Siirry sisältöön
Pedagogiikka
TKIO tukee jatkuvaa oppimista

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on korkeakoulujen keskeinen tehtävä. TKI-toiminnan tulee säädösten mukaan edistää työelämää sekä elinkeinoelämää korkeakoulun toimialueella. Myös opetuksen tulee pohjautua TKI toimintaan.

Kirjoittajat:

Jari Laukia

johtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 28.03.2023

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan suhde opetukseen voidaan toisinaan nähdä jännitteisenäkin. Korkeakoulujen kovien taloudellisten tulosodotusten paineessa ulkoisesti rahoitettujen hankkeiden saamiseen kiinnitetään korkeakouluissa ymmärrettävästi huomiota.

Korkeakouluissa voi olla ulkoisella rahoituksella toteutettavia TKI hankkeita, joihin opiskelijat eivät välttämättä osallistu. Korkeakouluissa voi olla myös hankkeita, joiden yhteyteen on sisällytetty opintokokonaisuus, joissa opiskelijat ovat mukana. Korkeakoulut voivat myös toteuttaa erilaisia yritysten ja työelämän toimijoiden toimeksiantoina tapahtuvia toteutuksia, työelämään suuntautuvia kehittämisprojekteja tai tutkivalla ja kehittävällä otteella toteutettuja opintojaksoja.

TKI-toiminnan ja oppimisen integraatio on kuitenkin korkeakoulupedagogiikkaan liittyvä keskeinen kysymys.

Mitä tarkoittaa TKI-toiminnan ja oppimisen integraatio?

Kirjallisuudessa TKI-toiminnan ja oppimisen integraatiolla tarkoitetaan tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan sekä opetuksen toimivaa kokonaisuutta, jossa oppiminen ja opetus tapahtuvat työelämäyhteydessä todellisten ilmiöiden ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Opiskelijat ovat keskeisessä asemassa TKI-toiminnan ja oppimisen integraatiossa. Kyse on opiskelijoiden oppimisen edistämisestä, joka voi tapahtua erilaisissa oppimisympäristöissä. Tavoitteena on saada aikaan jotain oleellisesti uutta tai parempaa aikaisempaan verrattuna. (Sarajärvi ym. 2013; Väänänen ja Peltonen 2020). TKI-toiminta vaikuttaa myös opetussisältöihin ja menetelmiin. Tällöin opiskelija ei kuitenkaan välttämättä ole aktiivinen toimija TKI-toiminnassa.

TKI-toiminnan ja oppimisen integraation tärkeys on viimevuosien aikana noussut korkeakoulupoliittisessa keskustelussa. Korkeakoulujen tehtävä on kehittä ja uudistaa työelämää. Monet asiat, vaikkapa väestökehitys, digitalisaatio, ympäristön tilan huonontuminen ja demokratian vahvistaminen vaativat korkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä, sekä uudenlaisia TKI toimintaan ja oppimiseen pohjautuvia ratkaisuja.

Esimerkiksi korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiassa todetaan, että jatkuvan oppimisen tehtävä on tarjota yhteiskuntaa uudistavia oppimismahdollisuuksia. Oppimisella lisätään yhteiskunnallista osallistumista ja osallisuutta. (Kansallinen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia 2030). Strategia myös korosta TKI toiminnan ja oppimisen integraation tärkeyttä tässä yhteiskuntaa uudistavassa oppimisessa.

TKIO ja jatkuva oppiminen

TKI-toiminnan ja oppimisen yhdistämisestä voidaan käyttää käsitettä TKIO (Helariutta, Fred, Kangastie, Merimaa , Päällysaho 2021). TKIO vähentää TKI toiminnan ja opetuksen välistä raja-aitaa. Se kohdistuu opiskelijoihin ja he voivat olla mukana TKI-hankkeissa toimijoina.

Jatkuvan oppimisen strategiassa todetaan, että opiskelijan osaaminen ja ammatillinen kasvu tapahtuvat teorian ja käytännön TKI-työn yhdistämisestä työelämän ongelmanratkaisujen kautta yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistäen (Jatkuvan oppimisen strategia). Tällöin opiskelijat saavat tutkivan ja kehittävän toimintamallin kautta sellaista osaamista, jonka avulla he pystyvät ratkaisemaan työelämässä ja yhteiskunnassa eteen tulevia ongelmia. Samalla he saavat valmiuksia aktiivisina kansalaisina toimimiseen.

TKIO-toiminnan mallintaminen voi tukea myös työpaikalla tapahtuvaa työntekijöiden oppimista. Isot, kaikkialla vaikuttavat ratkaisua odottavat kysymykset korostavat oppivien työyhteisöjen merkitystä. Tällöin TKIn ja oppimisen yhdistäminen korostuu myös yritysten henkilöstön toiminnassa.

TKIO tarjoaa dynaamisia mahdollisuuksia työelämäläheiselle koulutukselle. Opetussuunnitelmissa tulisi määrittää ja paikantaa TKI-toiminnan ja oppimisen näkyminen opiskelijan opiskeluprosessissa (Sarajärvi ym 2013). Tutkiva- ja kehittävä pedagogiikka on hyvä avata opetushenkilöstön näkökulmasta.

Oppiminen jatkuu opiskelun jälkeen työelämässä, jossa TKIOn kautta saavutettua osaamista tarvitaan tulevaisuudessa nykyistäkin enemmän.

Lähteet

Helariutta A., Fred M., Kangastie H., Merimaa M., Päällysaho S. 2021 toim. Avoin TKI -integroitu oppiminen – toteuttamistapoja ja oppimisympäristöjä. Laurea -julkaisut 2021.

Kansallinen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia 2030. Maailman osaavimman ja sivistyneimmän kansan kotimaaksi.

Sarajärvi A., Salmela M., Eriksson E. 2013. Tki työn ja opetuksen kehittämisprojektin tulokset, kehittämishaasteet ja suositukset. AMK-Lehti /UAS Journal 17.03.2013.

Väänänen, I., Peltonen K. 2020. Siiloista saumattomaan opetuksen ja TKI-toiminnan integrointiin ammattikorkea kouluissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2020 / 2.

Kuva: www.shutterstock.com