Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Ammatillisen koulutuksen arviointi uudistuu – vaikutuksia myös ammattikorkeakouluun hakeutumiseen

Kirjoittajat:

Katja Danska

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Petja Sairanen

lehtori, pedagoginen täydennyskoulutus
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Nina Mäkelä

lehtori, pedagoginen täydennyskoulutus
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 13.12.2023

Ammatillisen tutkinnon suorittaminen antaa opiskelijalle jatko-opintokelpoisuuden niin ammattikorkeakouluihin kuin yliopistoihinkin. Syksyllä 2021 alkaneisiin amk-opintoihin hakeneista noin puolet oli suorittanut ammatillisen tutkinnon, ja heistä noin kolmasosa sai opiskelupaikan ammattikorkeakoulusta (Vipunen 2023).

Se miten ammatillisen toisen asteen opettaja onnistuu osaamisen arvioinnissa, vaikuttaa vahvasti opiskelijan tulevaisuuteen. Myös ammattikorkeakouluopettajien on oleellista olla perillä ammatillisen koulutuksen arvioinnin periaatteista. Näin opiskelijan siirtyminen ammattikorkeakoulun opetuksen ja arvioinnin maailmaan onnistuu mahdollisimman hyvin ja opintojen etenemisen haasteita on vähemmän.

Uudet geneeriset arviointikriteerit ammatillisissa perustutkinnoissa

Korkeakouluopettajan on hyvä tiedostaa ammatillisen koulutuksen osaamisperusteiset yksilölliset oppimispolut sekä osaamisen arvioinnin prosessi. Opiskelija saa osaamispisteet vasta sitten, kun hän on osoittanut osaamisensa hyväksytysti näytössä työpaikalla.

Ammatillisten perustutkintojen arviointi elää muutoksessa, koska kaikkien perustutkintojen arviointi tulee muuttumaan merkittävästi. Yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteiden uusi kuvaustapa ja geneeriset arviointikriteerit tulivat voimaan 1.8.2022. Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteerien uudistus etenee vaiheittain ja jatkuu aina vuoteen 2025 saakka. Ammatilliset opettajat käyttävät arviointiin yhtä aikaa vanhenevia sekä uusia arviointikriteereitä siirtymäajan. Tämä on omiaan lisäämään haastavaa ja tärkeää arviointitehtävää.

Työelämän tarpeet vahvasti kartoitettuna

Uudistuksessa on selvitetty laajasti työelämän tarpeet tutkinnon muodostumisen muuttamiseen sekä mahdollisille uusille tutkinnon osille sekä ammattitaitovaatimusten muutoksiin. Työelämän sekä koulutuksen järjestäjän edustajia on kuultu ennen prosessin aloitusta sekä vielä lausuntokierroksella ennen perusteiden lopullista muotoa. Esimerkiksi kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon uudistuksessa järjestettiin suunnittelutapahtumia toista kymmentä. Työelämän tarpeet heijastuvat suoraan myös amk-tasolle, joten ovat oleellista luettavaa amk-opettajille oman alansa osalta.

Uusissa ammattitaitovaatimuksissa kuvataan kyseisen tutkinnon osan työprosessia tai tehtäväkokonaisuutta. Yhdessä ammattitaitovaatimuksessa kuvataan vain yksi työtehtävä tai työn vaihe, mutta kaikki arvioivat sanat on jätetty pois. Ne ovat ryhmitelty työprosessin vaiheiden tai tehtäväkokonaisuuden osien mukaan. Ammattitaitovaatimukset määrittelevät mitä kyseisessä tutkinnossa tulisi osata, mitkä ovat edellytettävät taidot, pätevyydet ja tiedot ko. tutkinnossa. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.

Keskeiset jatko-opintovalmiudet ammatillisessa koulutuksessa

Karvin (2023) mukaan keskeisiä jatko-opintovalmiuksia, joita opiskelijoilla ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen mukaan tulisi olla, ovat opiskelutaidot ja -valmiudet, viestinnälliset valmiudet, vieraiden kielten osaaminen sekä matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen. Lisäksi ammatillisen koulutuksen järjestäjät korostivat ammatillista osaamista.

Uudet geneeriset arviointikriteerit mahdollistavat arvioinnin pohtimisen yli tutkintorajojen ja arviointiin liittyvää keskustelua voidaan käydä laajemmin kuin aiemmin. Vielä on aikaista sanoa, tulevatko arvioinnin muutokset ammatillisissa perustutkinnoissa vaikuttamaan jatko-opintovalmiuksiin. Tämä tulee kuitenkin selviämään muutaman lukuvuoden kuluessa.

Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu mukana muutoksessa

Ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat mukana vastaamassa ammatillisen koulutuksen arvioinnin haasteisiin Opetushallituksen rahoittaman Kestävää arviointia hankkeen osalta. Hankkeessa toteutettiin mm. Onnistu arvioinnissa-webinaari, johon osallistui yli 125 ammatillisen koulutuksen sekä amk-koulutuksen ammattilaista. Seminaarin valmisteluista oli päävastuussa Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Haaga-Helian opettajakorkeakoulu kouluttaa täydennyskoulutuksessaan ammatillisia opettajia arviointiin sekä toteutussuunnitelmiin liittyen. Koulutusten suosio ja tarve on uudistuksen myötä ollut suuri.

Lähteet

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi). 2023. Ammatillisen koulutuksen tuottama osaaminen suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin – Ensimmäisiä tuloksia arvioinnista.

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. 2023. Korkeakoulujen hakeneet ja paikan vastaanottaneet.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Haaga-Helia