Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Ammatillinen opettajaopiskelija tutkii, kehittää ja innovoi

Kirjoittajat:

Ruut Kaukinen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 10.12.2019

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on yksi ammattikorkeakoulun perustehtävistä (Ammattikorkeakoululaki 2014).  Parhaimmillaan TKI-toiminta tuottaa uutta niin työelämälle, toimialalle, oppilaitoksille kuin opiskelijoillekin. TKI -toiminnan merkityksiä on nostettu paljon esiin korkeakouluopettajan näkökulmasta (mm. Mäki 2019). Tässä blogikirjoituksessa TKI-toimintaa tarkastellaan opettajaopiskelijoiden prosessina. Konkreettisesti kuvataan prosessi, jossa ammatilliset opettajaopiskelijat hankkivat osaamista Oppijan oikeus -opettajan taito -hankkeessa.

Opintojen integrointi korkeakoulujen TKI-toimintaan on tuottanut ammattikorkeakouluissa jo pitkälle vietyjä pedagogisia malleja.  Ammatillinen opettajankoulutus on lähtökohtaisesti rakennettu tutkivan ja kehittävän työotteen varaan niin, että opiskelijat voivat keskittyä osaamisen rakentamiseen henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti ammattitaitovaatimusten kehikossa. Opettajaopiskelijat ovat jo oman alansa vahvoja ammattilaisia. He tulevat toimintaympäristöistä, joissa on olemassa olevaa tilausta opettajankoulutuksen mahdollistamaan työn pedagogiseen kehittämiseen. Tutkiva ja kehittävä työote näyttäytyykin usein opettajaopiskelijan henkilökohtaisena kehittymisprosessina tai ryhmäprosesseissa, joihin jokainen opiskelija tuo oman osaamisensa, työkokemuksensa ja kehittämisen visionsa.

Vahvempi kiinnittyminen opettajakorkeakoulujen hanketoimintaan voisi kuitenkin tuottaa opettajaopiskelijoille uudenlaista verkostoitumista ja työelämän kehittämishaasteiden ymmärrystä. Lisäksi TKI-toiminnassa opettajaopiskelija saisi valmiuksia ymmärtää hanketoiminnan prosesseja ja kehittää osaamistaan hankkeen sisällöllisistä teemoista.

TKI-hanke tarjoaa opettajaopiskelijalle monipuolisen oppimisympäristön

Opettajaopiskelijoille tarjottiin Oppijan oikeus -opettajan taito -hankkeessa mahdollisuus kehittää osaamistaan tuen ja erityisen tuen kysymyksistä toisen asteen opiskelijoiden osallisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Mukaan lähti viisi opettajaopiskelijaa, jotka tulivat hyvin eri aloilta ja erilaisista toimintaympäristöistä. Yhteistä osallistuville opettajaopiskelijoille oli motivaatio kehittää osaamista heille uudenlaisessa oppimisympäristössä.

Prosessin alussa opettajaopiskelijat tutustuivat hankkeen tavoitteisiin ja toimintaympäristöihin peilaten niitä omiin henkilökohtaisiin osaamistavoitteisiinsa. Osa opiskelijoista oli jo työskennellyt toisen asteen opiskelijahyvinvoinnin parissa, osa sai hankkeen myötä ensikosketuksensa tähän opettajan keskeiseen osaamisalueeseen. Henkilökohtaiset intressit ohjasivat opiskelijoita yhteistyöhön eri järjestöjen kanssa. Järjestöjen profiileissa painottuivat vaihtelevasti osallisuus, mieli ja hyvinvointi sekä ehkäisevä päihdetyö ryhmädynamiikan näkökulmasta.

Ammatilliset opettajaopiskelijat saivat mahdollisuuden suunnitella, toteuttaa ja reflektoida toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta kartoittavan toimintatutkimuksellisen tapahtuman yhteistyössä opettajakouluttajien ja järjestöjen kanssa. Konkreettisen tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen oli luontevaa liittää myös opetuksen havainnointia ja opetusharjoittelun elementtejä. Opettajaopiskelijat fasilitoivat pedagogisessa yhteistyössä järjestöasiantuntijoiden kanssa työpajoja, joissa hyödynnettiin osallistavia ja yhteistoiminnallisia menetelmiä. Pedagogisten käsikirjoitusten tuottaminen ja prosessin tuottamien aineistojen kokoaminen ja analysointi mahdollistivat monipuolista osaamisen kehittymistä. Tavoitteena on, että opettajaopiskelijat voivat jakaa osaamistaan opettajankoulutuksen ryhmäprosesseissa ja jalkauttaa mahdollisesti hankkeen teemoja ja toimintatapoja omiin arkityöympäristöihinsä.

Oppijan oikeus – opettajan taito

Kuva. Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke opettajaopiskelijan TKI-toiminnan prosessina

Opettajien osaamisen kehittäminen

Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeessa keskiössä on opettajankoulutuksen kehittäminen erityisen tuen, tuen ja hyvinvoinnin teemoista. Ammatillisten opettajaopintojen integrointi hankkeeseen on jo sinällään ollut yksi osoitus uudenlaisesta tavasta kehittää tulevien opettajien osaamista näistä teemoista. Osaltaan se on toiminut myös hankkeen teema-alueen ”Kohti uutta toimintakulttuuria” konkreettisena kokeiluna. Opettajaopiskelijat voivat olla myös opettajankouluttajien asiantuntijakumppaneita!

Seuraavassa blogissa opettajaopiskelijat jakavat omia kokemuksiaan hanketyöskentelystä.

Lähteet:

Ammattikorkeakoululaki

Haaga-Helian ammatillisen opettajakoulutuksen kehittymisohjelma

Mäki, Kimmo. 2019. Ammattikorkeakoulupedagogiikka tiedon ja taidon oppimisen rajapinnassa. Teoksessa Kotila, H. (toim.) Ammatilliseksi opettajaksi.

Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke.