Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Muutosvoimien kartoittaminen tehostaa ennakointiosaamista

Kirjoittajat:

Maria Haukka

lehtori, HR ja johtaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 01.03.2024

Maailma, jossa elämme, on VUCA: Volatile, Uncertain, Complex ja Ambiguous. Me opettajat olemme lisänneet ennakointiosaamista, millä olemme ohjanneet opiskelijoita ymmärtämään toimintaympäristömme muutoksia. Olemme pyrkineet hallitsemaan epävarmuutta tarkastelemalla trendejä ja signaaleita sekä erilaisia yhteiskunnallisella tasolla ilmeneviä ilmiöitä.

Ohjauksen tavoitteena on ollut opettaa, miten tulevaa voisi kontrolloida. Ilmiöiden keräämisen ja luokittelun tuloksena syntynyt tulevaisuuskuva on kuitenkin aina epävarma. Voisiko epävarmuutta vähentää muistamalla, että kaikki ilmiöt eivät kuitenkaan todella aja muutosta eteenpäin?

Uskomuksia ja arvoja

Ennakointiosaamisen yhteydessä puhutaan niin sanotuista muutosvoimista, Driving Forces -tekijöistä. Muutosvoimat ovat ilmiöitä, jotka ohjaavat päätöksentekoa joko tiedostetulla tai tiedostamattomalla tasolla. Muutosvoima muistuttaa trendiä, mutta siinä missä trendi on selittävä muuttuja, muutosvoima on muutosta selittävä tekijä. 

Tyypillisimmillään muutosvoimat ovat perususkomuksia, arvoja ja käsityksiä elämästä. Muutosvoimana voi olla myös uskonto tai aate, jolla on vahva ohjaava tausta. Muutosvoima kertoo, mitä yhteiskunnassa pidetään hyvänä ja oikeana.  

Muutosvoimat ovat yleensä luettavissa rivien välistä. Ne ilmaisevat oletuksia ja uskomuksia nykyisestä tai tulevasta elämästä.

Uskomus on tiedostettu tai tiedostamaton ajatus, jota pidämme totena ilman takuuvarmaa tietoa. Viime aikoina usein kuultuja uskomuksia ovat esimerkiksi “opiskelija-aines huononee vuosi vuodelta” tai “maahanmuutto on ainoa apu ongelmiimme”. 

Muutosvoima on siis isompi asia kuin trendi. Siksi muutosvoimiin kannattaisi kiinnittää entistä enemmän huomioita. Muutosvoimat muokkaavat paitsi opiskelijoiden toimintaympäristöä, myös meidän opettajien työnkuvaa.

Oopettajien työhön vaikuttaa moni megatrendi ja trendi. Kukaan ei pääse pakoon digitaalisuuden ja globaaliuden vahvistumista. On myös varmaa, että monimuotoisuus lisääntyy, teknologia vahvistuu ja jokaisen osaamista pitää jatkuvasti päivittää.

Uusi sukupolvi luo eteemme uusia potentiaalisia muutosvoimia

Mitkä ovat niitä opiskelijoiden suunnalta lähtöisin olevia perususkomuksia ja arvoja, joiden voidaan ennakoivan vahvimmin muutoksen suuntaa opettajan työssä? 

Yksi viime vuosien iso muutosvoima opettajan työssä on palaute. Nuorten tarve saada enemmän palautetta on jo itsessään trendi, mutta muutosvoimaksi ilmiön tekee se, että opiskelijat katsovat oikeudekseen saada palautetta. 

Myös videoiden katsominen oppimismielessä on trendi, mutta muutosvoimana ilmiön taustalla voi olla monen nuoren edustama näkemys siitä, että lukeminen on yliarvostettua. Lopputuloksena opiskelijat lukevat aina vain vähemmän.  

Edellä mainitut uskomukset ovat vauhdittaneet opettajien toimintatapojen muuttumista. Opettajien on täytynyt suunnitella tehtäväksi antonsa ja oppimateriaalinsa toisin. Opiskelijoiden uskomusten työntövoima on tehostanut näkyvän muutoksen suuntaa.  

Yksi opetusta muuttava työntö saattaa tulla nuorten lisääntyvistä mielenterveysongelmista. Tämä heijastuu moneen muuhunkin asiaan kuin jaksamiseen. Sen myötä nuoret arvottavat entistä enemmän merkityksellisyyden kokemusta ja oman motivaation merkitystä, ja mahdollisesti usko auktoriteetteihin tai tunnollisuuden tärkeyteen vähenee. 

Lisääntyneet terveysongelmat sinänsä ovat jo muutosta ajava ilmiö, mutta uskon, että uskomuksiin ja arvioihin liittyvät piilevät voimat työntävät opettajan työtä entistä vahvemmin uusille urille. Mikä on tämän muutoksen syy eli muutosvoima?

Muutosvoimien etsiminen osaksi opetusta 

Meidän opettajien tulisi kyetä valmistamaan opiskelijamme toimimaan maailmassa, joka on muutosherkkä, epävarma, kompleksinen ja monitulkintainen. Yhteenkietoutuneiden ilmiöiden jatkuva muutosliike ilman varmuutta lopputuloksesta aiheuttaa helposti opiskelijoissa ahdistusta.  

Ahdistusta voi yrittää hillitä opettamalla opiskelijoita etsimään ilmiöiden taustalla olevia muutosvoimia. Jotta he pystyisivät näkemään, mikä ilmiö, trendi tai signaali muuttaa toimintaympäristöämme nopeimmin. Jotta heillä olisi etukäteen pikkuisen enemmän tietoa siitä, mitä tulevaisuudessa on tiedossa.  

Lähde

Rubin, A. n.d. Driving Forces – Muutosvoimat. Topi. Tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaali. Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Turun Yliopisto. Luettu: 19.2.2024.