Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Kohtaamista ja verkostoyhteistyötä! Opettajaopiskelijoiden kokemuksia TKI-työskentelystä

Kirjoittajat:

Ruut Kaukinen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 12.12.2019

Opiskelijoiden mielipiteillä on väliä! Tähän satapäisen joukon yhteishuutoon päättyi työpajapäivä, joka kokosi yhteen opiskelijoita, opettajia ja asiantuntijoita eri oppilaitoksista, opettajankoulutustahoilta ja järjestöistä. Kyseessä oli Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeessa toteutettu tapahtuma, jossa keskiössä oli tarkastella opiskelijoiden tukea ja hyvinvointia eri toimijoiden näkökulmasta. Päämääränä koko hankkeessa on kehittää opettajankoulutusta erityisen tuen ja hyvinvoinnin kysymyksissä.

Oppijan oikeus -opettajan taito -hankkeessa on toimijoina myös ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijoita. Tavoitteena on, että opiskelijat kehittävät osaamistaan sekä pedagogisesta yhteistyöstä, että tuen kysymyksistä ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämisohjelman osaamistavoitteiden ohjaamina. Tässä blogissa opettajaopiskelijat kertovat kokemuksistaan työskennellä hankkeen yhteistyöverkostossa ja tutkimuksellisen työpajapäivän toteutuksessa.

”Haluan olla tekemässä maailmasta parempaa paikkaa luomalla edellytyksiä kohtaamisille ja mielen hyvinvoinnille poistamalla esteitä opettajien ja opiskelijoiden toimijuuksilta.”

Opettajaopintojen edistäminen hankkeessa, jonka päämäärään ja ideologiaan voi sitoutua, on opettajaopiskelijoiden mielestä innostavaa ja tekee opettajaopinnoista merkityksellistä. Jokaisen ammatillisen opettajan kyvykkyyttä on huomioida eri taustoista tulevien opiskelijoiden tuen tarpeita. Vastuu ei ole vain erityisopettajilla. Erityisen tuen tarpeisiin vastaaminen ja hyvinvoinnin tukeminen ovat loppujen lopuksi ihan sitä arkista opettajan työtä; kohtaamista, kysymistä ja välittämistä, sekä ratkaisujen löytämistä vuorovaikutuksessa opiskelijoiden ja muun oppilaitosyhteisön kanssa.

Oppijan oikeus -opettajan taito -hankkeessa toteutettu tutkimuksellinen työpajapäivä mahdollisti toisen asteen opiskelijoiden osallisuuden heitä koskevan asian kehittämisessä. Opettajaopiskelijat kiittelivät hankkeen osallistavaa lähestymistapaa kiinnostavaksi ja erilaiseksi. Se osoittautui hyväksi sekä tuen kysymysten tarkastelussa että ammatillisen opettajan pedagogisten verkostotaitojen kehittymisessä.

Hyvinvointia oppilaitoksessa lisää kokemus osallisuudesta. Osallisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä opiskelijoiden tunnetta kuuluvuudesta yhteisöön, mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen sekä oppilaitoksen rakenteita ja prosesseja, jotka mahdollistavat osallisuuden. (Nivala & Ryynänen 2019). Opettajaopiskelijat totesivat, että Oppijan oikeus -opettajan taito -hankkeessa toteutettuun työpajapäivään osallistuneista toisen asteen opiskelijoista näkyi motivaatio olla osallisena ja vaikuttaa oppimisympäristöönsä. Osallistujat kertoivat avoimesti asioista, joihin haluavat parannuksia, ja ratkaisuja siihen, kuinka rakentaa unelmien oppimisympäristöä. Keskiössä puhutteli vuorovaikutuksellisen kohtaamisen tarve.  Opettajaopiskelijat tiivistävät toisen asteen opiskelijoiden viestin hyvin yksinkertaisena: ”Auttaisi, jos useammin kysyttäisiin, miten menee ja mitä kuuluu. Toivoisin, että opettajat olisivat kiinnostuneita asioista, huomioisivat ja olisivat aidosti läsnä.” On tärkeä huomioida, että oppimisympäristö sisältää fyysisiä, mentaalisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Kyse on muun muassa ilmapiiristä ja sosiaalisista kontakteista (Bergström 2019, 55).

”Opiskelen sosiaali- ja terveysalan ammatilliseksi opettajaksi ja näkisin sosiaalipedagogisen suuntautumisen soveltuvan erityisen tuen ja hyvinvoinnin tukemisen lähtökohdiksi opettajan työssä.”

Opettajaopiskelijat liittävät opettajan osaamisen tuen ja hyvinvoinnin kysymyksissä vahvasti sosiaalipedagogiseen viitekehykseen. Käytännössä sosiaalipedagogiikassa on kyse huomion kiinnittämisestä ihmisten voimavaroihin, osallisuutta vahvistaviin pedagogisiin näkökulmiin ja itsetuntemuksen lisäämisen keinoihin ihmisten arjen ja elämänhallinnan vahvistamiseksi (mm. Nivala&Ryynänen 2019). Opettajan tavoitteena voisi olla entistä vahvempi tietoisuus ja opiskelijoiden hyvinvointia uhkaavien tekijöiden tunnistaminen. Esimerkiksi tuore kouluterveyskysely (2019) todentaa, että tässä ajassa mielen hyvinvoinnin merkitys on suunnaton. Tämä on näkökulma, jota opettajaopiskelijoiden näkemyksen mukaan olisi olennaista tarkastella opettajankoulutuksessa yhä vahvemmin.

”Hankkeen toimijoiden moniammatilliset näkökulmat on hyvä huomioida opettavaisena haasteena ja samalla rikkautena. ”

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää uudenlaista toimintakulttuuria hyvinvoinnin lisäämiseksi oppilaitoksissa. Kokeilemalla kehittämisen hengessä hankkeessa on rakennettu yhteistyöverkostoa, johon kuuluu opettajankoulutustahoja ja järjestöjä.  Opettajaopiskelijat pohtivat oppimistaan verkostoyhteistyöstä ja toteavat, että on ollut kiinnostavaa olla mukana luomassa uutta toimintakulttuuria ja tekemisen mallia.  Antoisinta on ollut oma kokemus osallisuudesta, kokemus olla toimijana ja vaikuttaja yhteisössä (Heinonen 2019, 88). Keskustelut toisen asteen opettajien kanssa vahvistivat ajatusta, että oppilaitosyhteisöissä tarvitaan kulttuurista muutosta. Opettajan perinteisesti yksin ja itsenäisesti toteuttama opetus- ja ohjaustyö on muuttumassa ja heitä kannustetaan yhä enemmän yhteisopettajuuteen ja verkostoyhteistyöhön. Kokemus työpajojen toteuttamisesta yhteisopettajuuden nimissä järjestötoimijoiden kanssa oli opettajaopiskelijoille merkittävä oppimiskokemus. Haastavaa yhteistyöverkoston työskentelyssä on luonnollisesti yhteisen tahtotilan löytyminen. Vaikka työpajapäivän toteutuksessa oli mukana hyvin erilaisia toimijoita, oli kaikkien yhteinen tahtotila lisätä opiskelijoiden hyvinvointia, korostavat opettajaopiskelijat.

Lähteet

Bergström, H. 2019. Kohti yhä työelämälähtöisempiä oppimisympäristöjä. Teoksessa kotila, H. (toim.) Ammatilliseksi opettajaksi.

Heinonen,Jari 2019.  20-luvun hyvinvointimalli.

Kouluterveyskysely 2019

Nivala, E. & S. Ryynänen. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa.

Kirjoittajat:

Ruut Kaukinen, lehtori, AOKK

Erja Mäkilä, ammatillinen opettajaopiskelija

Pauliina Partanen, ammatillinen opettajaopiskelija