Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Opiskelija löytöretkellä itsetuntemukseen

Opiskelijoiden moninaisuus on ammatillisen koulutuksen arkipäivää. Yksi opettajan keskeisimmistä tehtävistä on nähdä opiskelijoiden erilaisuudet ja mahdollisuudet jokaisessa päivässä ja siten vahvistaa heidän uskoa itseen.

Kirjoittajat:

Leena Nuutila

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 10.08.2021

Opiskelijoiden moninaisuus on ammatillisen koulutuksen arkipäivää. Kaikki se erilaisuus haastaa ohjaus- ja opetushenkilöstöä tarkastelemaan tapaamme kohdata ja ohjata opiskelijoita heidän yksilöllisillä opintopoluillaan.

Ohjauksessa pyritään edistämään opiskelijan myönteistä ajatusta itsestään sekä omista kyvyistään. Opettajat kohtaavat ohjauksessa hyvinkin erilaisissa tilanteissa eläviä nuoria, joiden voimavarat ja käytettävissä oleva potentiaali saattavat olla ajoittain koetuksella. Yksi opettajan keskeisimmistä tehtävistä on nähdä mahdollisuudet jokaisessa päivässä ja luoda uskoa opiskelijaan.

Ohjausta oppilaan ehdoilla

Opiskelijat ovat elämänsä varrella selvinneet monista asioista, ratkaisseet useita pulmia ja onnistuneet monissa erilaisissa tilanteissa. Näiden lisäksi mielessä ja kehossa on paljon voimavaroja, joita emme aina osaa tiedostaa. Ohjaussuhteessa nämä resurssit ovat tärkeitä löytää ja ohjata nuorta siten, että myös hänen piilossa olevat resurssinsa ja osaamisensa tulevat aktiiviseen käyttöön ja näkyviin.

Ammatillisen opettajan tulee ottaa huomioon nuoren opiskeluvalmiudet, kuten oppimis- ja keskittymiskyky. Opettaja arvioi, millaiset toiminnanohjauksen taidot nuorella on ajanhallintaan, suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyen sekä miten nuori hahmottaa kokonaisuuksia ja pystyy kohdentamaan tarkkaavuuttaan.

Toisella asteella opiskeltaessa nuoren oma vastuu opiskeluista kasvaa. Opiskelijan omat oivallukset ovat tärkeitä, sillä ne vievät häntä oikeasti eteenpäin. Opettaja luo ilmapiirin ja suhteen, jossa opiskelija voi oivaltaa uutta sekä kasvaa ja kehittyä. Opettajan tehtävänä on esittää kysymyksiä, haastatella ja viedä ammatillisen kasvun prosessia eteenpäin.

Yhteistyö on arjen voimavara

Ammatillinen opettaja nostaa esille nuoren vahvuuksia, tukee ja auttaa alkuun pääsemisessä.

Opettaja toimii rinnalla kulkijana ja tukena erityisesti nuoren siirtymävaiheessa. Opettaja on nuoren apuna, kun on tarpeen luoda tukiverkostoja uuteen opiskeluympäristöön. Opettaja etsii yhdessä nuoren kanssa ne henkilöt, jotka voivat tarvittaessa auttaa. Opettaja on tukena myös opiskeluissa ja erilaisten nuorelle soveltuvien yksilöllisten opiskelumenetelmien etsimisessä.

Opettaja tukee nuorta itsenäistymisessä ja ammatillisessa kasvussa. Hän auttaa nuorta näkemään mahdollisuuksia. Opettajan tuella nuoren on mahdollista peilata omaa itsetuntemusta ja minäpystyvyyttä arjessa. Opettaja voi tukea nuorta erilaisten valintojen tekemisessä ja sosiaalisten taitojen harjoittelussa.

Arvostava kohtaaminen arjessa

Jokaisen ohjaus- ja opetushenkilöstöön kuuluvan ammattilaisen arjen päivittäinen kysymys on opiskelijan kohtaaminen: miten kohtaan opiskelijan, myös erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan niin, että hänelle jää kokemus ihmisarvosta ja kunnioituksesta. Arvokas opiskelijan kohtaaminen voidaan ajatella olevan opetuksen ja ohjauksen ydin, jossa tiivistyy opetus- ja ohjaustyön vaativuus ja samalla myös rikkaus.

Opiskelija tulee oppilaitokseen henkilökohtaisine tarpeineen, toiveineen ja ajoittaisine huolineen. Ohjaus opiskelijan kanssa voi olla pitkäkestoinen ja siihen osallistuu usein myös opiskelijan läheisiä tai muita perheenjäseniä. Nämä erilaiset yhteistyökumppanit haastavat opetushenkilöstön yhä uudelleen kohtaamaan opiskelijan kunnioittavasti, arvostavasti ja kuitenkin myös ammatillisesti, jolloin kohtaamisesta tulee se arjen päivittäinen ”merkittävä tapahtuma”.

Oppijan oikeus ja opettajan taito -hanketyössä ilmenee että tulevat ammatilliset opettajat näkevät tulevaisuudessa mahdollisuuksia. Heidän mielestään osaavia opettajia tarvitaan jatkossakin.

Opettajaopiskelijat tiedostavat, että tulevaisuuden suhteen on tärkeää vaikuttaa aktiivisesti oppilaitosyhteisön toimintatapoihin, asenteisiin ja rakenteisiin. Tulevat ammatilliset opettajat korostavat opettajan ammatillista osaamista mm. luovuutena, reflektiotaitona ja moniammatillisen yhteistyön kehittämisenä ja oppilaitosyhteisön keskustelun herättelemisenä.

Aiheesta lisää:

  • Huoviala, A.-K. 2007. Neuropsykiatrinen valmennus – Ohjaustyöhön perustuva kuntoutusmenetelmän jäsennys. Pro gradu-tutkielma. Kuopion yliopisto
  • Kurttila, M., Laane, T., Saukkola, K. & Tranberg, T. 2010. Arvostus – valmentava kirja esimiehille. Pro Tammi.
  • Mannström-Mäkelä, L & Saukkola, K. 2010. Voimaannuttavan ohjaamisen käsikirja. Palmenia.
  • Parikka, J. & Halonen-Malliarakis, N. & Puustjärvi, A. 2017. Vaikeudesta voimaksi: Neuropsykiatriset häiriöt ja niiden huomioiminen koulussa. Finn Lectura.
  • Värri, V.-M. 2000. Hyvä kasvatus – kasvatus hyvään. Dialogisen kasvatuksen filosofinen tarkastelu erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta. 3. korj. painos. Tampere: University Press.