Siirry sisältöön
Ammatilliset ohjaajat kaipaavat apua haastavissa ohjaustilanteissa

Ammatillisen ohjaajan tehtävänä on ohjata ja tukea opiskelijan oppimista ja opiskelua osana ammatillista kasvua ja elämänhallintaa.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 28.04.2020

Ammatillisissa toisen asteen oppilaitoksissa työskentelee tärkeä ammattiryhmä, joka toimii opettajien tukena opetuksessa ja ohjauksessa. Useimmiten nämä henkilöt ovat ammatillisia ohjaajia, joiden koulutustaustat vaihtelevat kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta erilaisiin alakohtaisiin perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin.

Ammatillisen ohjaajan tehtävänä on yhdessä opettajan ja muun henkilöstön kanssa ohjata ja tukea opiskelijan oppimista ja opiskelua osana ammatillista kasvua ja elämänhallintaa. Ammatillisen ohjaajan tehtävässä on tärkeää toimia niin ikään osana verkostotyötä yhdessä opetushenkilöstön ja opiskeluhuollon kanssa.

Millaista osaamista ammatilliset ohjaajat tarvitsevat?

Ammatilliset ohjaajat kaipaavat perustietoa koulutuksen järjestäjän toimintatavoista ja pelisäännöistä sekä vastuukysymyksistä. Eniten osaamista he kokevat tarvitsevansa kuitenkin ohjauksen tuen tietoperustaan liittyvissä asioissa sekä välineitä käytännön ohjaustyöhön.

Suurimpia haasteita työhön tuovat opiskelijoiden erilaiset mielenterveyssairaudet ja häiriökäyttäytyminen. Toisaalta opiskelijan vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen koettiin positiiviseksi, ja useimmat ohjaajat pystyivätkin tukemaan opiskelijoita juuri vahvistamalla vahvuuksia. Opiskelijan puolestaan on helppo kohdata ammatillinen ohjaaja, joka on oppimisympäristöissä paljon läsnä ja näin ollen helposti saavutettavissa.

Edellä kuvatut seikat tulivat ilmi hankkeessa, jossa selvitimme toisen asteen opetushenkilöstön osaamistarpeita erityisen tuen ja ohjauksen tehtäväkentässä. Kyseessä on Oppijan oikeus- Opettajan taito -hanke. Erityistä tukea ja ohjausta antavat opetushenkilöstön tukena ammatilliset ohjaajat, joten hankkeessa selvitettiin myös heidän osaamistarpeitaan.

Selvitys toteutettiin ryhmätapaamisena, johon osallistui 30 ammatillista ohjaajaa. He vastasivat yhteisessä tilaisuudessa osaamistarvekyselyyn pienryhmissä, minkä jälkeen vastauksia purettiin koko ryhmänä keskustelun ja pohdintojen kautta. Tämän jälkeen vastaukset koottiin yhteen.

Suosituksia täydennyskoulutukseen

Vastauksista koottiin taulukko, joka teemoitettiin kolmeen aiheryhmään. Ensimmäiseen muodostui ohjauksen ja tuen toimintaperiaatteita, toiseen tietoperustaa ja kolmanteen käytännön työn osaamistarpeita. Osaamistarpeista koottu taulukko voi toimia samalla täydennyskoulutussuosituksina ammatillisille ohjaajille.

1. Ohjauksen ja tuen toimintaperiaatteet2. Ohjauksen ja tuen tietoperusta3. Opiskelijan ohjaus ja tuki käytännössä
 • Faktatietoja laista ja oikeuksista
 • Opiskelijan tavoitekeskusteluihin yhtenevä käytäntö
 • Yhteistyön toimintatavat opettajan kanssa
 • Tietoa, kuka on vastuussa mistäkin
 • Käyttäytymisen syyn tunnistaminen
 • Opiskelijan motivointi
 • Työvälineitä maahanmuuttajien ohjaamiseen ja ymmärtämiseen
 • Mikä on erilaista ja erityisyyttä?
 • Mielenterveyden sairaudet, miten toimia?
 • Miten suhtautua ja toimia aineiden käyttäjiin?
 • Hahmottamisen haasteet, missä ja miten näkyvät? Miten auttaa?
 • Pienryhmien ohjausmenetelmät erityisen tuen opiskelijoille?
 • Miten ja milloin pysäyttää häiriökäyttäytyminen oppimistilanteissa?
 • Miten kohdata aggressiivinen opiskelija luokassa? Miten auttaa muita osallistujia luokassa?
 • Käytännön toimintatapoja, miten toimitaan erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kanssa työpaikalla?
 • Vahvuuksien tunnistaminen ja vahvistaminen

TAULUKKO: Koulutussuositukset

Ammatilliset ohjaajat toivoivat heille suunnattuja koulutus- ja verkostopäiviä, joiden sisältö olisi rakennettu heidän tarpeisiinsa. Osaamistarveselvityksen tuottama koulutussuositus (taulukko) voi toimia niin täydennyskoulutusten kuin erilaisten verkostopäivienkin suunnittelun pohjana. Vahvistamalla jatkuvasti myös ammatillisten ohjaajien osaamista, voidaan opiskelijoille taata entistä laadukkaampaa erityistä tukea ja oppimisen ohjausta erilaisissa oppimisympäristöissä, myös verkossa!

Lähde: Osaamistarvekysely ammatillisille ohjaajille