Siirry sisältöön
Palvelumuotoilu
Muotoiluajattelulla kohti parempia oppimiskokemuksia

Muotoiluajattelu on yhteiskehittämistä, jossa vahva asiakasymmärrys on onnistuneen palvelukehityksen ydin. Palvelumuotoilu haastaa tarkastelemaan palvelua asiakaslähtöisesti lisäarvoa ja parempaa asiakaskokemusta luoden. Yhtä lailla muotoiluajattelua voidaan ja kannattaa hyödyntää opetuksen suunnittelussa tuomalla lisäarvoa oppijalle kasvun tueksi.

Kirjoittajat:

Kristiina Laine

opettaja, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Katja Suihkonen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.12.2023

Muuttuva maailma asettaa uusia osaamistarpeita niin yksilöille, organisaatioille kuin työelämällekin. Muotoiluajattelun avulla voidaan tunnistaa oppimistarpeita yhdistäviä tekijöitä, kuten vuorovaikutustaidot, yksiöiden motivaatio, asenne ja tunneäly, omat oppimistaidot sekä kyky sanoa ei. Muotoiluajattelussa yhdistyy yhdessä oppiminen. Esimerkiksi palvelumuotoilun kursseilla ryhmätehtävät ja erilaiset työelämän projektit tukevat yhdessä oppimista jatkuvan keskustelun ja reflektioiden avulla.

Muotoiluajattelun avulla oppijoita rohkaistaan olemaan avoimia ja uteliaita sekä johtamaan omaa oppimistaan kokeillen ja testaten. Samalla säännöllinen palaute auttaa ymmärtämään opiskelijoiden muuttuvia tarpeita ja kehittämään opetuksen sisältöjä vastaamaan opiskelijoiden tarpeita myös tulevaisuudessa.

Ymmärtämällä arvon lähteitä pystymme välttämään ns. arvosyöppöjen muodostumista, jolloin opetuksesta muodostuu opiskelijalähtöinen, mutta myös opettajaa palveleva, onnistunut oppimiskokemus.

Arvot luovat merkityksen oppimiselle

Jotta opiskelusta syntyy merkityksellinen oppimiskokemus, tulisi opetuksen tukea oppijoiden arvomaailmaa siitä, mitä he kokevat oppimisen kannalta tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Arvoa voi syntyä monista eri arvon lähteistä – itsensä ylittämisestä, empaattisuudesta tai oikeanlaisesta ohjeistuksesta.

Hyvin usein kokemus arvoa kasvattavista tai niitä vähentävistä tekijöistä on yksilöllinen, mutta lisäarvoa voi yhtä hyvin syntyä yhteisöllisesti. Tärkeintä olisi tunnistaa mistä arvo opiskelijalle syntyy.

Tunnistamalla arvoa kasvattavat ja niitä vähentävät tekijät onnistumme muotoilemaan opetuksesta sellaista, joka ei vain kerrytä opintopisteitä vaan, tarjoaa kokonaisvaltaisen oppimiskokemuksen ja auttaa opiskelijoita menestymään myös muilla elämän osa-alueilla.

Arvon lähteet osaksi opetusta

Teimme palvelumuotoilun kurssilla kyselyn opiskelijoille, mistä heidän arvonlähteensä oppimisessa muodostuvat. Kyselyn perusteella opiskelijat arvostavat opettajan ja opiskelijan välistä avointa vuorovaikutusta ja osallisuutta. Lisäksi esiin nousevat työelämälähtöisyys, konkreettiset esimerkit teorian viemiseksi käytäntöön sekä ajankohtaisuus. Monimuotoiset opiskelumahdollisuudet kuten työpajatyyppinen työskentely ja digitaalisten kanavien hyödyntäminen koettiin tärkeiksi.

Opettajan empatia ja läsnäolon taito korostuvat läpi kaikkien vastausten. Empatia on kyky asettua toisen asemaan ja ymmärtää aidosti toisen tunteet ja tarpeet. Opettajan tehtävänä ei ole ainoastaan tiedon yksisuuntainen välittäminen vaan uuden yhteisen tiedon rakentaminen myös opiskelijoiden omia kokemuksia hyödyntäen. Empaattinen opettaja rohkaisee opiskelijoita ilmaisemaan itseään ja pystyy näin myös tunnistamaan erilaisten opiskelijoiden osaamisen ja tarpeet yhteisen oppimiskokemuksen takaamiseksi.

Arvoa syntyy usein yhteistyön tuloksena. Empaattinen opettaja kuuntelee opiskelijoita herkällä korvalla ja on näin helpommin selvillä arvoa lisäävistä tekijöistä sekä arvosyöpöistä. Arvon lähteiden tuominen osaksi opetusta ja sen suunnittelua edistävät oppimista ja positiivisia oppimiskokemuksia.

Vahva asiakasymmärrys tuo lisäarvoa opetukseen

Muotoiluajattelua kannattaa hyödyntää opetuksen suunnittelussa ja nostaa opiskelijat suunnittelun keskiöön. Kun tunnistetaan oppimisen lähtökohdat ja opiskelijoiden osaamisen tarpeet sekä ymmärretään oppimiskokemuksen arvon lähteet, voidaan opetus muotoilla niin, että erilaiset pedagogiset oppimista tukevat menetelmät luovat oppimiskokemuksesta mahdollisimman onnistuneen.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Haaga-Helia