Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Opettajalla on hyvät eväät ryhmäcoachingin vetämiseen

Ryhmäcoachingin vahvuus piilee siinä, että ryhmän jäsenet voivat oppia toisiltaan ja saada oivalluksia yhteistyön ja ryhmän kautta.

Kirjoittajat:

Maria Haukka

lehtori, HR ja johtaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Purovesi

lehtori, myynti ja asiakkuudet
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 20.10.2023

Ryhmäcoaching on noussut suosioon viime aikoina. Ryhmäcoaching on valmennusmenetelmä, jossa valmentaja työskentelee samanaikaisesti useiden ihmisten kanssa samassa ryhmässä. Tavoitteena on tukea ryhmän jäseniä saavuttamaan joko yksilöllisiä tai ryhmäkohtaisia tavoitteitaan coachaamalla, oivalluttamalla, tarjoamalla tukea ja edistämällä ryhmän vuorovaikutusta ja oppimista.

Opettajat ovat tyypillisesti ryhmien fasilitoimisen ja ryhmädynamiikan luomisen ammattilaisia. He osaavat ohjata oppimista haluttuun suuntaan. Voi siis sanoa, että opettajat ovat jo työnsä puolesta osaavia ja päteviä ryhmäcoacheja.

Jos opiskelijaryhmä on pieni ja pilkottavissa vielä pienempiin yksiköihin, voi opettaja järjestää osan opetuksesta ryhmäcoachingin muodossa. Ryhmäcoaching toimii erityisen hyvin, kun ryhmän jäsenillä on samankaltaisia tavoitteita ja haasteita. Korkeakouluympäristössä esimerkiksi urasuunnittelu, yrityksen perustaminen tai muut tulevaisuuteen liittyvät aiheet ovat sopivia. Todella henkilökohtaisten asioiden käsittely vaatii taas enemmän yksilöcoachausta.

Valmentavaa ryhmäcoachingia osaava opettaja voi toteuttaa yhtä sujuvasti yksilövalmennustakin. Prosessi on samanlainen: ensin asetetaan tavoitteet, sitten pohditaan mahdollisuuksia ja mietitään seuraavia askeleita. Lisäksi opettaja voi helposti vaikuttaa ryhmähengen syntymiseen omilla coaching-taidoillaan ja ohjata ryhmädynamiikkaa kokemuksensa perusteella.

Ryhmäcoachingin vahvuudet

Ryhmäcoachingin vahvuus piilee siinä, että ryhmän jäsenet voivat oppia toisiltaan ja saada oivalluksia yhteistyön ja ryhmän kautta. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa, ja pienryhmätyöskentely tehostaa tätä prosessia. Ryhmän jäsenet oppivat kuuntelemaan toisiaan ja huomaavat, että samoihin haasteisiin voi olla erilaisia näkökulmia. Oma maailmankuva laajenee muiden ideoiden ja asenteiden myötä.

Luottamus on kulmakivi kaikissa coaching-muodoissa. Valmennettavien tulee luottaa, että kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia ja että tietoa ei käytetä väärin. Opiskelijaryhmässä luottamuksellisen ilmapiirin saavuttaminen voi olla haastavaa, mutta kun luottamus on saavutettu, syvenee prosessikin. Asiat käsitellään entistä syvemmällä tasolla, ja tämä heijastuu myönteisenä tiimihenkenä, mikä edistää kaikkien yhteisten tavoitteiden ja oppimisen saavuttamista.

Ryhmäcoachingin haasteita

Toisaalta tiimihenki – tai sen puuttuminen – voi vaikeuttaa ryhmäcoaching-prosessia. Ryhmäcoaching voi epäonnistua, jos ryhmässä on jo valmiiksi ongelmia tai jos konflikteja ilmenee ryhmäprosessin aikana. Aiemmat negatiiviset kokemukset voivat vaikuttaa kielteisesti prosessiin. Jos yksi ryhmän jäsenistä epäröi puhua, se voi vaikuttaa koko ryhmän avoimuuteen. Tunteet ovat tarttuvia, ja ilman luottamusta prosessi ei syvene.

Ongelmia voi myös syntyä, jos ryhmässä on henkilö, joka dominoi keskustelua ja estää muiden osallistumisen. Valmentajan on oltava tasapuolinen ja varmistettava, että jokainen ryhmän jäsen saa tasapuolisesti tilaa ja aikaa osallistua. Valmentajan ammattitaitoa mitataan usein siinä, miten hän valitsee kysymyksensä: puheliaalle henkilölle voi esittää rajoitettuja kysymyksiä, kun taas lyhytsanaisemmille jäsenille voi esittää monipuolisempia kysymyksiä.

Ryhmäcoachingissa vaadittavat taidot ja osaamiset

Kokonaisuudessaan ryhmäcoaching vaatii valmentajalta enemmän joustavuutta ja sopeutumiskykyä kuin yksilöcoaching. Valmentajan on osattava sopeuttaa vuorovaikutustyyliään eri opiskelijatyyleihin, jotta luottamus voidaan saavuttaa. Samanlaisuus ja peilaaminen auttavat luomaan luottamusta ja antavat opiskelijoille tuntemuksen siitä, että heitä ymmärretään.
Toinen vetäjältä vaadittava tekijä on coachin kyky keskittyä. Aktiivinen kuuntelu ja läsnäolo ovat tärkeitä, jotta valmennettavat tuntevat tulevansa kuulluiksi. Ryhmäcoachingissa valmentajan on oltava valmis käsittelemään useita tarinoita samanaikaisesti ja kerroksittain, koska toisen vastauksesta herää usein uusi kysymys.

Opiskelijaryhmässä ryhmän jäsenten pitää luottaa paitsi valmentajaan, niin myös toisiinsa. Siksi ryhmän kanssa työskenneltäessä on tärkeää, ettei ketään painosteta puhumaan. Jos teema on opiskelijalle arkaluontoinen, on hänellä oltava oikeus saada itse päättää, mitä asioita jakaa. Hänellä täytyy olla myös vapaus olla puhumatta asiasta.

Opettajan työ on tänä päivänä ja tulevaisuudessa on yhä enemmän valmentamista kuin opettamista ja ohjaamista. Kun opettajat toimivat ryhmäcoacheina, he eivät ainoastaan ohjaa oppilaitaan kohti omia tavoitteitaan, vaan myös inspiroivat heitä ottamaan ohjat omiin käsiinsä ja työskentelemään yhdessä.