Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Osallistavaa pedagogiikkaa ja erityistä tukea – ammatillisen koulutuksen pedagoginen kehittämistyö käynnistyi

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 01.03.2024

Ammatillinen koulutus kehittää jatkuvasti toimintaansa, jotta se vastaisi yhteiskunnan, koulutuksen ja työelämän vaatimuksiin. Kehittämistyö on koko henkilöstön toimintaan liittyvää muutosta oppilaitoksissa ja erityisesti opettajien yhteistä pedagogista kehittämistä.

Opettajat kehittävät pedagogiikkaa

Opettaja toteuttavat oppimiseen ja opettamiseen liittyviä muutoksia omassa arkityössään. Opettajien oman alan osaamisen lisäksi keskiössä on pedagoginen osaaminen ja ratkaisut sekä niiden toteutusmahdollisuudet käytännössä.

Pedagogisessa kehittämisessä opettajan on huomioitava työn ja alan vaatimusten lisäksi opiskelijoiden moninaisuus ja yksilöllisyys sekä yhteisöllisyyden rakentuminen erilaisissa opiskeluympäristöissä opintojen aikana. Silloin tarkastellaan opiskelijan oppimista, tukea ja osaamisen kehittymistä suhteessa asetettuihin tutkinnon tai koulutuksen tavoitteisiin. Pedagogisiin tavoitteisiin kuuluu myös opiskelijan työllistyminen tai jatkokoulutukseen sijoittuminen.

Ammatillisen koulutuksen toteutuksessa lähtökohtana on inklusiivinen, kaikkia osallistava koulutus, jossa monimuotoisuus nähdään rikkautena (Opetushallitus 2024). Opiskelijoiden opetukseen ja tukeen liittyen julkisuudessa on esitetty huolestuneita kirjoituksia (ks. Kokko 3.2.2024 ja Ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistys 8.2.2024). Tämä on kolikon toinen puoli opetukseen liittyvistä ilmiöistä.

Opiskelijoita tuetaan monin tavoin opinnoissa jo nyt. Opetus ja kaikkien opiskelijoiden tukeminen opinnoissa onkin ajankohtainen keskustelun aihe. Jokainen koulutuksenjärjestäjä miettii omalta osaltaan, miten toteutetaan inklusiivista ammatillista koulutusta huomioiden opiskelijoiden, alan työelämän ja tulevaisuuden tarpeet alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Osallistavaa pedagogiikkaa kehitetään kansallisesti

Yksi esimerkki ammatillisen koulutuksen opetuksen ja ohjauksen kehittämisestä Haaga-Heliassa on uusi jatkuvan oppimisen hanke. Maaliskuun 2024 alussa käynnistyi kaksivuotinen kansallinen INKLU – Kohti inklusiivista ammatillista koulutusta -hanke, jossa kehitetään kaikkia osallistavaa pedagogiikkaa ja erityistä tukea ammatillisen toisen asteen koulutuksessa. Hankkeessa ovat mukana kaikki Suomen ammatilliset opettajakorkeakoulut, ja sitä koordinoi Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Hankkeen tavoitteena on, että kaikki ammatillisissa opinnoissa opiskelevat opiskelijat saavat yhdenvertaisesti tarvitsemansa tuen voidakseen hankkia tarvittavan osaamisen, suorittaa tutkinnon ja työllistyä.

Hankkeessa

  1. selkeytetään erityisen tuen ja moniammatillisen yhteistyön prosesseja ja käytänteitä,
  2. kehitetään ammatillisten oppilaitosten henkilöstön osaamista opiskelijoiden tukemisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä sekä
  3. koulutetaan ammatillisen opettajankoulutuksen, erityisopettajakoulutuksen ja opinto-ohjaajakoulutuksen opiskelijoita erityiseen tukeen.

Hankkeen aikana siis kehitetään toimintamalleja erityiseen tukeen ja levitetään kehitettyjä toimintamalleja kansallisesti. Tavoitteena on saavuttaa 80 prosenttia ammatillisen koulutuksen järjestäjistä Suomessa.

Erityistä tukea kehitetään yhdessä alueellisesti ja kansallisesti

Vastuuseemme hankkeessa kuuluvat erityisesti toimivien erityisen tuen prosessien ja inklusiivisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogisen osaamisen syventäminen. Lisäksi tavoitteena on luoda koulutusosio opettajankoulutukseen, sekä vertailla, kehittää ja yhtenäistää erityisopettajankoulutuksen opetussuunnitelmia yhteistyössä muiden opettajakorkeakoulujen kanssa.

Haaga-Helia tekee tiivistä yhteistyötä Keudan ja Uudenmaan alueen muiden ammatillisten oppilaitosten kanssa. Erityisopettajaopiskelijat ja kouluttajat ovat vahvasti tässä kehittämisessä mukana.

Hyviä pedagogisia käytänteitä jaetaan avoimesti

Hyviä osallistavan pedagogiikan, erityisen tuen ja moniammatillisen yhteistyön käytänteitä tulee INKLU-hankkeessa näkyville jatkuvasti. Tavoitteena onkin jakaa niitä avoimesti kaikkien käyttöön. Niinpä julkaisuja tulee hankkeen aikana jatkuvasti, joten kannattaa ottaa hankkeen sivustot seurantaan. Lisäksi hankkeen aikana pedagogisista ratkaisuista ja moniammatillisen yhteistyön tavoista kootaan julkaisu hyvien käytänteiden levittämiseksi.

Blogikirjoitus on tuotettu osana kansallista INKLU-hanketta (INKLU -Kohti inklusiivista ammatillista koulutusta). Hanke toteutuu ajalla 1.3.2024-31.8.2026.

Hankkeen tavoitteena on, että kaikki ammatillisissa opinnoissa opiskelevat opiskelijat saavat tukea opintoihinsa.

Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden tarvitsemaa erityistä käytännössä, jotta he saavat tarvitsemansa tuen tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseksi ja mahdollisuuden työllistyä ammatillisen koulutuksen jälkeen.

Lähteet

Ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistys 2024. Oppimisen tuen esitys ei tunnista riittävästi ammatillisen koulutuksen erityispiirteitä. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Luettu 15.2.2024.

Opetushallitus 2024. Ammatillinen koulutus. Luettu 15.2.2024.