Siirry sisältöön

Kirjoittajat:

Merja Alanko-Turunen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 11.04.2019

Fyysiset osaamismerkit, kuten pinssit tai hihamerkit, ovat monelle tuttuja partiosta tai varusmiespalvelusta. Digitaaliset osaamismerkit ovat niiden jatkumoa digitaalisella aikakaudella. Osaamismerkit eivät siis ole täysin uusi asia, mutta ne soveltuvat hyvin tulevaisuussuuntautuneeseen ajatteluun osaamisen näkyväksi tekemisen välineinä.

Osaamismerkit ovat visuaalinen tapa kuvata osaamista, joka ei useinkaan ole nähtävissä perinteisissä todistuksissa.

Niiden avulla voidaan tuoda esille ja tunnustaa osaamista, joka on syntynyt työssä, harrastuksissa tai muiden opintojen aikana.

Osaamismerkkejä voidaan käyttää apuna, kun laajoja osaamisalueita pilkotaan pienempiin kokonaisuuksiin. Merkin metatiedot konkretisoivat opittuja asioita ja avaavat opetussuunnitelman osaamistavoitteita käytännön työtehtäviksi.

Osaamismerkit toimivat opiskelijan henkilökohtaisen oppimispolun rakentamisen ja ohjauksen välineinä ja auttavat hahmottamaan opintojen etenemistä.

Digitaalisten osaamismerkkien kansainvälinen kehitystyö alkoi vuonna 2010, jolloin Mozilla-säätiö aloitti Open Badges -projektin. Nykyään digitaalisia osaamismerkkejä hyödynnetään monissa maissa ja monet suuryhtiöt (esim. IBM ja Microsoft) käyttävät niitä henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Suomessa osaamismerkkejä löytyy järjestöistä, vapaasta sivistystyöstä ja yrityksistä ja ne ovat pikkuhiljaa tulossa myös oppilaitoksiin eri koulutusasteilla. (Karjalainen, Linden & Eskola 2018.)

Osaamisperustaisuus ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen lähtökohtana on muokannut ajattelu- ja toimintamalleja, jotka liittyvät osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen. Ammattiosaaminen sekä sen hankkiminen ja täydentäminen saavat uusia muotoja. Oman osaamisen profiloiminen, osaamisesta kertominen ja sen markkinointi tutkintotodistusten kertomaa tarkemmin ovat työelämässä joustavasti liikkuvan ammattilaisen perustaitoja. Tulevaisuudessa ei välttämättä suoriteta kokonaisia tutkintoja vaan hankitaan osaamisen tarkempirajaisia tai rajoja ylittäviä osaamiskokonaisuuksia.

Osaamismerkit perustuvat osaamis- ja kriteeriperustaiseen ajattelumalliin ja osaamisen arvottamiseen riippumatta siitä, missä, miten ja milloin se on hankittu. Ne kuvaavat merkin saajan taitoja, osaamista ja saavutuksia. Merkki muodostuu kuvasta (visuaalinen ‘ulkokuori’), mutta tärkeämpää on itse asiassa se, mistä sisältö muodostuu. Osaamismerkin metatiedoissa on kerrottu kyseisen osaamisalueen osaamistavoitteet, arviointikriteerit, osaamisen osoittamisen tavat ja merkin myöntäjä. Näin osaamismerkki kertoo sen tarkastelijoille, millaista osaamista merkin haltijalla on ja millä perusteella osaaminen on arvioitu ja tunnustettu. Merkin hakijan tehtävänä on esittää merkin vaatimusten mukaiset todisteet omasta osaamisestaan – osaamisesta, jota on mahdollista hankkia ja osoittaa työtä tekemällä.

Monenkirjavia merkkejä

“Merkillä on väliä” todetaan Osaamisen pelimerkit –blogissa. Pelikentille on tullut monenlaisia merkkejä, eivätkä kaikki osaamismerkit kuvaa arvioitua osaamista vaikka osaamismerkki-nimeä kantavatkin. Monet tilaisuuksien järjestäjät myöntävät automaattisesti todistusten sijasta osaamismerkkejä, jotka kertovat vain tilaisuuteen osallistumisesta, eivät osallistujan osaamisesta.

Osaamismerkkien nimissä myönnetään myös erilaisia merkkisertifikaatteja ja diplomeja. Monilla MOOC-kursseilla myönnetään aktiivisuusmerkkejä, jotka ovat palkintoja tai tunnustuksia osatehtävien palauttamisesta. Niiden tavoitteena on kannustaa opiskelijaa kohti hankittavaa osaamista pitemmän oppimisprosessin aikana. Nämä merkit voivat olla myös yksilön oppimisen tai organisaation näkyvyyden kannalta merkittäviä. (Brauer, Ruhalahti & Pakanen 2018.) Varsinaiset osaamismerkit kertovat kuitenkin palvelulupauksen mukaisesti merkin saajalle ja loppukäyttäjälle (esim. työnantaja), että osaaminen on arvioitu.


Kirjoittajat Katri Aaltonen ja Merja Alanko-Turunen työskentelevät yliopettajina Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja ovat mukana lehtori Petja Sairasen ja Irmeli Pietilän kanssa Open merkit -hankkeessa.

Open merkit -hankkeessa kehitetään valtakunnallisesti osaamismerkkejä ammatillisten opettajien ja opettajaopiskelijoiden osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Merkkien avulla tuetaan sekä ohjataan ammatillisen opettajaopiskelijan opiskeluprosessia sekä ammatillisen opettajan uran aikaista kehittymistä

LÄHTEET

Brauer, S., Ruhalahti, S. & Pakanen, L. 2018. Digitaaliset osaamismerkit – merkillä on väliä. Osaamisen pelimerkit –blogi. https://pelimerkit.metropolia.fi/2018/05/07/digitaaliset-osaamismerkit-merkilla-on-valia/

Karjalainen, H., Lindén, J. & Eskola. J. 2018. Tulevaisuustaidot ja Open Badges –osaamismerkit. Osaamismerkkien mahdollisuudet ja haasteet korkeakoulutuksessa. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/105000/tulevaisuustaidot_ja_open_badges_-osaamismerkit.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lue myös muut blogikirjoituksemme osaamismerkeistä:

Osaamisia digisalkussa