Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Vahvuuslähtöinen tulevaisuusohjaus

Susanna Löf on opiskellut vahvuuslähtöistä ohjausta ja vahvuuksien tunnistamista. Tätä osaamistaan hän jatkojalosti opiskellessaan tulevaisuusohjausta. Tekstissään Susanna kuvaa opintoihin kuuluvaa ohjauskokeilua, sen tuloksia ja sitä, miten kokeilusta jalostui uusi koulutustuote.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 01.09.2021

Olen opiskellut vahvuuslähtöistä ohjausta ja vahvuuksien laaja-alaista tunnistamista, joiden käyttöä jatkojalostin opiskellessani tulevaisuusohjauksen opintoja. Opintoihin kuului ohjauskokeilu, jonka tein nuorelle ohjattavalle. Kuvaan tässä ohjausprosessia sekä analysoin kokeilun tuloksia ja miten kokeilusta jalostui uusi koulutustuote.

Tulevaisuusohjauskokeilu vahvuusprofiilista

Lähdin ohjauskokeilussa liikkeelle ohjattavan lähtötilanteesta. Hän haluaisi tehdä merkityksellistä työtä, mutta ei tiennyt tarkalleen mitä ja missä se olisi. Lisäksi hän ajatteli, ettei hänellä ole mitään vahvuuksia, joiden varaan rakentaa omaa tulevaisuuskuvaa.

Aloitin ohjauksen vahvuuksien laaja-alaisesta tunnistamisesta, jonka avulla ohjattavalle luodaan laaja vahvuusprofiili. Siihen tunnistimme luonteenvahvuuksia, kyvykkyyksiä, osaamisia, kiinnostuksen kohteita ja resursseja sekä ohjattavalle tärkeitä arvoja. Lopulta jokaisen vahvuuslajin alle kokosimme useita vahvuussanoja, joiden merkityksen ohjattava itse avasi. Tästä oli luonteva jatkaa ohjausta tulevaisuusohjauksen menetelmillä.

Ennen varsinaisia tulevaisuusohjausmenetelmiä, pohdimme ohjattavan kanssa, mitä tulevaisuus oikein tarkoittaa ja mitä se hänelle merkitsee. Ohjattavan ikä oli 21 vuotta ja tulevaisuus näyttäytyi hänelle pelottavana ilmastonmuutoksen ja ihmisten itsekkyyden takia, mutta myös toiveikkaana, sillä jotain on tehtävissä. Valitsimme aikajänteeksi ohjattavan kanssa vuoden 2031, sillä se tuntui hänen ikäänsä nähden sopivalta ajanjaksolta pohtia omaa unelmaansa.

Usein ohjattavan on vaikea sanoittaa ajatuksiaan, siksi lähdimme pohtimaan tulevaisuuden unelmia valmiiden kuvien kautta. Tarkoituksemme oli laatia vain ensimmäinen skenaario eli unelmatulevaisuus. Ohjauksen edetessä päädyimme kuitenkin laatimaan kaksi muuta vaihtoehtoista tulevaisuutta, joista toinen muotoutui muodostamalla tarina arvotuista kuvista.

Päädyimme vielä kuvaamaan dystooppisen eli ei-toivotun tulevaisuuden. Näiden jälkeen oli innostavaa pohtia johtopäätöksiä kolmesta erilaisesta tarinasta sekä miettiä miten ohjattavan vahvuudet linkittyvät niihin. Seuraavana tiivistelmä ohjattavan kolmesta eri tulevaisuusvaihtoehdosta:

Unelmatulevaisuus 2031 kuvien ja sanojen avulla

 • Elämä olisi rennompaa ja poissa olisi stressaava elämäntapasaisi tehdä mitä haluaa, eikä sitä mitä oletetaan tekevänlöytyisi ihmisiä, jotka jakavat samat arvot ja aatteet.
 • Asuinpaikka olisi mahdollisesti ulkomailla ainakin jonkin aikaa.
 • Läheiset ovat olemassa, olisi itsenäinen nainen ja kumppani.
 • Työ olisi merkityksellistä, jossa voisi vaikuttaa ja auttaa esim. vähemmistöjä tai työtä eläinten parissa.
 • Saisi uutta osaamista: rohkeutta puhua ja perustella, tietoa eri kulttuureista, kielitaitoa.

Arvottu unelmatulevaisuus 2031

 • Ystäviä ympäri maailman, tutustuminen eri kulttuureihin.
 • Elämän tarkoitus: Vähentää ihmisten itsekkyyttä ja toimia auttamalla muita.
 • On ystäviä, jotka jakavat samat aatteet ja joiden kanssa on muodostettu yhdistys vähemmistöjen puolesta. Yhdistys tekee kampanjoita ympäri maailmaa kaikilla mantereilla edistääkseen vähemmistöjen asemaa.
 • On resursseja sietää stressiä, lisäksi ystävät ja yhdistys/yhteisön jäsenet auttavat toinen toisiaan. Ryhmä tuo valoa ja rohkeutta!

Ei-toivottu tulevaisuus 2031

 • Sama nykyinen työpaikka.
 • Samat ihmiset ympärillä.
 • Sama pieni asunto.
 • Ei mitään uutta.
 • Ei olisi löytänyt sellaisia ihmisiä, jotka jakavat saman ajattelumaailman.
 • Ilmastonmuutokseen ei ole reagoitu.

Kokeilun kaksi merkityksellistä tulosta

Tarinoiden muodostaminen kuvien avulla oli innostavaa, koska kuvat antavat tarinalle hyvin vapaan ilmaisun. Käytimme apuna myös Sitran megatrendikortteja, joiden avulla löytyi joitain sanoituksia täydentämään kuvan tarinaa.

Lopulta kolme eri tulevaisuusvaihtoehtoa muodostivat paremmin toivotun tulevaisuuden kuin vain ensimmäinen tarina, sillä ei-toivottu tulevaisuus nostaa esiin konkreettisesti sen, mitä ohjattava ei ainakaan halua. Arvottu tarina puolestaan täydensi ensimmäistä unelmaa ja jopa konkretisoi sitä.

Ohjauskeskustelun aikana ja eri tulevaisuuskuvien kohdalla palasimme ohjattavan vahvuusprofiiliin. Ohjattavalle löytyi useita vahvuuksia kohti tulevaisuuden tavoitetta esimerkiksi vastuullisuus, empatiakyky, suvaitsevuus, hyvän tekeminen, rakkaus, ystävällisyys, yhteistyökyky, kiinnostuksen kohteena eri kulttuurit ja kielet.

Ohjauksen aikana oli oleellisen tärkeää nostaa esiin ohjattavan vahvuuksia, sillä ne mahdollistavat tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamisen, nostavat ohjattavan itsetuntemusta sekä itsetuntoa ja minäpystyvyyttä. Vahvuudet myös parantavat ohjattavan omaa aktiivista toimijuutta kohti omia unelmiaan.,

Lopputuloksena ohjattavalle löytyi selkeä tulevaisuuspolku: Hän haluaa tehdä merkityksellistä työtä ja edistää vähemmistöjen asemaa globaalin verkoston kanssa. Pelkästään tämän unelman tunnistaminen suuntaa ohjattavan ajatuksia mahdollistavaan tulevaisuuteen. Tällä hetkellä ainakin ei-toivottu tulevaisuus siitä, että kaikki pysyy samana on jo toteutunut, sillä ohjattava muutti uudelle paikkakunnalle ja aloittaa uudessa työpaikassa!

Tulevaisuusohjaus-kokeilun jälkeen osallistuin Haaga-Helian Opetushallituksen täydennyskoulutuksen hankehakuun verkoston kanssa ja hakuun muotoitui uusi koulutusosio ”Hyvinvointia vahvuuksia tunnistamalla”. Hanke sai rahoituksen ja nyt Haaga-Heliassa käynnistyi HYVIS-hanke, jossa valmennetaan opettajia vahvuuslähtöiseen tulevaisuusohjaukseen.