Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Vinkkipankki ammatillisen opetuksen eriyttämiseen

Kirjoittajat:

Tiia Kotilainen

ammatillinen erityisopettaja
Hyria

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 30.04.2024

Opettajat miettivät usein, miten kurssia tai opintojaksoa suunniteltaessa voisi opettaa koko ryhmää ja samaan aikaan huomioida oppijat yksilöllisesti. Opetuksen yksilöllisesti eriyttäminen on joskus haastavaa, etenkin isoissa ryhmissä ja opettajat kokevat tarvitsevansa siihen lisää tietoa ja osaamista.

Haaga-Helian erityisopettajankoulutuksessa ja osana INKLU-hankkeetta kehitimme Hyrian lähihoitajakoulutuksen opettajien yhteiskäyttöön opetuksen eriyttämisen vinkkipankin.

Käytännön vinkkejä opetuksen suunnitteluun

Hyrian opettajilla oli selkeä tarve vinkkipankista ja erityisesti toiveena oli saada siihen erilaisia hyväksi koettuja menetelmiä ja vinkkejä näkyville käytännönläheisesti. Valitsimme vinkkipankin pohjaksi Roihan & Polson (2018) kokonaisvaltaisen viiden O:n mallin, joka perustuu tutkimuksiin, konstruktivistiseen ja sosiokulttuuriseen oppimiseen. Malli näkee oppijat aktiivisina toimijoina ja tiedon käsittelijöinä. Siinä huomioidaan yhtä aikaa oppijan yksilölliset oppimisen tarpeet sekä yhteisöllisyys, jota rakennetaan yhdessä toimien muiden kanssa. Viiden O:n malli on taustalla kaikessa opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kokosimme vinkkipankin alkuun johdantotekstin, jossa kuvataan opettajille eriyttämistä opetuksessa. Sisällön jaottelimme selkeästi ja käytännön läheisesti viiden O:n mallin mukaisesti: opetusjärjestelyt, oppimisympäristöt, opetusmenetelmät, opetuksen tukimateriaali ja oppimisen arviointi (Roiha & Polso 2018). Kussakin sisältöosiossa kuvataan sitä, miten opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan huomioida opiskelijoiden yksilölliset tarpeet paremmin.

Ideointia ja vinkkipankin rakentamista yhdessä

Opiskelijat otimme mukaan vinkkipankin kehittämiseen kysymällä heiltä, miten he kokivat oppimisympäristön, keskittymisen, vuorovaikutuksen ja oman toiminnan vaikuttavan oppimiseen.

Lähihoitajakoulutuksen opettajat pitivät yhteisen työpajan vinkkipankin materiaalin ympärillä, jossa he pohtivat eriyttämisen mahdollisuuksia, jakoivat kokemuksia sekä kirjasivat vinkkipankkiin hyväksi kokemiaan menetelmiä. Työpajassa opettajat päättivät yhdessä, että vinkkipankki on jatkuvasti elävä ja muuttuva kokonaisuus, joka on tallennettu Teams-alustalle. Se on avoin kaikille lähihoitajakoulutuksen opettajille. Työpaja innosti joitain opettajia poimimaan vinkkejä heti kokeiluun omassa opetuksessa.

Työpajan jatkotyöskentelynä opettajat kokeilevat kevään aikana yksilölliseen eriyttämiseen liittyviä 5 O:n vinkkejä sekä lisäävät kommentteja ja kokemustietoa vinkkipankkiin. Näitä voivat olla esimekiksi suositukset siitä, minkä kokoisen ryhmän kanssa menetelmää kannattaa kokeilla, millainen oppimisympäristö sopii parhaiten, paljonko kannattaa varata aikaa, mitä eri keinoja on arvioida oppimista. Tavoitteena on, että vinkkipankkiin palataan yhdessä säännöllisesti, vaihdetaan kokemuksia ja kehitetään sitä edelleen.

Opettajat ovat kokeneet vinkkipankin hyväksi. Se on omaan työhön oiva apuväline, jota on kehitetty yhdessä ja opiskelijoiden toiveita on kuultu. Vinkkipankki on samalla yhtenäistänyt työpajakeskustelun kautta pedagogista ajattelua lähihoitajakoulutuksessa.

INKLU -Kohti inklusiivista ammatillista koulutusta -hankkeessa kehitetään ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien opiskelijoiden tarvitsemaa erityistä tukea opintojen aikana ja tuetaan työllistymistä. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Lähteet

Roiha, A. & Polso, J. 2018. Onnistu eriyttämisessä. Toimivan opetuksen opas. PS-kustannus. Jyväskylä.

Kuva: