Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Eettiset periaatteet ammatillisen opettajan osaamisessa

Eri ammattialoille on kirjoitettu eettisiä periaatteita, joita ammattialalla toimivien tulisi noudattaa työssään. Katson tässä kirjoituksessa juridiikan, ammattieettisten periaatteiden ja opettajan eettisen osaamisen suhdetta monimutkaistuvalla ammatillisen koulutuksen kentällä.

Kirjoittajat:

Olli Vesterinen

yliopettaja, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 24.11.2023

Ammatilliseksi opettajaksi Haaga-Heliassa opiskelevat ovat tänäkin syksynä kehittäneet eettistä osaamistaan. Osaamisen perustana on opettajan ammattieettisten periaatteiden tuntemus.

Opettajan vala

Kun ammattiin valmistuvalla juhlallisuuksiin kuuluu jonkinlainen vala, ollaan ammattietiikan alueella. Monelle on tuttua lääkäreiden Hippokrateen vala (Lääkäriliitto). Insinööreillä on oma Arkhimedeen valansa (Insinööriliitto).

Opettajien ammattijärjestö (OAJ) julkisti Educa-messuilla vuonna 2017 opettajan valan. Se on saanut nimensä 1600-luvulla eläneen kasvatusajattelija Johan Comeniuksen mukaan. Opettajan valassa korostetaan kasvatustehtävän merkitystä ja tarvetta uudistaa ja välittää ihmiskunnan yhteistä tieto-, kulttuuri- ja osaamisvarantoa. Esiin tulevat luottamuksellisuus, oikeudenmukaisuus ja myös opettajan ammattitaidon kehittyminen läpi elämän.

Valojen lisäksi ammattijärjestöille ja työyhteisöille on tyypillisiä eettiset periaatteet. Opettajan ammattietiikan pääkohdat on OAJ otsikoinut Opettajan arvot ja eettiset periaatteet. Kyse on opettajan ammattitaidosta ja arvopohjasta. Opettajan toiminnan vastuullisuus perustuu sekä tietotaitoon että työn arvo- ja normipohjaan.

Ammattieettisen osaamisen perustaso

Lainsäädäntö usein edistää ammattieettistä toimintaa (Sihvo ym. 2020), mutta muun muassa OAJ:n periaatteissa korostetaan, että juridiset ja eettiset kysymykset tulisi pitää erillään. Ammattietiikan tulee perustua opettajan sisäistämään käsitykseen ammatin moraalisista vaateista. Opettajalla on valta ja vastuu. Esimerkiksi arvioinnissa ei moraalisesti toimiva opettaja käytä asemaansa väärin.

Haaga-Helian Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa on luotu eettiset periaatteet. Tiiviin huonetaulun muodossa niissä muistutetaan siitä, miten täällä lähestymme ja suhtaudumme opiskelijoihin, kollegoihin ja muihin. Hyvinvoinnin teemassa opettajakorkeakoulu on ollut myös mukana luomassa Haaga-Helian turvallisemman tilan periaatteita ja toimintatapaa (Haaga-Helian Turvaamo).

Haaga-Heliassa ammatillisen opettajan opinnoissa huomioidaan niin työelämää koskevat säädökset, työehtosopimukset kuin työn eettiset periaatteetkin (Haaga-Helia AOKK 2023). Yhteiskuntamme moninaistuminen ja yhteiskunnallisten kysymysten monimutkaistuminen voivat kuitenkin haastaa ammatillisen opettajan eettistä osaamista erityisesti silloin, kun yleisluontoiset periaatelistaukset eivät riitä.

Aina ei ole varmuutta oikeasta

Ammattieettisten periaatteiden tuntemus ja niihin sitoutuminen voi muodostaa ammatillisen opettajan eettisessä osaamisessa vain perustan. Työssä kohtaamiset voivat olla eri tavoin hankalia tai hämmentäviä. Tällöin ei välttämättä löydy varmaa toimintatapaa laisinkaan. On kuitenkin tehtävä jotain silloinkin, kun emme tiedä, mikä on moraalisesti hyvää tai oikein – kun kaikkiin vaihtoehtoihin liittyy riskejä ja ongelmia (Pihlström 2018).

Näissä tilanteissa korostuu se, miten moraali toimii teoista ylöspäin, ei periaatteista ja säännöistä alaspäin (Malkavaara & Vesterinen 2022). Juridiikan ja yleisluonteisten ammattieettisten periaatteiden päälle syntyy moraalisia dilemmoja, joissa voi olla aineksia, joihin ei juuri kukaan ole aiemmin törmännyt (Malkavaara & Vesterinen 2021).

Esimerkiksi tekoälyyn liittyen on laadittu suuri määrä säännöstöjä, joilla on varmasti pyritty ottamaan huomioon tekoälyn tulevaisuuden mahdollisuudet ja yllättävät tilanteet, joihin tekoälyä käytettäessä voidaan joutua. Silti ammatillisessa koulutuksessa toimiva opettaja on yhä useammin uudenlaisten eettisten haasteiden edessä. Säädökset, säännöstöt ja periaatteet ovat usein vain ohjeistuksia, jotka perustuvat tunnettuihin yleisiin eettisiin periaatteisiin.

Ammatillisen opettajan osaamisessa korostuu siis tulevaisuudessa yhä enemmän juridisen tason ja eettisten periaatteiden tuntemisen lisäksi opettajalle uudenlaisissa tilanteissa toimiminen, vaikka eri vaihtoehtoihin liittyy monenlaista epävarmuutta. Ammattietiikka saa meidät tällöin kysymään, mitä rakenteita moraalisissa dilemmoissamme on, miten käytämme etiikan käsitteitä, kun näitä haasteita kohtaamme, ja miten perustelemme toimintaamme näissä tilanteissa.

Lähteet

Malkavaara, M. & Vesterinen, O. 2021. Etiikka arjessa -video. SotePeda 24/7 -hanke. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Malkavaara, M. & Vesterinen, O. 2022. Tulevaisuuden teknologiat ja eettisyys – kumpi on haastajan paikalla? Teoksessa Mäki, K. & Vanhanen-Nuutinen, L. (toim.). Korkeakoulupedagogiikka – Ajat, paikat ja tulkinnat, s. 74–87. Haaga-Helian julkaisut 7/2022.

Pihlström, S. 2018. Ota elämä vakavasti – Negatiivisen ajattelijan opas. Ntamo.

Sihvo, P., Vesterinen, O., Koski, A., Malkavaara, M. & Pasanen, M. 2020. Eettinen toimintamalli. Teoksessa Sihvo, P. & Koski, A. (toim.). Eettinen toimintamalli – osaamista tulevaisuuden koulutukseen ja sote-alan työhön, s. 25–36. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Haaga-Helia