Siirry sisältöön
Opiskelu
Yhteistyötä ja monialaista oppimista

Monialaiselle osaamiselle ja eri alojen väliselle yhteistyölle on tämän päivän työelämässä tarvetta. Tähän tärkeään teemaan tartuimme uuden Prototyypit- ja tuotteistaminen kurssilla, jossa eri osaamisalueiden opettajat ja opiskelijat yhdistivät osaamisensa.

Kirjoittajat:

Tuija Koskimäki

lehtori, palveluliiketoiminta
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Katja Suihkonen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 05.04.2024

Uuden opintojakson suunnittelussa on tärkeää tunnistaa nykypäivän ja tulevaisuuden työelämän ja yhteiskunnan tarpeita. Ymmärtämällä toimialoilla ja toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, voimme parhaalla mahdollisella tavalla palvella työelämän tarpeita ja toisaalta mahdollistaa opiskelijoille parhaat eväät oman osaamisen vahvistamiseksi. Kyky oppia uutta ja työskennellä monialaisessa tiimissä ovat asioita, joita rekrytoijat arvostavat.

Yhteiskehittämällä vahvempaa osaamista 

Prototyypit ja tuotteistaminen -opintojakson sisällön suunnittelun yhteydessä halusimme laajentaa opiskelijoiden osaamista yli osaamisaluerajojen. Opintojakso on osa palvelujen ja liiketoiminnan kehittämisen suuntautumisopintoja, jossa palvelumuotoilu ja siihen vahvasti liittyvä yhteiskehittämisen taito nousevat osaamisen keskiöön. Tätä taitoa, sekä yhteiskehittämisen hyötyjä halusimme vahvistaa uudessa toteutuksessa ja lähdimmekin kartoittamaan yhteistyömahdollisuuksia Haaga-Helian muiden osaamisalueiden osalta.

Yhteiskehittämisen osapuolia ajatellen on hyvä pysähtyä pohtimaan sitä minkälainen yhteistyö toisi parhaiten lisäarvoa. Prototyypit ja tuotteistaminen -opintojaksolla keskeisessä roolissa on prototyypin rakentaminen. Prototyyppi on oppimisen väline, jolla palvelukehitykseen saadaan uutta näkökulmaa parhaan ratkaisun löytämiseksi. Jotta opiskelijoiden olisi mahdollista omaksua mahdollisimman monipuoliset prototypoinnin taidot halusimme varmistaa digitaalisten menetelmien ja tekniikan hyödyntämisen prototypoinnissa.

Tätä tavoitetta vasten, lähdimme tekemään yhteistyötä Haaga-Helian Robo Labista vastaavan opettajan kanssa. Robo Lab on 3D-, robotiikka ja IoT tutkimuslaboratorio, jossa opiskelijoiden on mahdollista opiskella 3D-mallintamista ja -tulostamista sekä robotiikan perusteita. Robo Lab yhteistyöllä opiskelijamme pääsivät verkostoitumaan Robo Labissa osaamista jo hankkineiden IT tradenomi -opiskelijoiden kanssa ja pystyivät näin ollen hyödyntämään heidän osaamistaan digitaalisten työkalujen käytössä. Yhteistyö mahdollisti käytännössä monipuolisemmat ja laadukkaammat digitaaliset kokeiluasetelmat ja prototyypit.

Vierailu auttoi opiskelijoita oivaltamaan digitaalisuuden ja tekoälyn tuomat mahdollisuudet, mutta ennen kaikkea auttoi ymmärtämään minkälaista osaamista esim. robotiikan tuominen osaksi palvelukehitystä vaatii.  Tässä yhdistyy hienosti monialaisen osaamisen hyödyt sekä yhteistyön mahdollisuudet.

Yhteiskehittämisen hyödyt näkyväksi

Kun eri taustat ja kokemukset yhdistyvät, syntyy usein monipuolisempaa ajattelua, joka myös helpommin johtaa innovatiivisiin ratkaisuihin. Yhteiskehittäminen auttoi opiskelijoitamme tunnistamaan mahdollisuuksia, joita yksittäinen osapuoli ei olisi ehkä osannut havaita.

Yhteistyö yli osaamisalueiden ei ole vain tarpeen, vaan sen avulla päästään parempiin tuloksiin. Yhteistyöllä monialainen tiimi kykenee näkemään asioita monesta eri näkökulmasta ja näin löytämään tehokkaammin ratkaisuja erilaisiin haasteisiin. Työskenteleminen monialaisessa tiimissä haastoi oppimista ja laajensi siten opiskelijoiden tietämystä. Tämä puolestaan johti jopa uusiin oivalluksiin. Samalla yhteistyö tukee opiskelijoiden ammatillista kasvua myös tulevaisuudessa.

Prototyypit ja tuotteistaminen -opintojaksolla toteutettu yhteistyö Robo Labin kanssa teki yhteiskehittämisen hyötyjä näkyväksi palvelukehityksessä. Ennen kaikkea yhteistyö mahdollisti onnistuneesti oikeanlaisen osaamisen yhdistämisen yli Haaga-Helian osaamisalueiden. Yhteistyö lisäsi opiskelijoiden ymmärrystä monipuolisesta osaamisesta, sen hyödyntämisen mahdollisuuksista Haaga-Heliassa ja auttoi opiskelijoita tunnistamaan uutta osaamista, jota eri tutkinnot synnyttävät. Yhteistyön ovi on avattu RoboLabin kanssa ja osaamisen laajentamista jatketaan varmasti seuraavilla opintojakson toteutuksilla tulevaisuudessa.

Kuva: Shutterstock