Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Jännitteitä, jumeja ja juhlintaa – Korkeakoulu kehittää pedagogiikkaansa

Kirjoittajat:

Kimmo Mäki

korkeakoulupedagogiikan yliopettaja, KTT, KL
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 07.06.2017

Olemme kahden vuoden ajan kokoontuneet opettajuuden kehittämisohjelma HH-PEDAALIN merkeissä Pedakeitaille pohtimaan, tulkitsemaan ja työstämään Haaga-Helian pedagogiikkaa. Nyt tämä mittava ponnistus ja yhteinen kokemus on päättymässä. PEDAALI polkaistiin käyntiin syksyllä 2015 ja viimeinen Pedakeidas pidettiin toukokuussa 2017. Ponnistus on historiallinen, sillä korkeakoulumme elinaikana ei vastaavan laajuista prosessia ole toteutettu. Tarve yhteisille keskusteluille, opetus- ja ohjaustyön sanoittamiselle ja jäsentämiselle oli olemassa.

Lähdimme PEDAALI-ohjelman kautta tavoittelemaan yhteisiä ymmärryksiä korkeakoulupedagogiikkaamme. Valmentavalla otteella rakennetulla kuudella kehittämisfoorumilla eli Pedakeitaalla työstimme korkeakoulupedagogiikan keskeisiä teemoja haagahelialaisen opettajan työn näkökulmista. Pedakeitaiden teemat – ohjausosaaminen, arviointiosaaminen, tiimiopettajuus, yhteistoiminnalliset työtavat sekä moninaisuuden voima yhteisössämme – kertoivat moninaisista näkökulmista korkeakoulupedagogiikkaan.

Prosessi oli monivaiheinen, tärkeä ja opettavainen. PEDAALIssa opettajisto sai ottaa kantaa ja laittaa puumerkkinsä kehitteillä olevaan haagahelialaiseen tiimiopettajuuteen sekä pedagogiseen visioon. Jokaiseen Pedakeitaaseen integroitiin myös digipedagoginen työkalu, jonka avulla työstettiin kunkin keitaan aihetta. Näin myös digiloikkaamme joudutettiin.

Pedagogiikan moninaiset muodot – kuka omistaa opetuksen?

Kahden vuoden aikana 30–50 opettajaa kokoontui yli yksikkörajojen Pedakeitaille keskustelemaan opettajuudesta. Keitaiden välillä pienryhmät (4–5 opettajaa) kokoontuivat työstämään yhteisesti koettuja ja työstettyjä pedagogisia ratkaisuja oman työn arkeen. PEDAALI keräsi myös yhteen Haaga-Helian opettajista muodostetun valmentajaryhmän, joka toimi Pedakeitaiden sisällön rakentajina ja fasilitaattoreina.

PEDAALI osoitti samalla kertaa sekä suuren korkeakoulun vahvuuden toimia eri osaamisten jakamisen foorumina että kirjavat tulkinnat ja osaamiset opetus- ja ohjaustyössä. Koko PEDAALIn ajan säännöllisesti kerätyissä palautteissa esiintyi kahtia jakava jännite: Osa opettajista koki tärkeänä olla mukana kehittämässä haagahelialaista pedagogista kulttuuriamme yhteistoiminnallisesti. Toisille koko PEDAALIn fokus oli epäselvä loppuun saakka ja fasilitoivaa työotetta keitailla ei koettu omaksi.

Yksi PEDAALIn näkyväksi tekemä tulkintaero koski opetuksen omistajuutta: kenellä on oikeus ja velvollisuus määritellä opetuksen ja ohjauksen tavoitteet, sisältö ja menetelmät? Ääripäät on helppo hahmottaa: yhtäällä opettaja nähdään luokkahuoneensa valtiaana, jolle jo pelkkä ajatus opettamiseen kohdistuvasta keskitetystä valmennusohjelmasta voi olla loukkaava; toisaalla opettajaa pidetään yhteiskehittelijänä, jonka opetus elää, kehittyy ja sykkii ameebamaisesti toisiinsa lomittuvissa keskusteluissa ja ryhmäprosesseissa. PEDAALIn ja samanaikaisten opetussuunnitelmauudistusten myötä Haaga-Heliassa on otettu isoja askeleita kohti yhteiskehittelyä edistävää tiimiopettajuutta. Prosessi on ymmärrettävästi herättänyt myös hämmennystä.

Tulkintojen kirjosta huolimatta on selvää, että PEDAALIn aikana Haaga-Heliassa kuva opetuksen omistajuudesta on muuttunut. ”Omaa opintojaksoaan” ja ”omia opiskelijoitaan” opintiellä varjeleva opettajapaimen on saanut rinnalleen muita opettajuuden malleja. Toisilta oppiminen, yhdessä tekeminen ja jakamalla rikastuminen ovat lisääntyneet.

Ehkä myös kuva opetustyön autonomiasta on monisävyisempi: tärkeintä ei olekaan yksittäisen opettajan oikeus määritellä tekemisensä nyansseja, vaan jokaisen opettajan yhtäläinen oikeus osallistua sekä tulla kuulluksi keskustelussa opetuksen ja ohjauksen tavoitteista ja keinoista. PEDAALI on paitsi totuttanut opettajia tällaiseen keskusteluun myös osoittanut sen arvon; uusiin kollegoihin tutustuminen, keskusteleminen ja kuunteleminen ovat verrattomia tapoja kehittyä opettajana.

Jakamalla osaaminen vahvistuu

PEDAALI tarjosi ainutlaatuisen tulkintafoorumin korkeakoulumme pedagogisten avainkohtien kehittelyyn laajalle opettajajoukolle. Ristiinpölytys toimi, ja ison talon opettajisto Vierumäeltä Pasilaan ja Haagasta Malmille tuli pikkuhiljaa tutuksi toisilleen. Oman panoksensa ja näkökulmaansa työhömme toi myös oppilaskunta HELGA, jonka opiskelijajäsenet toivat mukanaan omaa osaamistaan arviointia käsittelevällä Pedakeitaalla.

Palautteiden valossa iso osa Haaga-Helian opettajista on saanut PEDAALIsta vahvoja kokemuksia toisilta oppimisesta. Saimme PEDAALIssa havaita, iloita ja jakaa kollegoidemme nerokkaita ratkaisuja opetusohjaukseen ja arviointiin. Ratkaisu kollegan kipuiluun arjen haasteen kanssa saattoi löytyä toisen kollegan Pedakeitailla avatusta työstä. Tällä on sekä tiedollinen ja taidollinen että asenteisiin ja arvoihin liittyvä ulottuvuus: On saatu uusia vinkkejä, malleja ja virikkeitä omaan tekemiseen yli koulutusohjelmarajojen. Samalla arvostus kollegoita kohtaan on vahvistunut, kun on voitu jakaa oivaltavia toimintatapoja ja hakea yhteistä tapaa puhua opettamisesta.

Jakamisen ja yhdessä kehittämisen hengen vahvistaminen on HH-PEDAALIn tärkeintä antia organisaatiokulttuurille. Sen varassa Haaga-Heliassa on hyvä jatkaa opettajuuden kehittämistä yli koulutusohjelmarajojen. HH-PEDAALIn loputtua tämän kehittämisen foorumeina toimivat Haaga-Helian uudet strategiset ydinosaamisalueet, joihin liittyviä teemoja opettaja- ja asiantuntijaryhmät työstävät.

Kirjoittajat ovat HH-PEDAALIn valmentajat Kimmo Mäki ja Sampo Mielityinen