Siirry sisältöön
Neljä mallia opettajan työuran aikaiseen kehittymiseen ja sen johtamiseen – näkökulmana TKI

Kirjoittajat:

Julkaistu : 22.10.2019

Kuvasimme pilottiin liittyneen kyselyn vastausten, keskustelujen ja workshoppien tulosten perusteella ammattikorkeakoulussa toimivan ammatillisen opettajan työuran aikaista kehittymistä ja johtamista neljän mallin avulla. Mallit ovat hyödynnettävissä kaikissa ammattikorkeakouluissa, joissa TKI-työ on merkittävä osa toimintaa.

Malli 1: Opettajan työuran aikainen TKI-osaamisen kehittyminen

Tavoitteena on, että henkilöstön osaamisen kehittäminen vastaa osaamistarpeeseen, jolla ammattikorkeakoulu strategiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Tiimiopettajuus edistää osaamisen kehittämistä. Opettajan TKI-osaaminen kehittyy viiden vaiheen kautta opetukseen keskittyvästä opettajasta mentoroivaksi opettajaksi. TKI-osaaminen syvenee vaihe vaiheelta ja se voi myös olla sidoksissa opettajan roolin elinkaareen. Kuvio 3 kuvaa opettajan TKI-osaamisen kehittymistä.

TKI-osaamisen kehittyminen

Kuvio 1. Opettajan työuran aikainen TKI-osaamisen kehittyminen (Starck & Bergström 2019)

Malli 2: Opettajan työuran aikaisen TKI-osaamisen kehittymisen johtaminen

Malli noudattelee kuviossa 1 esitettyä vaiheistusta ja kuvaa johtamisen painopisteitä kussakin opettajan TKI-osaamisen kehittymisen vaiheessa. Johtamisen fokus on kullekin vaiheelle tyypillisten tulosvastuiden ja osaamistavoitteiden sparrauksessa. Kuvio 2 kuvaa opettajan työuran aikaisen TKI-osaamisen kehittymisen johtamista.

Kuvio 2. Opettajan työuran aikaisen TKI-osaamisen kehittymisen johtaminen (Bergström & Starck 2019)

TKI-osaamisen kehittymisen johtaminen

Malli 3: Opettajan TKI-roolit dynaamisessa prosessissa

Ammattikorkeakoulumaailma vaatii dynaamisuutta TKI-rooleissa toimimisen osalta; kaikki opettajat eivät voi jatkuvasti toimia samassa TKI-osaamisen elinkaaren vaiheessa, koska ammattikorkeakouluissa on samaan aikaan useita eri projektin vaiheissa olevia TKI-hankkeita. Tällöin tarvitaan joustavaa osaamisten käyttöä rinnakkaisissa TKI-hankkeissa. Dynaamisessa prosessissa opettaja voi siirtyä TKI-roolista toiseen osaamisensa ja TKI-tarpeiden mukaan.

Opettajien roolit (mentoroiva, innovoiva, tutkiva, kehittävä) ovat pääpiirteittäin sisällöllisesti samoja tehtäviä sisältäviä kuin kuvioissa 1 ja 2. Prosessin dynaamisuuden vuoksi siirtymät roolista toiseen tapahtuvat nopeammin kuin opettajan työuran elinkaariajatteluun perustuvissa malleissa, minkä vuoksi rooleihin sisältyvät tehtävät menevät usein hieman päällekkäin. Opettaja toimii itseohjautuvasti; rakenteiden ja johtamisen on myös mahdollistettava tämä. Kuvio 3 kuvaa opettajan TKI-rooleja dynaamisessa prosessissa.

Opettajan TKI-roolit

Kuvio 3. Opettajan TKI-roolit dynaamisessa prosessissa (Bergström & Starck 2019)

Malli 4: Opettajan TKI-roolien johtaminen dynaamisessa prosessissa

Dynaamisessa prosessissa asiantuntijoita tulee johtaa eri tavalla verrattuna elinkaariajattelun mukaiseen TKI-osaamisen johtamiseen. Esimiehen on tärkeä tuoda määrätietoisesti lisäarvoa TKI-työhön keskittyneille opettajille tukemalla heitä työssään. Esimiehen tulee fokusoida tulosvastuulliseen kehittämiseen sekä tehdä tavoitteellisia ja strategiaa tukevia päätöksiä. Hänen tulee korostaa strategisen TKI-toiminnan merkitystä. Esimiehen tulee mahdollistaa joustavat siirtymiset TKI-roolista toiseen ja yhdistää TKI-roolit osaamistavoitteiden pohjalta. Hänen tulee myös puuttua mahdollisiin epäkohtiin heti (esim. osaamisvajeesta johtuvat epäkohdat). Kuvio 4 tarkentaa opettajan TKI-roolien johtamista dynaamisessa prosessissa.

TKI-roolien johtaminen

Kuvio 4. Opettajan TKI-roolien johtaminen dynaamisessa prosessissa (Bergström & Starck 2019)

Kehittämisehdotukset ja suositukset

Haaga-Helia-pilottiprojektimme ohjausryhmä päätyi seuraaviin kehittämisehdotuksiin ja toimenpidesuosituksiin pilotoinnin perusteella:

  • Tee TKI-osaamisen määritelmä näkyväksi organisaatiossasi ja selkeytä TKI-toiminnan tavoitteita
  • Pohdi, miten jatkuva oppiminen toteutuu missäkin opettajan TKI-roolissa eli mitä osaamista kukin rooli edellyttää konkretiassa. Muista, että esimies on mahdollistaja ja työpanoksen tavoitteellinen kohdentaja
  • Kartoita jokaisen TKI-osaamisen kehittämistarpeet TKI-työssä onnistumiseksi tulos- ja kehityskeskusteluissa. Linkitä nämä osaamisprofiilin osa-alueiden alle
  • Peilaa tuloksia ja malleja opettajien osaamiskartoitukseen ja osaamisprofiilin osa-alueisiin
  • Sitoudu ammattikorkeakoulutasoisten TKI-tavoitteiden viemiseen yksikkö-, ryhmä- ja yksilötuloskortteihin. Käy läpi ammattikorkeakoulutasoiset TKI-tavoitteet ja -mahdollisuudet jokaisen kanssa ja sovi, miten ne kirjataan tuloskorttiin tulos- ja kehityskeskusteluissa. Innosta esim. osaamisen kehittämisen mahdollisuuksilla
  • Suosi työpanoksen tavoitteellisessa kohdentamisessa ulkoisesti tuloutettuja projekteja
  • Sovella opettajan työuran aikaisen TKI-osaamisen kehittymisen johtamismalleja

Kirjoittaja on HR:n, johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen lehtori Heli Bergström (TkT, KM, MBA). Hän on vastannut artikkelissa kuvatun projektin tutkimuksellisesta osuudesta ja raportoinnista työskennellessään Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.