Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Saavuttaako erityinen tuki ammatillisen opiskelijan?

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen ammatillisissa perustutkinnoissa, ammattitutkinnoissa, erikoisammattitutkinnoissa ja valmentavassa koulutuksessa. Tämä tuki ei aina ole välttämättä saavutettavissa. Saavutettavuuden esteenä voi olla tiedon ja toimintamallien puute.

Kirjoittajat:

Ruut Kaukinen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 26.11.2020

Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin, tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä.

Mitä tietoa erityisestä tuesta tulee olla saatavilla?

Erityisen tuen palvelut pitää kuvata riittävän selkeästi ja selkokielellä, jotta sekä opiskelijat ja huoltajat, että pedagogista työtä tekevät henkilöt saavat riittävästi tietoa toimintansa tueksi. Ensimmäinen askel tuen saavutettavuuteen on tieto ja jaettu ymmärrys siitä, mihin tuen palveluihin opiskelija on oikeutettu ja miten prosessi käytännössä etenee.

Oppilaitoksessa pitää olla helposti saatavilla vähintään seuraavat tiedot:
• Mitä tarkoittaa yleinen tuki ja erityinen tuki?
• Kenelle tuen palvelut on tarkoitettu?
• Millä perusteella voi saada yleistä tukea opintoihin
• Millä perusteella on oikeutettu erityiseen tukeen?
• Mitä tarkoittaa poikkeaminen ja mukauttaminen opinnoissa?
• Mitä palveluja yleinen tuki sisältää?
• Mitä palveluja erityinen tuki sisältää?
• Miten tuen tarve voidaan tunnistaa ja määritellä?
• Miten sovitut tukitarpeet näkyvät henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS)?
• Keneen voi ottaa yhteyttä tukeen liittyvissä asioissa?

Monikanavainen tiedottaminen on tehokkainta

Haastattelimme ammatillisia opettajia ja ohjaajia erityisen tuen saavutettavuudesta. Keskeinen havainto aineistosta on, että pääsääntöisesti erityisen tuen palvelut on kuvattu oppilaitoksen verkkosivuilla, joskin ne voivat olla vaikeasti löydettävissä ja hahmotettavissa.

Oppilaitoksen kannattaa informoida palveluista saavutettavuuden lisäämiseksi mahdollisimman monikanavaisesti. Jo hakuvaiheessa on tärkeää, että opiskelija on tietoinen mahdollisuuksista erityiseen tukeen. Näin ollen myös oppilaitoksen hakupalveluissa työskentelevien on olennaista tietää ja osata kertoa oppimisen tukipalveluista. Viesti on merkityksellinen omia opiskelutaitoja epäröiville hakijoille.

Lisäksi koulutuksen alkuvaiheessa pitää kiinnittää erityistä huomiota palveluista tiedottamiseen. Opinto-oppaassa ja HOKS-keskusteluissa on hyvä informoida näistä opiskelijaa, sillä tuen tarve voi tulla esille myös myöhemmin opintojen aikana.

Millaisia toimintamalleja tarvitaan tuen tarpeen tunnistamiseen?

Opiskelija ei voi saada tukea opintoihinsa, jollei hänen tarpeitaan ole ensin tunnistettu. Tuen tarve voi tulla esille jo ennen opiskelijaksi tuloa, esimerkiksi opiskelijan hakemuksesta (harkinnanvarainen haku/jatkuva haku) tai nivelvaiheen yhteistyöstä. Opiskelija voi tuoda mukanaan esimerkiksi perusopetuksen aikaisen henkilökohtaisen opiskelun järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) tai lääkärin, psykologin tai erityisopettajan lausunnon, josta käy ilmi mahdollinen erityisen tuen tarve.

Erityisen tuen päätöstä ei kuitenkaan tehdä suoraan asiantuntijan lausunnon perusteella, vaan yhdessä opiskelijan, ja alaikäisen kohdalla huoltajan kanssa, arvioidaan se, millaista tukea opiskelija mahdollisesti ammatillisissa opinnoissaan tarvitsee. Opettajien, erityisopettajien ja opiskeluhuollon välinen yhteistyö on tärkeää tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden tunnistamiseksi ja huomioimiseksi. (OPH 2018 Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa.)

Käytännössä tuen tarpeita voidaan tunnistaa opintojen alkuvaiheessa erilaisilla oppimisvalmiustesteillä. Osa oppilaitoksista testaa kaikkien uusien opiskelijoiden oppimisvalmiuksia systemaattisesti. Jos testeissä tai opintojen alkuvaiheessa ilmenee haasteita opiskelijan toiminnanohjauksessa, esimerkiksi aloitekyvyttömyytenä, hankaluutena ottaa vastaan ohjeita, tai elämänhallinnan puutteina, on aika ottaa opiskelija ohjauskeskusteluun.

Vastuuopettajan rooli tarpeiden tunnistamisessa

Vastuuopettajan rooli on erityisen tärkeä tuen tarpeiden tunnistamisessa. Pienillä mikrokohtaamisilla ja kysymyksellä mitä kuuluu, on tärkeä asema luottamuksen syntymisessä. Keskusteluyhteyden kautta vastuuopettaja voi tunnistaa asioita, jotka ovat olleet oppimisen esteenä.

Vastuuopettajan ei tarvitse selvitä yksin näistä tilanteista, sillä hänen apunaan toimivat erityisopettaja, ammatilliset ohjaajat, opinto-ohjaajat sekä opiskeluhuolto. Vastuuopettaja voi ilmaista huolensa ja ohjata opiskelijan hänen tilannettaan parhaiten edistävälle asiantuntijalle. Tarvittaessa opiskelijan tueksi voidaan koota myös monialainen asiantuntijaryhmä.

Kaikkien opiskelijoiden kohdalla paras tuki oppimiseen on kannustaminen, vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen sekä sitä kautta opiskelijan itsetunnon vahvistaminen. Kun nämä sisällöt on rakennettu päivittäisiin oppimistilanteisiin, on positiivinen tuki aina saavutettavissa.

Lähde:
Opetushallitus (2018). Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Haastattelut tehtiin osana Oppijan oikeus – opettajan taito -hanketta, jossa kehitetään ammattiopistojen ja lukion opettajien valmiuksia antaa opetuksessa erityistä tukea ja ohjausta. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta.