Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Tehokkuutta HOKS-keskusteluihin kyselylomakkeilla

Moninaisia kohtaamisia ja oivalluksia – kehitetään yhdessä erityisen tuen käytäntöjä!

Kirjoittajat:

Sini Bask

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 31.03.2023

Maahanmuuttotaustaisten oppijoiden kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen tavoitteena on antaa heille kielellisiä ja muita valmiuksia toimia yhdenvertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä edellytyksiä jatko-opiskeluun ja työllistymiseen. Maahanmuuttotaustaiset oppijat osallistuvat pääosin samaan kasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen kuin kantaväestökin. (OPH 2022 Maahanmuuttajataustaiset oppijat.) He tulevat koulutukseen moninaisista taustoista. Suhteessa kantaväestöön jo yksin vieraskielisyyden ja maahanmuuttajuuden tuomat erilaiset tarpeet ja tilanteet haastavat opettajaa ja ohjaajaa opiskelijan aloittaessa opintonsa.

Valmentavissa koulutuksissa tarve tuntea kunkin opiskelijan tilanne ja hahmottaa mahdollisimman nopeasti kunkin opintoihin vaikuttavia tekijöitä korostuu. Opiskelijan valitessa valmentavan koulutuksen on ilmeistä, että hän vielä kaipaa valmiuksia tutkintokoulutukseen tai työelämään siirtymiseksi.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) käynnistyi syksyllä 2022. Koulutuskeskus Salpauksessa aloitti syksyn aikana useampikin TUVA-ryhmä. Osa ryhmistä on nuorten ryhmiä, osa aikuisten ryhmiä ja osa maahanmuuttajien ryhmiä. Uusia opiskelijoita saapui kerralla paljon. Varsinkin maahanmuuttajien vastuuohjaajat kokivat, että tarvitsivat HOKS-keskustelujen pohjaksi enemmän ennakkotietoa opiskelijoista kuin mitä Wilmassa tai siirto-HOJKS:eissa on tarjolla.

Siirto-HOJKS:lla tarkoitetaan tietoja, jotka siirtyvät oppilaitoksesta toiseen siirtyvän opiskelijan mukana. Tässä tapauksessa tarkoitetaan lähinnä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen siirtyvän opiskelijan taustatietoja. Kaikenlaisia kaavakkeita ja lomakkeita on kyllä olemassa, mutta niitä täytyy etsiä ja yhdistellä monesta eri paikasta.

Kyselylomakkeita HOKS-keskustelun pohjaksi

Keskusteluissa kollegojen kesken tuli esiin, että olisi hyvä, jos yhdestä paikasta löytäisi yhdellä klikkauksella kaikki lomakkeet. Kyselysarjan lomakkeissa on paljon kysymyksiä, joita minä ja kollegani maahanmuuttajien S2-opettajina koemme tarvitsevamme. Ne painottuvatkin meitä S2-opettajina kiinnostaviin asioihin, kuten opiskelijan koulutustaustaan ja erilaisiin kielenopiskelutaitoihin.

Lomakesarjan lähtökohtana on palvella maahanmuuttajien opettajia. Kysymykset on tehty maahanmuuttajien opettajan näkökulmasta ja tarpeesta. Kyselyistä tehdään selkokielisiä, jotta ne ovat helposti luettavia ja ymmärrettäviä mahdollisimman monelle. Kaiken kaikkiaan lomakkeita on seitsemän, ja ne palvelevat eri tarkoitusta. Kysymysten aihepiireinä ovat opiskelu omassa kotimaassa, opiskelu Suomessa, opiskelu ja oppiminen suomen kielellä, itsearviointi: mitä kielenoppimisen keinoja osaan jo, lukeminen ja oppiminen, mitä minulle kuuluu ja miten minä voin sekä työssäoppiminen. Niitä voidaan käyttää joko yhtenä suurena pakettina tai ne voidaan jakaa erikseen tilanteen, ryhmän ja tarpeen mukaan. Työkaluksi valittiin Word, koska tällöin jokainen opettaja voi muokata lomakkeita tarpeidensa mukaan. Lomakesarja tallennetaan paikkaan, jossa se on helposti kaikkien Tuvan opettajien saatavilla.

Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen tulee henkilöitä, joilla tulevaisuudensuunnitelmat ovat vielä auki. Maahanmuuttajilla este ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen on usein kielitaito tai oikeammin riittävän kielitaidon puute. Opintojen alussa käytävä HOKS-keskustelu on pohja keskusteluille, joita käydään opiskelijan kanssa koko hänen opintojensa ajan. Jotta keskusteluista saadaan mahdollisimman suuri hyöty, pohjatietojen on oltava kunnossa. Resurssit ja ohjaukseen käytettävä aika ovat nykyään tiukassa, joten lomakkeiden tarkoitus on antaa vastuuohjaajalle tietoa opiskelijan taustasta ja osaamisesta ennen HOKS-keskustelua.

Kun opiskelija on täyttänyt lomakkeen huolella, opettaja voi nostaa siitä esiin tärkeiksi kokemiaan asioita ja kysellä puuttuvia tietoja. Jos opiskelijalla on vaikeuksia ymmärtää kysymyksiä, opettaja auttaa ja selittää. Kaikkea ei myöskään tarvitse enää kysyä HOKS-keskustelussa, koska tiedot löytyvät lomakkeista. Keskustelussa voi siis keskittyvä opiskelijan kohtaamiseen ja sellaisiin seikkoihin, joista muuten voi olla hankalaa saada tietoja. Lomakkeisiin voi myös tarvittaessa aina palata, kun uusia keskusteluja käydään opintojen aikana. Vastuuohjaaja kerää kaikkien opiskelijoiden dokumentit samaan paikkaan ja säilyttää niitä niin kauan kuin opiskelija on koulutuksessa.

Lomakkeita on seitsemän, ja opiskelijan ei ole järkevää täyttää kaikkia samaan aikaan. Osa kysymyksistä on sellaisia, että ne hyödyttävät lähinnä S2-opettajaa. Omien ryhmieni opiskelijat tekevät suomen kieltä koskevia lomakkeita heti ensimmäisen S2-kurssin alussa. Kyselyissä opiskelijat arvioivat itse suomen kielen taitoaan sekä analysoivat sitä, missä ja miten kieltä käyttävät. Lomakkeita käytän keskustelun pohjana sekä koko ryhmän että yksittäisten opiskelijoiden kanssa. Osa kysymyksistä käsittelee oppimisvalmiuksia. Nämä lomakkeen osat voidaan täyttää ja käyttää niitä asioita käsittelevien kurssien pohjustukseksi. Lomake on tarkoituksella jaettu moneen osaan, jotta osia voi käyttää yksitellen tarpeen mukaan. Tällä hetkellä lomakesarja on Word-muodossa, mutta tulevaisuudessa siitä on tarkoitus tehdä sähköinen versio esimerkiksi Formsilla. Nyt olemme kuitenkin todenneet paperisen version toimivan parhaiten, joten kiirettä lomakkeen sähköistämiseen ei juuri nyt ole.

Tammikuussa 2023 aloittaneet uudet maahanmuuttajien TUVA-ryhmät pilotoivat joitakin lomakkeita. Ryhmän vastuuohjaajan kanssa sovittiin, että ryhmät täyttävät nykymuodossa olevia kyselyitä ja muokkaamme niitä sitten tarpeen mukaan yhdessä käyttökokemusten pohjalta. Uudet ryhmät tekivät omaan koulutustaustaansa ja osaamiseensa liittyvän kyselyn. Suurimmalla osalla opiskelijoista ei ollut vaikeuksia kysymyksiin vastaamisessa. Haasteellisimmiksi nousivat kohdat, missä piti kirjoittaa tämänhetkinen kielitaitotaso. Yllättävän monella opiskelijalla ei ollut aavistustakaan siitä, vaikka edellinen kurssi oli saattanut loppua vasta muutama viikko ennen TUVAn aloittamista. Myös kohta, missä kysyttiin, mitä opiskelija tykkää tehdä, vaati monen kohdalla miettimistä.

Kyselylomakkeet on tehty palvelemaan TUVAn maahanmuuttajataustaisia ryhmiä, ja siihen käyttöön ne tulevat jäämäänkin. Se, minkä laajuisena kyselyitä tullaan käyttämään, riippuu niin ryhmästä kuin opettajastakin. Opettaja voi muokata kysymyksiä ryhmän ja oman tarpeensa mukaan vapaasti. Kun tammikuussa alkaneen ryhmän opettaja testasi yhtä lomakkeista, hän jäi kaipaamaan siihen kysymyksiä opiskelijan ammatillisen kiinnostuksen kohteista. Hänen mielestään tarvetta kyselyn sähköiseen muotoon tekemiselle ei ole, vaan paperikopio kyselystä on hyvä liittää mukaan opiskelijan muiden papereiden joukkoon, ja se on helposti ja nopeasti löydettävissä. Voi tietysti miettiä, miten kyselylomakkeista saisi sellaiset, että ne huomioisivat erilaiset oppijat.

Tämä julkaisu on osa ”Moninaisia kohtaamisia ja oivalluksia – kehitetään yhdessä erityisen tuen käytäntöjä!” -julkaisua. Julkaisu on syntynyt ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opiskelijoiden kehittämistöiden tuloksista. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun erityisopettajankouluttajat Sini Bask, Eija Honkanen ja Leena Nuutila ovat ohjanneet kehittämistöitä ja tuottaneet julkaisun sisältöä.