Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Opettajankoulutuksessa rohkaistaan tekoälyn käyttöön

Osa Haaga-Helian ammatillisista erityisopettajaopiskelijoista on lähtenyt rohkeasti mukaan AI Driver! -hankkeen mahdollistamiin kokeiluihin tekoälyn käytöstä opetustyössä.

Kirjoittajat:

Leea Rancken

ammatillinen erityisopettaja
Suomen Diakoniaopisto

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 23.04.2024

Tekoälyn käyttöä opetuksessa ja ohjauksessa on kannustettu kokeilemaan omassa työssä osana Haaga-Helian ammatillista erityisopettajankoulutusta. Osa erityisopettajaopiskelijoista on lähtenyt rohkeasti tähän mukaan. Yhdessä näistä kokeiluista hyödynsimme tekoäly ChatGPT:tä tekoälyyn tutustumisessa sekä tutkinnonosan keskeisten sisältöjen haltuun ottamisessa. Tämä tapahtui Suomen Diakoniaopistossa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon lastenohjaajaopiskelijoiden opetuksessa AI Driver! -hankkeen puitteissa.

Tekoäly lastenohjaajaopiskelijoille tutuksi

Tekoäly on opiskelijoille tuttua arkipäivän toiminnoissa kuten reittioppaissa, erilaisissa suoratoistopalveluissa jne. Tekoäly ei välttämättä kiinnosta osaa opiskelijoita, ja jotkut kokevat tietotekniikan ylipäänsä enemmän haasteena. Mietimme miten opettajana saadaan opiskelijat mukaan tekoälyn käyttöön omissa opinnoissaan siten, että kokeilussa syntyisi myös työelämässä lastenohjaajana tarvittavia taitoja.

Opetuksen sisältö tuotettiin hyödyntäen Lauri Järvilehdon Tekoälyn pikaopasta (2024) ja tutkinnonosan keskeisiä sisältöjä. Opetuksen yhteydessä käytiin läpi mistä tekoälyssä on kyse, sekä syötemuotoilun perusperiaatteet. Tekoälyn käyttömahdollisuuksina tarkasteltiin tekstin jalostamista, laadullistamista, tiivistämistä ja luomista, selitysten ja kielenkääntämisen tuottamista sekä ideointia ja suunnitelmien laatimista. Käytännön harjoituksissa hyödynnettiin näitä tekoälyn mahdollisuuksia erilaisten harjoitteiden muodossa.

Tekoäly ohjauksen suunnittelun apuna

Lastenohjaajaopiskelijoiden tutkinnonosaan kuuluu suunnitteluosaaminen, joten päätimme hyödyntää tekoälyn mahdollisuuksia suunnitelmien laatimisen tukena. Ohjeistimme opiskelijoita tekemään tekoälyn avulla lastenohjaajan työssä toteutettavan ohjaussuunnitelman, joka perustui heidän valitsemaansa aiheeseen. Tämän jälkeen suunnitelmaa paranneltiin hyödyntäen syötemuotoilua. Lopuksi opiskelijat pyysivät ChatGPT:tä tekemään laajemman projektisuunnitelman valitsemansa aiheen ympärille.

Havaitsimme, että opiskelijat keksivät itsekin uusia tapoja käyttää tekoälyä jo kyseisen opetuskerran yhteydessä luovuuden ja oma oppimisensa tukena. Opiskelijat huomasivat, että tekoäly voisi toimia selittämisen, tekstin jalostamisen ja laadullistamisen tukena erityisesti silloin, kun opiskelijalla on lukivaikeus. Tekoäly tuottaa selkeää tekstiä, nopeasti ja kiteyttäen.

Myöhemmin tutkinnonosan opetussisältöihin liittyen teetimme lisää tehtäviä tekoälyn avulla erityisesti lastenohjaajan työhön liittyvän ideoinnin tukena. Osa opiskelijoista vei projektiensa kautta tekoälyyn liittyvää keskustelua alle kouluikäisten lasten pariin omassa työssään. Opiskelijat kertoivat aiheen saaneen myös siellä innostuneen vastaanoton.

Tekoälyn avulla uusia näkökulmia ja ideoita

Opiskelijoiden antama palaute ChatGPT:n käytöstä oli erittäin positiivista ja innostunutta. Palautteet heijastavat innostusta uuden oppimiseen ja sen hyödyntämiseen arkipäivän tilanteissa. Opiskelijat toivat esille halun oppia käyttämään tekoälyä opiskelun ja työn tukena toimivammin ja tehokkaammin. Heillä oli sopivasti myös kriittisyyttä tekoälyn tuottamaa materiaalia kohtaan, mikä kertoo lastenohjaajana toimimiseen liittyvästä ammatillisesta osaamisesta.

Opettajana oli ilo havaita opiskelijoiden innostumista ja heidän uskallustaan tehdä tekoälyn kanssa suunnitelmia. Palautteista voidaan todeta, että ChatGPT:n käyttö avasi opiskelijoille uusia näkökulmia ja antoi konkreettisia ideoita, joita he voivat hyödyntää tulevissa työtehtävissään ja opiskeluprojekteissaan. Kokeilu vähensi opiskelijoiden ennakkoluuloja tekoälyn käyttöä kohtaan ja kannusti hyödyntämään uusia työkaluja avoimin mielin.

Opettajien kannattaa viedä tekoälyn hyödyntämistä osaksi ammatillista koulutusta. Koulutuksen aikana omattu tekoälyn kanssa toimiminen on opiskelijoille tärkeä osa työelämässä tarvittavaa ammattiosaamista.

Kirjoitus on osa AI Driver! -hankkeen julkaisuja. Hankkeen tavoitteena on tuottaa perustietoa, ajatuksia ja oivalluksia tekoälystä kokeilujen ja tutkimusten avulla tueksi opetusalalla työskenteleville.

Lähteet

Järvilehto, L. 2024. Tekoälyn pikaopas. Ajattelun työkalut.

Kuva: Haaga-Helia