Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Kuvadialogi sanoittaa tunnekokemuksia
Julkaistu : 13.12.2019

Tutkijoina olemme monesti törmänneet samaan ongelmaan: tunnekokemuksia on vaikea jäsentää ja sanoittaa. Erityisen hankalaa se voi olla tutkimukseen liittyvässä teemahaastattelussa. Siksi olemme kehittäneet kuvadialogimenetelmää, joka tukee perinteistä teemahaastattelua.

Kuva on ikkuna merkitysten maailmaan

Kuvadialogi monipuolistaa ja syventää haastatteluaineistoa erityisesti tunnekokemusten alueella. Kuvadialogimenetelmässä kuva asettuu aktiiviseksi osaksi tutkijan ja haastateltavan dialogia. Kuvina käytetään haastateltavien itse ottamia näppäilykuvia tai niin sanottuja albumikuvia. Tutkija lähettää haastateltaville pienen kuvaustehtävän ennen kuvadialogitapaamista. Tehtävän tarkoituksena on virittää haastateltavat pohtimaan tutkimuksen teemaa jo ennen tapaamista.

Dialogitilanteessa kuvat avaavat ja jäsentävät keskustelua. Kuvat eivät kuitenkaan ole ainoastaan keskustelun käynnistäjiä ja edesauttajia vaan tärkeä ikkuna haastateltavan merkitysten maailmaan. Kuvat kiinnittävät keskustelun arkimaailmaan ja korostavat jokaisen läsnä olevan ihmisen kokemuksen tärkeyttä. Valokuvat tarinallistavat ja konkretisoivat kokemusmaailmaa ja kuvan kautta on helpompi sanoittaa myös tunnekokemuksia, kun abstraktit asiat saadaan visuaaliseen ja tarinalliseen muotoon.

Valokuvat ja niihin liittyvät tarinat auttavat tutkijaa näkemään asioita haastateltavan silmin. Tätä tavoitetta vahvistetaan voimauttavalla ja positiivisella työotteella, jossa keskeisiä arvoja ovat arvostus ja itsemäärittely. Arvostus ja itsemäärittely tarkoittavat käytännössä sitä, että valokuva ei ole tutkijan analysoinnin, arvioinnin tai tulkintojen kohde, vaan valokuvan omistajalla eli haastateltavalla on jakamaton oikeus kuvaan ja sen tulkintaan. Hän päättää, mitä ja miten paljon hän kuvaan liittyvistä asioista kertoo tutkijalle.

Kuvadialogi työyhteisön kehittämisen välineenä

Kuvadialogia voidaan soveltaa paitsi tutkimusmenetelmänä myös työyhteisön kehittämistyössä. Työyhteisön yhteinen jaettu arkimaailma, kuten kokemus työilmapiiristä, koostuu sen jäsenten tulkinnoista ja tunnekokemuksista. Tunteet ovat aina mukana kaikissa työyhteisön kohtaamisissa ja tilanteissa.

Usein tunnekokemusten käsittelyä kuitenkin vähätellään ja vältellään. Arvostavalla ja voimauttavalla työotteella toteutettu kuvadialogi on menetelmä, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi työilmapiiriin liittyvien asioiden tutkimisessa ja ymmärtämisessä.

Arvostavaa kohtaamista fasilitoivana menetelmänä kuvadialogia voidaan hyödyntää myös tiimipalavereissa, työyhteisön kehittämispäivissä, kehityskeskusteluissa, esimiesvalmennuksissa, erilaisissa ideointipalavereissa sekä työyhteisön jäsenten itsetuntemuksen lisäämiseen tähtäävänä menetelmänä. Edellä mainituissa työyhteisön sosiaalisissa tilanteissa voimauttavalla työotteella toteutettu kuvadialogi toimii turvallisena tapana tuoda näkyväksi jokaisen työyhteisön jäsenen kokemukset, ajatukset ja tunteet.

Kannustava puhe -tutkimus

Me olemme käyttäneet kuvadialogia työhön liittyvien kokemusten sanoittamisen välineenä. Olemme tunnistaneet ja mallintaneet työhön sitoutumisen elementtejä sekä kartoittaneet positiivisen tunneilmapiirin rakentumisen keinoja työyhteisössä.

Tutkimuksen kohteena ovat olleet nuoret sosiaali- ja terveysalan sekä tietoalan työntekijät. Mikä saa heidät sitoutumaan työhön? Mikä synnyttää työn imua?

Työn imulla tarkoitetaan myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työtä kohtaan sekä innostuksen virittämää työhyvinvoinnin tilaa. Työn imulla ja työhön sitoutumisella on todettu olevan yhteys. Työn imu syntyy useista eri tekijöistä, mutta tunnekokemuksilla on siinä merkittävä rooli.


Kirjoittajat

Henna Heinilä, yliopettaja, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Nina Simola-Alha, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu