Siirry sisältöön
Palvelu
Palveluliiketoiminnan tulevaisuuskuvaa maalaamassa

Yritykset, jotka ymmärtävät muutoksen tuomat mahdollisuudet osana toimintansa kehittämistä pystyvät paremmin vastaamaan muuttuviin kuluttajien palvelutarpeiden vaatimuksiin.

Kirjoittajat:

Katja Suihkonen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.06.2024

Nopeasti muuttuva palveluympäristö luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia palveluntarjoajille. Pysyäkseen mukana kehityksen vauhdissa yrityksiltä vaaditaan oikeanlaista osaamista: ennen kaikkea vahvaa ymmärrystä palveluliiketoiminnan tulevaisuudenkuvasta ja sen mukanaan tuomista asiakkaiden muuttuvista tarpeista.

On tärkeää pysähtyä yhdessä pohtimaan, miten palveluja kehitetään ja millaista osaamista yrityksissä tarvitaan, jotta tulevaisuudessa kuluttajien tarpeisiin pystytään varmasti vastaamaan. Näistä tärkeistä aiheista keskustelimme Palvelu Pro 2024 tapahtumassa Haaga-Helian opiskelijoiden, alumnien sekä alan asiantuntijoiden kanssa. Keskusteluissa osaamisen tarpeista nousi vahvasti esille verkostojen merkitys ja yrityksen sosiaalinen vastuu.

Verkostoilla on suuri merkitys yritysten ja yksilöiden menestyksessä

Verkostot tarjoavat monia etuja, jotka auttavat saavuttamaan liiketoiminnallisia ja ammatillisia tavoitteita tehokkaammin ja innovatiivisemmin. Verkostojen merkitys korostuu erityisesti globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa yhteistyö ja tiedon jakaminen ovat keskeisiä kilpailuedun saavuttamisessa.

Liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta verkostoja tarvitaan koska:

  • ne mahdollistavat yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön
  • uudet ideat syntyvät ja ymmärrys vahvistuu yhdessä kehittäen
  • yhdessä voidaan vaikuttaa vahvemmin

Vuorovaikutustaidot ja aito kohtaaminen vahvistavat verkostoja. Keskusteluissa korostettiin aidon kohtaamisen merkitystä, läsnäolon taitoa ja empatiakykyä kehitystyössä ja erityisesti oikeiden asiakastarpeiden tunnistamisessa. Nämä ovat työelämätaitoja, joita yritykset arvostavat.

Liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta vuorovaikutusta ja läsnäoloa tarvitaan koska:

  • onnistunut kehitystyö vaatii aitoa asiakasymmärrystä
  • teknologia ei korvaa, aitoa kohtaamista ja empatiaa
  • asiakaskokemus rakentuu läsnäolon taidosta asiakaskohtaamisissa

Yrityksissä tarvitaan sosiaalisen vastuun osaamista

Tapahtuman paneelikeskustelussa painotettiin monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden merkitystä. Nämä liittyvät vahvasti yrityksen sosiaaliseen vastuullisuuteen. Sosiaalinen vastuu on noussut yhä tärkeämmäksi osaksi yritysten liiketoimintaa ja palvelukehitystä. Yrityksen sosiaalinen vastuullisuus tarkoittaa yrityksen ja yritystoiminnan vaikutusta ympäristöön, mutta myös suhdetta ihmisiin ja yhteiskuntaan (Elinkeinoelämän keskusliitto, 15.12.2023).

Työyhteisöt, jotka arvostavat monimuotoisuutta ja monikulttuurisuutta, luovat inklusiivisen ympäristön, joka heijastuu kehitystyöhön huomioiden monipuolisempia näkökulmia asiakastarpeisiin.

Liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta sosiaalinen vastuullisuus:

  • ei ole vain eettinen valinta, vaan mahdollistaa menestyvän yrityksen, jossa ymmärretään eri kulttuuritaustaisia asiakkaita ja heidän tarpeitaan
  • synnyttää työyhteisössä laaja-alaisempaa ajattelua ja monipuolisempia ongelmanratkaisukeinoja
  • vahvistaa verkostoja, hyvää työilmapiiriä ja yhteiskehittämisen taitoja

Muotoiluosaaminen avain onnistuneeseen palvelukehitykseen

Palvelu Pro tapahtumassa asiantuntijoilla ja opiskelijoilla oli yhteinen näkemys siitä, että muotoiluosaamista tarvitaan, sillä se on tulevaisuuteen orientoitunut taitokokonaisuus. Palvelumuotoilussa yhdistyvät luovuus, asiakasymmärrys, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Uusien ja uudistettujen palvelujen kehittäminen on liiketoiminnan kasvattamisen mahdollisuus. Muotoiluosaamista hyödyntävillä yrityksillä on kilpailijoitaan paremmat mahdollisuudet luoda rohkeita avauksia ja uusia innovatiivisia palveluja. Tulevaisuuden menestyjät ovat yrityksiä, joissa empatiakyky ja aito kohtaaminen korostuvat palvelutarjonnassa ja niiden kehittämisessä, vastuullisesti.

Lähteet

Elinkeinoelämän keskusliitto. 15.12.2023. Mitä tarkoittaa sosiaalinen vastuullisuus? Luettu: 23.5.2024

Kuva: Shutterstock