Siirry sisältöön
Palvelu
MaRaMa-alan kohtaanto paremmaksi

Suomessa majoitus-, ravitsemis- ja matkailusalan yritykset kokevat rekrytointivaikeuksia, joihin vaikuttavat muun muassa pula osaajista, alan vetovoima ja suuri vaihtuvuus. Yksi iso haaste on myös kohtaanto-ongelma.

Kirjoittajat:

Susanna Perikangas

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 10.06.2024

Majoitus-, ravitsemis- ja matkailusalan (MaRaMa) vetovoiman haasteet ovat puhututtaneet viime aikoina paljon, mutta kohtaanto-ongelma on jäänyt vähemmälle huomiolle. Toisinaan työttömien ja tekemättömän työn määrä ei kohtaa ja tällöin puhutaan kohtaanto-ongelmasta. Kohtaannolla tarkoitetaan työmarkkinoilla työvoiman kysynnän ja tarjonnan yhteensopivuutta. Yksinkertaisimmillaan kohtaanto toteutuu, kun solmitaan työsuhde. (Työ ja elinkeinoministeriö 2022; Kangasharju 2022.)

Työvoimapulan ja kohtaanto-ongelman erot MaRaMa-alalla ovat Suomessa hyvin alueellisia. Koko Suomessa Lappia ja Etelä-Pohjanmaata lukuun ottamatta todettiin olevan jonkinasteinen kohtaanto-ongelma. (Työ ja elinkeinoministeriö 2022.)

Haaga-Helian Veto- ja pitovoimaa MaRaMa-alalle hanke toimi toimeksiantajana opinnäytetyössä, jossa tutkittiin, voidaanko MaRaMa-alan organisaatioiden tulevaisuuden osaamistarpeita ja kohtaanto-ongelmaa ratkoa rekrytoivien valmennuksien avulla. Opinnäytetyön tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin ja tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla seitsemää ravintola- ja majoitusalan esihenkilöä pääkaupunkiseudulla.

Moninaiset kohtaanto-ongelmat

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kohtaanto-ongelma ja osaamisen puutteet näyttäytyvät MaRaMa-alalla moninaisina haasteina, kuten kielitaidon puutteena, rekrytointivaikeuksina sekä niin, että osaamisen tarpeet eivät kohtaa tarjolla olevan osaamisen kanssa. Esiin nousi haasteet alan houkuttelevuudessa sekä alhainen palkkataso. Esihenkilötaidoissa koettiin olevan puutteita, erityisesti monimuotoisuuden johtamisessa, lainsäädännön tuntemisessa ja perehdytysosaamisessa. Myös puutteet vuorovaikutustaidoissa yhdistettiin kohtaanto-ongelmaan. Toimeksiantajan järjestämissä työpajoissa ja haastatteluissa on havaittu samoja asioita.

Opinnäytetyön toimeksiantaja on kuullut hankkeen aikana kommenttia siitä, kuinka työnhakijoilla on usein väärä mielikuva alan työtehtävistä. Asia nousi esiin haastatteluissa: rekrytoidessa haluttua asennetta, valmiutta oppia ja MaRaMa-alalla kaivattua mentaliteettia ei aina tahdo löytyä. Mielikuva ei välttämättä kohtaa työtehtävän, alan tai yrityksen kanssa. Pahimmillaan tilanne johtaa siihen, että työntekijä vaihtaa työpaikkaa.

Kohtaantoa voidaan helpottaa lisäämällä osaamista

Jatkuvasti muuttuva työelämä haastaa monella tapaa. Toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden muutokset vaikuttavat työelämän organisaatioihin ja osaamisen tarpeet muuttuvat muutosten myötä. Osaamisen merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään ja yritysten on kyettävä reagoimaan muutokseen saadakseen kilpailuetua. Osaamisen kehittämisellä huolehditaan niin työntekijän riittävästä osaamisesta, kuin hänen työmarkkinakelpoisuudestaan.

Keskeisiä toimenpiteitä kohtaannon helpottamiseksi ovat työntekijöiden osaamisen kehittäminen, sitouttaminen ja mukautuminen kansainvälistymiseen. Rekrytoivat koulutukset ja valmennukset koettiin potentiaalisiksi ratkaisuiksi kohtaanto-ongelmaan ja osaamisen kehittämiseen MaRaMa-alalla. Moni haastateltava ei kuitenkaan ollut kuullut rekrytoivista valmennuksista aiemmin eli niiden olemassaoloa saisi tuoda enemmän esiin. Rekrytoivien valmennusten nähtiin auttavan erityisesti siinä, että työntekijän osaaminen ja vahvuudet olisi aiempaa helpompi tunnistaa ja työntekijöiden sopeutuminen ja sitoutuminen olisi parempaa.

Hankkeessa Veto- ja pitovoimaa MaRaMa-aloille jatkamme työskentelyä vahvistaaksemme veto- ja pitovoimaa moninaisin tavoin. Osaamisen kehittämiseen hanke tarjoaa opintokokonaisuuksia, kuten Työkaluja onnistuneeseen perehdyttämiseen ja Innostava lähiesihenkilötyö.

Kirjoitus perustuu Tiia Salon Haaga-Heliassa vuonna 2024 tehtyyn opinnäytetyöhön Kohti parempaa kohtaantoa ja osaamista MaRaMa-alalla: Rekrytoivat koulutukset ja valmennukset.

Opinnäytetyö oli Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) rahoittaman Veto- ja pitovoimaa MaRaMa-alalle -hankkeen toimeksianto.

Lähteet

Kangasharju, A. 2022. Hyvinvointi paranee kohtaamisilla. Teoksessa Työ- ja elinkeinoministeriö. Työpoliittinen aikakirja, s. 9-19. Työ- ja elinkeinoministeriö. Helsinki.

Kuva: Shutterstock