Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Kaikki vaikuttaa kaikkeen – mutta miten sitä mitataan?

Arviointitutkimus ei vain tuo hankkeen tuloksia näkyväksi, vaan se toimii lisäksi tulosten levittäjänä, kirjoittavat Eija Honkanen, Henna Heinilä ja Mirjam Gamrasni.

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Mirjam Gamrasni

international project officer
Haaga-Helia University of Applied Sciences

Julkaistu : 07.12.2020

Vaikutusta etsimässä

Jokaisessa hankkeessa tulee kysyä kriittisiä kysymyksiä – mitä siellä oikein tehdään? Ovatko tehdyt asiat oikeita asioita? Jos ovat, tehdäänkö ne oikein ja vaikuttaako se mihinkään? Onko hankkeen toiminnasta hyötyä kenellekään?

Toiminnan vaikuttavuutta mitataan usein eri tavoin. Yleisesti käytössä ovat esimerkiksi palautejärjestelmä, yhteinen keskustelu tai hankkeen toiminnan kuvaus. Hanketoimijalla on vastuu saavuttaa hankkeelle asetetut tavoitteet ja toteuttaa sen toiminta annetulla budjetilla. Oppimisen taika – sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena -hankkeessa (ESR) käytettiin tutkimukseen perustuvaa vaikuttavuuden arviointia, joka mittaa systemaattisesti ja luotettavasti hankkeen tuloksia suhteessa tavoitteisiin ja toimintaan.

Arvioinnin toteuttaminen

Oppimisen taika -hankkeessa valmentavien koulutusten (Telma ja Valma) opettajia ja ohjaajia perehdytettiin sosiaalisen sirkukseen ja valokuvan voimauttavaan käyttöön vahvistavan vuorovaikutuksen menetelminä. Vaikuttavuuden arviointi toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja se integroitiin osaksi hanketoimintaa. Tietoa siis kerättiin hanketoimijoilta koko prosessin ajan. Arviointi kohdistui hankkeen sisällöllisiin tavoitteisiin, toisin sanoen ohjaustyön muutoksiin ja sen vaikutuksiin. Opettajat ja ohjaajat saivat kertoa oman tarinansa tutkijoille – halusimme saada juuri heidän kokemuksensa esille.

Arviointiprosessissa mukana ollut joukko opettajia ja ohjaajia tuottivat omassa työssään aktiivisesti tietoa soveltamistaan uusista menetelmistä: sosiaalisen sirkuksen harjoitteiden ja valokuvan voimauttavasta käytöstä opetuksessa. Tavoitteena oli tarkastella opettajien ja ohjaajien kokemuksia uusien menetelmien käytöstä ja tutkia niiden vaikutusta ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden osaamisidentiteetin vahvistamiseen. Haastattelimme heitä prosessin eri vaiheissa.

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa

Hankkeen aikana sosiaalisen sirkuksen harjoitustilanteista otettiin paljon valokuvia. Näistä kuvista haastateltavat valitsivat muutamia heille merkityksellisiä valokuvia ja kertoivat niistä haastattelussa. Kuvat toimivat menneen kokemuksen mieleen palauttamisen ja sen tarinallistamisen välineenä. Kuvien äärellä käytyjen keskustelujen avulla saimme arvokasta tietoa siitä, miten menetelmiä oli käytetty ja minkälaisia muutoksia opiskelijoiden osaamisessa, vuorovaikutustaidoissa, rohkeudessa, osallistumisessa ja muissa työelämä- ja elämäntaidoissa oli tapahtunut.

Erilaisten taitojen kehittäminen sosiaalisen sirkuksen avulla

Oppimisen taika -hankkeessa iso joukko opettajia, ohjaajia sekä opiskelijoita pääsi kokeilemaan sosiaalisen sirkuksen harjoitteita ja kokemaan uuden oppimista, mokaamisen hauskuutta, yhdessä tekemisen riemua ja itsensä ylittämisen palkitsevuutta. Hienojen hetkien ja hauskuuden lisäksi sosiaalisen sirkuksen harjoituksissa opittiin konkreettisesti yhteistyötä, keskinäistä luottamusta ja niiden avulla harjaannuttiin toiminnanohjauksessa. Valokuvan avulla puolestaan tehtiin osaamista näkyväksi, opittiin arviointitaitoja ja arvostavaa vuorovaikutusta. Valokuvalla tuettiin sirkusharjoituksissa opitun soveltamista ja siirtovaikutusta.

Positiivisen vahvistamisen kierre

Vaikuttavuuden arviointi nosti selkeästi esille sen, että yhdistämällä sosiaalisen sirkuksen menetelmä ja valokuvan voimauttava käyttö pystytään vahvistamaan opiskelijan voimautumista ja sitä kautta sitoutumista yhteisöllisyyteen ja oppimiseen. Yhteisöllisyyteen ja oppimiseen sitoutuminen tukee opiskelijan osaamisidentiteetin vahvistumista, mikä puolestaan innostaa opiskelijaa oppimaan lisää. Yksi hyvä asia vahvistaa toista ja hyvä alkaa kumuloitua. Syntyy positiivisen vahvistamisen kierre.

Oppimisen taika -hankkeen yhtenä tärkeänä tavoitteena on vaikuttaa ohjaukseen ja saada uusia menetelmiä osaksi opiskelijan arkea. Vaikuttavuuden arviointi osoitti sen, että tämä tavoite toteutui. Arviointitutkimus ei siis vain tuo hankkeen tuloksia näkyväksi, vaan se toimii lisäksi tulosten levittäjänä.

Hyvän jatkuvuus

Tutkimuksen tekijöinä ja menetelmien toimivuudesta vaikuttuneina jäämme miettimään, miten näitä taitoja pidetään yllä ja miten menetelmiä sovelletaan jatkossa.

Vaikuttavuuden arviointiin liittyy myös haasteita, esimerkiksi pitkän aikavälin vaikutukset jäävät usein tunnistamatta. Lisäksi hanke toimii vain ennalta määrätyssä ympäristössä. Meidän tulisi siis miettiä, miten vaikuttavuutta voisi seurata laajemmassa skaalassa ja saada levitettyä toimintaa edelleen.

”Tää kuva on sellanen, missä ihmiset tuntuu nauravan. Mä otin tän sen takia, että se yhdessä tekeminen, kaikki oli niin ku satasella mukana siinä ja sitte semmone ihana ryhmähenki ja se huumori. Sai olla semmonen kuin on, eikä tarvinnut jännittää, että nyt mä mokaan tässä jotenkin.”

”Kun näitä kuvia katsoo, niin tulee lämmin olo, että hitsi kun meillä oli kivaa.”

Voit lukea lisää Oppimisen taika -hankkeen vaikuttavuuden arvioinnista seuraavista julkaisuista:

Oppimisen taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena (2019-2021)
• Rahoittajat: ESR ja Hämeen ELY-keskus
• Kumppanit: Ammattiopisto Live, Sirkus Magenta ja Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu
• Kohderyhmä: Ammattiopisto Liven opetus- ja ohjaushenkilöstö ja välillisenä kohderyhmänä vaativan erityisen tuen opiskelijat
• Toiminta: sosiaalisen sirkuksen ja työelämätaitojen työpajat opiskelijoille, pitkäkestoiset koulutukset Ammattiopisto Liven henkilöstölle ja opiskelijoille. Vaikuttavuuden arviointia ja valokuvan voimauttavan käytön koulutusta valmentavien koulutusten opettajille ja ohjaajille