Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Tapahtuma alustana uudelle opintokokonaisuudelle

Aidoilla työelämään sidotuilla oppimisympäristöillä ja työelämänkin näkökulmasta mielekkäillä opintokokonaisuuksilla saadaan aikaan aitoa työelämän kehittämistä ja aluevaikuttavuutta, kirjoittaa Teemu Lehmusto.

Kirjoittajat:

Teemu Lehmusto

tutkintojohtaja, urheilu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 20.12.2021

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun liikunta-alan koulutus laajeni vuonna 2019 Tampereelle Varalan urheiluopiston toimipisteelle. Urheiluopiston lisäksi paikallisina asiantuntijakumppanina on ollut Tampereen ammattikorkeakoulu.

Opintoja on voinut tehdä avoimen ammattikorkeakoulun monimuotokoulutuksena, jonka kautta on ollut mahdollisuus hakeutua tutkinto-opiskelijaksi niin sanotun avoimen väylän kautta. Yhteistyö Haaga-Helian, Varalan urheiluopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun välillä on ollut tavoitteellista, ja samalla se on vahvistanut alueellista koulutustarjontaa.

Vuoden 2021 aikana ensimmäiset opiskelijat ovatkin jo päässeet juhlimaan tutkintoaan, ja syyslukukaudella uusi opiskelijaryhmä aloitti Varalassa uuden opetussuunnitelman mukaiset opintonsa.

Monimuotona toteutettavan koulutuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin keskiössä on toimiva prosessi. Haaga-Helian koulutusuudistuksen ja samalla opetussuunnitelman uudistamisen tulosten toimiva käytäntöön vieminen haastaa uuden prosessin suunnittelussa ja toteutuksessa kehittämään sekä kokeilemaan uusia pedagogisia toimintamalleja sekä oppimisympäristöjä.

Opintojaksojen viiden opintopisteen laajuus antaa rajallisen resurssin pidemmille oppimisprosesseille. Riskinä on myös opetussuunnitelman pirstaloituminen sekä ”kurssi- ja sisältölähtöisyys”, jos jokainen opintojakso toteutetaan yksittäisenä viiden opintopisteen kokonaisuuksina. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti myös opettajien yhteiseen näkemykseen ja ymmärrykseen opetussuunnitelman toteuttamisesta, jos ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota mielekkään opiskelija- sekä työelämälähtöisen prosessin kehittämiseen.

Yksittäisten opintojaksojen ketjuttaminen antaa mahdollisuuden rakentaa opintokokonaisuuksia, joissa oppimisprosessit viedään autenttisiin tilanteisiin. Esimerkiksi liikunta-alan uuden opetussuunnitelman yhden tutkinnon avainosaamisen opintojakso sekä kahden Haaga-Helian yhteisen avainosaamisen opintojakso ketjutettiin 15 opintopisteen opintokokonaisuudeksi.

Käytännössä tapahtumajärjestäminen, tiimityö ja projektiosaaminen sekä asiakasymmärrys ja markkinointi opintojaksojen toteutus rakentuu käytännön kehittämistyön kautta. Siinä opiskelijat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat täysin uuden, Tampereen seudun ammattiopiston toisen asteen opiskelijoille suunnatun talviliikuntatapahtuman, Haaga-Helian, Varalan urheiluopiston sekä Mustavuoren laskettelukeskuksen välisenä yhteistyönä.

Opintokokonaisuuden puitteissa on toki mietittävä, miten osaamistavoitteet toteutuvat eri opintojaksojen edellytysten mukaisesti, koska opintokokonaisuudet haastavat myös arvioinnin. Tiimityö ja projektiosaaminen toteutuvat mitä parhaimmalla tavalla, kun opiskelijoiden muodostama tapahtumaorganisaatio jakautuu eri vastuualueiden tiimeihin, kokonaisuutta koordinoivaan ohjausryhmään sekä projektipäälliköihin.

Tiimityötä tarvitaan myös monimuoto-toteutuksessa, jossa lähijaksojen väleihin jäävät etäjaksot vaativat opiskelijoilta itseohjautuvuutta, tavoitteellisuutta sekä aikataulutettuja tapaamisia tiimin kanssa. Asiakasymmärrykseen ja markkinointiin päästään kiinni tutkimalla kohderyhmän tarpeita sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla markkinointitoimenpiteitä eri kanavien kautta. Tapahtuman tekeminen näkyväksi kohderyhmälle ja yhteistyökumppanuuksien esiin tuominen markkinoinnin näkökulmasta tuo erilaisen syvyyden suunnitteluun, toteuttamiseen sekä vaikutuksien mittaamiseen. Myös viestiminen sidosryhmien suuntaan on käytäntöön vietynä opettavaisempaa kuin simuloidut tilanteet tai tenttimällä todennettu osaamisen näyttö.

Parhaimmillaan aidoilla työelämään sidotuilla oppimisympäristöillä ja työelämänkin näkökulmasta mielekkäillä opintokokonaisuuksilla saadaan aikaan aitoa työelämän kehittämistä ja aluevaikuttavuutta.

Tapahtumajärjestäminen toimii näin alustana uuden oppimiselle, mutta vaatii samalla opettajilta halukkuutta kokeilla ja kehittää sekä ottaa vastuuta oppimisprosessin suunnittelusta isompana kokonaisuutena. Parhaimmillaan tämä palvelee opiskelijoiden oppimista autenttisessa tilanteessa, jossa oppimisprosessin omistajuus siirtyy projektin toteutuksen osalta vahvasti opiskelijoille.

Ja tästähän viime kädessä on kyse: oppimista ja osaamisen kehittymistä tukevien oppimisympäristöjen sekä -tehtävien suunnittelusta oppijoiden lähtökohdat sekä tarpeet huomioiden. Oppimisen tulee haastaa niin opiskelijat kuin opettajatkin.

Kirjoittaja:
Lehmusto Teemu, liikunnan ja hyvinvoinnin lehtori, Vierumäen kampus