Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Ammatillisen erityisopettajan työ vaatii monipuolisia vuorovaikutustaitoja

Ammatillisen erityisopettajan asiantuntijuus tuo oppimiseen erilaisia oppimisen menetelmiä, erityisen tuen vaihtoehtoja sekä monenlaisia oppimisympäristöjä. Se tuo myös erityispedagogista osaamista työyhteisöön.

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Leena Nuutila

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 20.11.2020

Ammatillisen erityisopettajan asiantuntijuus tuo oppimiseen erilaisia oppimisen menetelmiä, erityisen tuen vaihtoehtoja sekä monenlaisia oppimisympäristöjä. Se tuo myös erityispedagogista osaamista työyhteisöön.

Ammatillisella opettajalla on sekä oman alansa pedagogista osaamista että tietoa alan työelämästä. Erityisopettajan tulee näiden lisäksi omaksua identiteetti, jossa erityispedagoginen osaaminen ja sen soveltaminen ammatillisen koulutuksen toimintaan ja ympäristöihin on keskeistä. Lisäksi vaaditaan vahvaa arvostavan vuorovaikutuksen osaamista ja joustavia yhteistyötaitoja.

Tukea myös arjen taitoihin ja osallisuuden kokemukseen

Opetuksen lähtökohtana on tunnistaa yhdessä opiskelijan kanssa hänen vahvuutensa, kehittämisen kohteensa ja tuen tarpeensa. Niiden pohjalta arvioidaan opiskelijan henkilökohtainen ohjaustarve elämäntilanne huomioiden. Tavoitteena on myös tukea opintoihin kiinnittymistä ja lisätä osallisuutta.

Opetuksessa huomioidaan oppimiseen liittyvän tuen lisäksi elämänhallinnan ja arjen taidot sekä näihin liittyvät palvelut. Opetukseen vaikuttavat myös kulttuuriset erot ja kielitietoinen ohjaus. Tämä tarkoittaa sitä, että oppimiseen liittyvät tuen tarpeet pitää erottaa kulttuurin, kielen ja toiminnan eroista.

Opiskelijalähtöinen verkostoyhteistyö on moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden, esimerkiksi eri palvelusektoreiden ja kuntoutuksen kanssa. Moniammatillisen toiminta- ja palvelukulttuurin kehittäminen edellyttää uudenlaista toimintaa, kun eri ammattilaiset työskentelevät yhdessä opiskelijan parhaaksi siten, että opiskelija on yhteistyön keskiössä.

Erityisopettaja auttaa työllistymään

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on työllistyminen. Siksi työpaikoilla tapahtuva oppiminen on niin tärkeää. Tämä edellyttää ammatillisen koulutuksen henkilöstöltä tiiviitä ja tarkoituksenmukaisia verkostoja, ennakointia ja yhteistä pitkäjänteistä toimintaa työelämän toimijoiden kanssa.

Ammatillisen erityisopettajan osaamisessa korostuu opiskelijan valmentaminen ja tukeminen työelämään. Opiskelijan osaaminen ja työpaikan työtehtävät sovitellaan opiskelijan tarpeisiin. Tukeminen on työvalmentajamaista ohjausta: siinä yhdistyvät opiskelijan osaaminen, opettajan erityispedagoginen osaaminen ja työelämän asiantuntemus.

Verkko-opetusta suunnitellaan yhdessä

Oppimisen muodot muuttuvat, kun digitaalisuus ja teknologia mahdollistavat uusia oppimisympäristöjä. Opiskelu virtuaalisessa oppimisympäristössä edellyttää opiskelijalta enemmän itseohjautuvuutta sekä hyviä toiminnanohjauksen ja yhteistyön taitoja. Opettajien puolestaan täytyy tunnistaa tuen ja ohjauksen tarpeet entistä herkemmin.

Viime kevään poikkeustilanne vei opetuksen ja ohjauksen kokonaan verkkoon kaikissa koulumuodoissa läpi koko koulujärjestelmän. Myös erityisopettajankoulutus siirtyi verkkototeutukseen aiemman monimuotototeutuksen sijaan. Ohjaajatiimi lähti rohkeasti toteuttamaan ja kehittämään verkko-opetusta, mikä on antanut tilaa ja mahdollisuuden joustavalle ohjauksen ja opetuksen uudistamiselle. Olemme kokeilleet erilaisia verkkopedagogisia ideoita ja ratkaisuja erityisopettajankoulutuksen toteutuksessa. Osa kokeiluistamme on ollut toimivia, osa vaatii vielä kehittämistä. Yhteistyö opiskelijoiden kanssa on ollut merkittävää kehittämistyössä.

Verkko-opetusta tutkinut J.P. Cook (2018) tuo esille suunnittelun ja ideoinnin merkittävyyden verkossa tapahtuvassa yhteistoiminnassa. Myös erityisopettajankoulutuksen ohjaajatiimissä jokainen osallistuu innolla verkko-opetuksen ideointiin ja käytännön toteuttamiseen. Yhteisen ideoinnin hyödyt ovat nähtävissä verkko-opetuksessa vielä selkeämmin kuin lähiopetuksessa.

On kuitenkin helpompaa tehdä uusi suunnitelma ja poiketa suunnitelmasta, kun ollaan läsnä opiskelijoiden kanssa. Myös vuorovaikutus opiskelijoiden ja kouluttajien kanssa on helpompaa. Vuorovaikutus verkossa vaatii panostusta, ennakointia ja herkkyyttä antaa tilaa erilaisille dialogeille.

Missä on elämää, on muutosta. Ja muutos vaatii mukautumista.”
– Laotse

Lähteet:

  • Ammatillisen erityisopettajan kehittymisohjelma. Opas 2020-2021. Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu.
  • Cook, J. P. (2018). Online Education and the Emotional Experience of the Teacher. New Directions for Teaching and Learning, No.153.
  • Kukkonen, H. & Marttila, L. (2017). Kuviteltua todellisuutta – ammattikorkeakoulu oppimisen ja opiskelun ympäristönä. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Tutkimuksia 20.
  • Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017.