Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Itseohjautuvuutta rakennetaan askel kerrallaan

Ammattikorkeakouluopiskelu ja valintojen tekeminen edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta ja itsenäistä työskentelyä.

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Nina Koivisto

lehtori, ammatillinen erityisopettaja

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.04.2023

Ammattikorkeakouluopiskelija kohtaa itseohjautuvuutta edellyttäviä valintoja ja toimintaa jo opintojen alusta lähtien. Valinnat ovat merkittäviä, koska ne määrittelevät opintojen suuntaa koko opiskelun ajalle.

Meillä on oletus, että opiskelijalla on tähän valmiuksia ja hän on riittävän itseohjautuva tekemään valintoja sekä ymmärtämään niiden vaikutuksen ammattilaiseksi kehittymisen näkökulmasta. Ammattikorkeakoulussa opiskelee moninainen joukko opiskelijoita, joista toiset tulevat suoraan lukiosta tai ammattioppilaitoksesta, ja osa suoraan työelämästä. Osa opiskelijoista kokee valinnat aidoksi mahdollisuudeksi, ja toisille ne ovat ahdistava pakko. Opiskeluun liittyvät käsitteet ovat myös osalle vieraita ja niitä täytyy opiskella ensin.

Ammattikorkeakouluopiskelu ja valintojen tekeminen edellyttää opiskelijalta itseohjautuvuutta ja itsenäistä työskentelyä. On hyvä erottaa, että ne eivät tarkoita yksin tekemistä. Opiskelijat toivovat yksilöllisiä valinnanmahdollisuuksia yhteisöllisesti, perustellen ja juuri opiskelijan näkökulmasta tietoisina valintoina. Itseohjautuvuus vaihtelee eri tilanteissa ja ympäristöissä. Opiskelijalle

tutussa ympäristössä ja tuttujen ihmisten kanssa itseohjautuvuutta on toiminnassa enemmän. Opintojen alku voi olla jo hämmentävää, kun uudet oppimisympäristöt, opiskelutapa ja opiskelukaverit ovat vieraita. Silloin tarvitaan ennen kaikkea aikaa tutustua, jolloin yhteisöllisyyden ja ohjauksen merkitys korostuu. Ohjausta tarvitaan sekä yksilöllisesti että ryhmässä. Aina uudessa ympäristössä ja tilanteessa opiskelija tarvitsee uuden orientaation ja itsenäisen toimintatavan.

Ammattikorkeakoulussa opetus järjestetään eri tavoin, kuten lähiopetuksena, ohjattuna tai itsenäisenä verkko-opetuksena. Oppimisen uudet tavat, ohjelmat ja laitteet vaativat jatkuvaa opettelua kaikissa opintojen vaiheissa. Opiskelijan oman elämän tilanne, opintojen sujuminen, työ jne. vaikuttavat siihen, miten itseohjautuvuus näkyy toiminnassa. Itseohjautuvuus vaatii aloitteellisuutta, omatoimisuutta ja itsenäistä toimintaa. Itseohjautuvuus vaatii kriittisyyttä, perusteluja ja valintoja toimia. Kaikki opiskelijat hyötyisivät, ja osa opiskelijoista tarvitsee tukea ja ohjausta siihen, että tunnistavat omia opiskelutapoja, -tyylejä ja osaavat tehdä itselleen sopivia valintoja opintoihin.

Opiskelussa tarvitaan opiskelu- ja kasvurauhaa. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että opiskelijalla on opiskelu ja siihen liittyvät valinnat tasapainossa suhteessa opiskelijan muuhun elämään. Ja lisäksi aikaa kasvaa nuoresta aikuiseksi, opiskelijasta osaavaksi ammattilaiseksi ja riittävän itseohjautuvaksi työelämässä. Opiskelijat voivat paremmin opinnoissaan, kun on tukea ja ohjausta tarjolla ja mahdollistamme oppimisen iloa opintojen aikana. (Mieli ry 2022) Tarvitaan siis pienen pieniä kasvun askeleita myös opintojen alkuvaiheessa. Itseohjautuvuus on rohkeutta toimia, tietää mitä tekee ja osata toimia erilaisissa ympäristöissä sekä tilanteissa – uskoa omaan osaamiseen ja kykyihin. Tutkimukset osoittavat, että motivaatio ja positiiviset tunteet tulevat siitä, että osaa ja oppii.

Lähde

Mieli ry. 2022. Nuorten hyvinvointiohjelma. Ratkaisuja nuorten mielenterveyskriisiin.

Teksti on tuotettu osana Sole – Soljuvat opinnot lähtevät elämänhallinnasta -hanketta, jossa tavoitellaan korkeakouluopiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, elämänhallinnan, opintokyvykkyyden ja suoritusten parantamista. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.