Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Luottamusta ja kannustavaa ohjausta tarvitaan ammatillisessa koulutuksessa

Kirjoittajat:

Janne Tuuttila

ammatillinen erityisopettaja
Varia

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 26.04.2024

Ammatillisessa koulutuksessa on monenlaisia opiskelijoita, joiden kanssa ollaan jatkuvasti vuorovaikutuksessa erilaisissa opetus- ja ohjaustilanteissa. Haaga-Helian ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa kiinnitämme erityistä huomiota selkeään ja myötätuntoiseen vuorovaikutukseen, joka toteutuu kannustavana ohjaamisena opiskelijoiden kanssa.

Tässä kirjoituksessa pohdimme kannustavaa ohjausta Vantaan ammattiopisto Varian logistiikkaopetuksessa ja ohjauksessa osana INKLU-hankkeetta ja siinä jaettavia erityisopetuksen ja ohjauksen hyviä käytänteitä.

Kaikkia opiskelijoita arvostetaan

Logistiikka-alalla on paljon erityistä tukea tarvitsevia ja maahanmuuttaneita opiskelijoita. Siten opetuksen ja ohjauksen perusta on kaikkien opiskelijoiden arvostaminen sellaisena kuin he ovat. Arvostus näkyy yhdenvertaisena, ennakkoluulottomana ja myötätuntoisena kohtaamisena (Tölli 2024). Myötätuntoinen kohtaaminen on kykyä ymmärtää erilaisten opiskelijoiden tilannetta, halua auttaa ja lämminhenkistä suhtautumista heihin (Grandell 2015).

Myötätuntoinen kohtaaminen on välittämistä, jolloin opettaja huomaa opiskelijan yksilönä kutsuen häntä nimellä, kysymällä kuulumisia ja pysähtymällä opiskelijan kanssa hänen asiansa äärelle. Kun opiskelija puhuu itselle tärkeistä tavoitteista, opettajan tulee etsiä yhdessä opiskelijan kanssa yhteistä reittiä, joka on mahdollista toteuttaa. Silloin tuetaan opiskelijan motivaatiota ja häntä kannustetaan eteenpäin kohti hänen tavoitteitaan. (Seppänen, Pessi, Grönlund & Paakkanen 2017). Tärkeää onkin se, että pyritään yhdessä löytämään vastauksia siihen mitä opiskelija kysyy ja tavoittelee.

Luottamusta rakennetaan yhdessä

Myötätuntoisella kohtaamisella rakennetaan luottamusta, joka on ohjauksen perusta ammatillisten opintojen aikana. Logistiikka-alalla ammattia opiskellaan työelämälähtöisesti ja paljolti käytännön harjoituksia tehden (Varia 2024).

Opiskelijat harjoittelevat logistiikan koko ketjua, eli keräämään kuormattavat tuotteet, lastaamaan kerätyt tuotteet valittuun ajoneuvoon, sekä suorittamaan erilaisia kuljetustehtäviä. Työn äärellä ja työn tekemisen lomassa on luontevaa keskustella yhdessä kaikenlaista. Ensisijaisesti puhutaan ammattiin liittyvistä asioista; miten työvaiheet tehdään, miten edetään, mitä tekemisestä seuraa ja mihin lopputulokseen ollaan tulossa. Välillä keskustellaan myös muista opiskelijoita kiinnostavista asioista: mitä heille kuuluu, mikä on kunkin lempiruoka ja mikä nyt minäkin hetkenä mielessä on. Opiskelijoille tulee tunne, että opettajaan voi luottaa, hän on kiinnostunut ja välittää.

Opettajan rooli luottamuksen rakentamisessa ja yhdessä tekemisessä on tärkeää. Yhdessä jutustelu tutustuttaa toisiin. Kun ilmapiiri on myötätuntoinen ja jokaisella opiskelijalla on tilaa olla oma itsensä, opiskelijat myös uskaltavat kysyä asioita. Luottamus onkin avainasemassa ryhmäytymisessä. Kannustamalla yhdessä olemiseen ja tekemiseen, vahvistetaan ryhmäytymistä opintojen aikana ja samalla opiskelijat oppivat työelämässä tarvittavia yhteistyötaitoja.

Logistiikassa ajo-opetustilanteet ovat opiskelijoille jännittäviä. Silloin pitää myötätuntoisesti vahvistaa opiskelijan luottamusta omaan osaamiseensa ja siihen mitä he ovat teoriatunneilla jo oppineet. Näissä tilanteissa opiskelijaa autetaan liikenteessä puhumalla siitä mihin pitää kiinnittää huomiota, mikä on oleellista ja mitä on hyvä ennakoida. Ajon aikana opettaja auttaa omalla luottavalla olemuksella ja kannustavalla puheella opiskelijaa oppimaan ja havainnoimaan ajosuoritustaan.

Vuorovaikutusta ja ohjaamista opetellaan jatkuvasti

Opiskelijat tarvitsevat jatkuvasti kannustusta ja rohkaisua ammatillisen osaamisen kehittymiseen. Opettajan ja oppilaan välille pyritään rakentamaan perusta, joka nojaa myötätuntoiseen kohtaamiseen, luottamukseen ja kannustavaan ohjaukseen.

Olemme havainneet, että jokainen opiskelijan ohjaamisitilanne on myös opettajalle oppimistilanne. Oppiminen on jatkuvaa, kun me ihmiset olemme erilaisia ja tilanteet vaihtelevat. Niinpä ohjaustilanteissa opitaan vuorovaikutuksesta ja ihmisestä koko ajan. Ratkaisuja ei löydy automaattisesti vaan ohjaus on yksilöllistä ja opiskelijan asia on tärkein.

INKLU -Kohti inklusiivista ammatillista koulutusta -hankkeessa kehitetään ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien opiskelijoiden tarvitsemaa erityistä tukea opintojen aikana ja tuetaan työllistymistä. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Lähteet

Grandell, R. 2015. Itsemyötätunto. Tammi.

Seppänen, A. M., Pessi, A. B., Grönlund, H. & Paakkanen, M. 2017. Myötätunto. Ihmisyyteen vastaaminen. Teoksessa A.B. Pessi, F. Martela & M. Paakkanen (toim.), Myötätunnon mullistava voima. PS-kustannus.

Tölli, P. 2024. Minä näen sinut. Arvostuksen psykologiaa. Tammi.

Vantaan ammattiopisto Varia. 2024. Logistiikan perustutkinto.

Kuva: Shutterstock