Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Tekoälyn antama palaute voi tehostaa oppimista

Opettaja ei aina ehdi antaa opiskelijalle palautetta niin paljon kuin haluaisi. Henkilökohtainen palaute on kuitenkin keskeinen tekijä opiskelijan oppimisprosessissa, ja nykyään palautteen tukena ja täydennyksenä voidaan hyödyntää tekoälyä.

Kirjoittajat:

Mari Raaska

lehtori, hr ja johtaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Katja Wirenius

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 08.02.2024

Opiskelija voi käyttää generatiivista tekoälyä hyödyntäviä kielimalleja (ChatGPT, MS Copilot, Google Bard) vastauksiensa analysoinnissa, henkilökohtaisen palautteen saamisessa ja sparrauksessa. Tekoäly tarjoaa lisämateriaalia ja harjoituksia, jotka on laadittu opiskelijan tason mukaisiksi. Lisäksi tekoäly tuottaa ehdotuksia, miten opiskelija voi parantaa vastauksia, tai ymmärrystä käsitellystä aiheesta suhteessa osaamistavoitteisiin tai arviointikriteereihin.

Opettaja voi koota opiskelijoiden harjoitustöistä ytimekkään palautteen esimerkiksi ranskalaisin viivoin, minkä jälkeen kielimallia pyydetään kirjoittamaan muistiinpanoista palaute opiskelijalle. Näin opettajan aikaa vapautuu opettamiseen, opiskelijoiden empaattiseen kohtaamiseen ja aitoon vuorovaikutukseen heidän kanssaan.

Aina tulee kuitenkin huomioida tietosuojaan ja tekijänoikeuksiin liittyvät säännökset. Opiskelijoiden tuotoksia ei koskaan saa syöttää avoimessa ympäristössä olevan tekoälyn käyttöön, eikä malleille ei saa antaa mitään henkilötunnisteita sisältävää aineistoa. Aikuinen opiskelija voi tietysti itse päättää, mitä tietoa hän malleille antaa ja millaista palautetta hän siltä pyytää.

Kaikki lähtee opiskelijan tuntemisesta

On tärkeää tunnistaa opiskelijoiden oppimistavoitteet, jotta palaute voidaan kohdistaa opiskelijalle tai opiskelijaryhmälle oikein (Buckingham Shum ym. 2023.) Opiskelijatuntemus tehostaa opiskelijan oppimista ja antaa hänelle tunteen siitä, että häntä tuetaan ja hänen oppimistarpeitaan ymmärretään. Kun opiskelijoita ymmärretään paremmin, yhä harvempi heistä keskeyttää opintojakson (Arthars ym. 2019.)

Syvimmälle opiskelijan oppimisprosessin tuntemuksessa pääsevät tekoälyä ja oppimisanalytiikkaa hyödyntävät oppimisalustat, joissa oppimisen polku rakentuu prosessin edetessä. Generatiivinen tekoäly on integroitumassa nopealla tahdilla oppimisalustoihin, minkä jälkeen monipuolisempi sparraus ja yksilöllinen palaute ovat saatavilla käyttöömme niidenkin kautta.

Tekoäly auttaa sekä opiskelijaa että organisaatiota

Kaikki resurssit, jotka voidaan säästää rutiinityöstä ja ohjata opiskelijoiden yksilölliseen tuntemiseen, henkilökohtaiseen ohjaamiseen ja opintojen edistämiseen, tukevat organisaation toimintaa. Toisaalta kaikki keinot, joiden avulla opiskelija saa palautteena ja sparrauksena lisätukea opintoihinsa, kannattaa ottaa käyttöön.

Tekoäly ei korvaa ihmistä vaan toimii työkaluna, joka parantaa opetuksen laatua ja tekee oppimisesta entistä mielekkäämpää ja henkilökohtaisempaa. Organisaatioiden on tärkeää pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että niillä on käytössään tarpeelliset tekoälysovellukset. Lisäksi on olennaista kehittää sekä opetushenkilökunnan että opiskelijoiden tekoälyosaamista, jotta voidaan vastata tulevaisuuden työelämän vaatimuksiin.

Odotamme näkevämme entistä enemmän innovatiivisia tapoja, joilla tekoäly integroituu osaksi opetusta!

Opetushallituksen rahoittaman AiDriver!-hankkeen puitteissa olemme koonneet aineistoa päivittyvälle Tekoäly oppimisessa ja opetuksessa -sivustolle. Aineisto tarjoaa perustietoa tekoälyn haltuun ottoon opetusalalla toimiville sekä opettajiksi aikoville.

Lähteet

Arthars, N., Dollinger, M., Vigentini, L., Liu, D.Y.‑T., Kondo, E., & King, D. M. 2019. Empowering teachers to personalize learning support. Teoksessa D. Ifenthaler, D.‑K. Mah, & J.Y.‑K. Yau (toim.), Utilizing Learning Analytics to Support Study Success, s. 223–248. Springer International Publishing.

Buckingham Shum, S., Lim, L., Boud, D., Bearman, M. & Dawson, P. 2023. A comparative analysis of the skilled use of automated feedback tools through the lens of teacher feedback literacy. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20, 40, s. 1–42.