Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Hyvä valmistuva ammatillinen opettaja!

Kirjoittajat:

Jenniina Bies-Wikgren

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 24.04.2024

On taas se hetki vuodesta, kun saamme onnitella ja juhlistaa sinua, uutta kollegaamme!

Olet saavuttanut ammatillisen opettajan pedagogisen kelpoisuuden. Tie opettajuuteen ei pääty todistukseen. Siitä haarautuu nyt useampia mahdollisuuksia. Mitä kohden lähdet vastavalmistuneena opettajana? Tai millaiset polut kutsuvat sinua luokseen, kun useampi tovi on kulunut valmistumisesta?

Jatka oman osaamisen tutkimista ja kehittämistä

Haaga-Helian ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opettajaopinnot etenevät tutkivan kehittämisen mallin mukaisesti. Työelämä muuttuu, myös pedagoginen maailma muuttuu. Ohjausta ja opetusta, pedagogista toimintaa, tulee kehittää systemaattisesti ja omaa osaamistaan vahvistaa edelleen.

Vastavalmistunut, kätke sydämeesi jatkossakin pedagogisen toimintaympäristösi sekä siihen liittyvien ilmiöiden nykytilan tarkastelua, tavoitteiden asettamista, teoreettisten taustaoletusten tutkimista sekä pienten, suurten, rohkeiden kokeilujen tekemistä ja niistä saamiesi tulosten jakamista. Vaalikaamme siis yhteistä pedagogista keskustelua ajankohtaisista aiheista, ratkaisujen hakemista niiden ympärillä sekä erilaisten osaamisten hyödyntämistä ja vahvistamista.

Työn kehittäminen ei yksistään riitä, vaan samalla tulee keskittyä myös oman ammatillisen identiteetin kehittymiseen (Vähäsantanen & Hämäläinen 2019).

Tutki ja reflektoi opettajaidentiteettiäsi

Ammatillisina opettajina meillä usein on jo jokin ammatti, johon olemme kasvaneet ja jonka rooleissa ammatti-identiteettiämme rakentaneet. Ammatillisina opettajina sulautamme tätä aiemman ammatin identiteettiämme pedagogiseen identiteettiin (Nissilä 2013.) Opettajakoulutuksen alkaessa opettajaopiskelijat ovat eri vaiheissa opettajaksi kehittymisessä.

Opettajaidentiteetin pohdinta on merkittävä osa opettajan eettistä osaamista. Jatka siis edelleen opettajaidentiteettisi tutkimista ja reflektointia. Pysähdy säännöllisesti oman itsesi äärelle; mistä olen tulossa ja mihin olen menossa. Mihin paikannun ajattelussani ja toimintatavoissani juuri nyt?

Tiedämme, että opettajan ammatti-identiteetin rakentuminen on moniulotteinen ja aikaa tarvitseva prosessi. Sillä tavalla olemme keskeneräisiä, mutta kehittyviä. Omat aiemmat kokemukset opettajista ja oppijana olemisesta, uskomukset sekä näkemykset hyvästä opettajuudesta muovaavat ammatti-identiteettiämme opettajina. Millaista opettajuutta sinä haluat välittää eteenpäin?

Millaista opettajuutta sinä haluat välittää eteenpäin?

Tule tietoiseksi omista käytännön teoistasi. Käytänteiden tunnistaminen ja pohtiminen antavat mahdollisuuden havaita omat todelliset ajatukset ja asenteet, jotka ohjausta ja opetusta ohjaavat (ks. mm. Skinnari 2007; Määttä & Uusiautti 2014; Määttä & Uusiautti 2018.) Pohdi omia rajoituksia, elämän tuomia varjoja ja säröjä sekä tunnista, totta kai, vahvuutesi. Opettajan tehtävänä onkin oman ajattelun ja käytäntöjen reflektointi, tarkkailu ja arviointi. Muutoin emme voi kasvaa ja kehittyä opettajina. (Määttä & Uusiautti 2014, 120.)

Kysy aika ajoin itseltäsi, vaikkapa aina lukuvuoden aluksi: millaisena näen roolini opettajana? Millainen olen opettajana? Millainen opettaja haluan olla?

Onnea uusi kollegani, oli valmistumisesi ajankohta mikä tahansa!

Olemme tottuneet siihen, että kevät ja orastava kesä ovat aikaa, jolloin opintojensa parissa uurastaneita juhlistetaan. On hyvä huomata, että henkilökohtaistamisen myötä voi valmistutaan silloin, kun vaadittava osaaminen on saavutettu. Milloin tahansa on siis paras hetki juhlaan!

Lähteet

Ammatillisen opettajan kehittymisohjelma 2024–2025. Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Määttä, K. & Uusiautti, S. 2014. Rakkaus. Tunteita, taitoja, tekoja. Kirjapaja. Helsinki.

Määttä, K. & Uusiautti, S. 2018. How to Connect Pedagogical Love with Pedagogical Authority? Teoksessa Määttä, K. & Uusiautti, S (toim.). Love around us: the role of love in education, parenting, and romantic relationship. E-kirja. Peter Lang, 51–74.

Nissilä, S-P. 2013. The vocational teacher’s changing role and identity in changing contexts. Teoksessa Aaltonen, K., Isacsson, A., Laukia, J. & Vanhanen-Nuutinen, L. (toim.), Practical Skills, Education and Development – Vocational Education and Training in Finland. Haaga-Helia, The School of Vocational Teacher Education. Helsinki. Ss. 91–104.

Skinnari, S. 2007. Pedagoginen rakkaus. 2. painos. PS-Kustannus. Jyväskylä.

Vähäsantanen, K. & Hämäläinen, R. 2019. Professional identity in relation to vocational teachers’ work: an identity-centred approach to professional development. Learning: Research and Practice, 5(1), 48–66.