Siirry sisältöön
Opiskelu
Studeranden tar itu med hållbarhet

Haaga-Helia studeranden på tredje termin på det tvåspråkiga (finsk-svensk) programmet i visuell marknadsföring fick i uppdrag att utveckla koncept för ett mera hållbart Borgå campus.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 10.02.2021

Under hösten 2020 har hållbarhet diskuterats mycket inom yrkeshögskolevärlden. I november 2020 godkände yrkeshögskolornas rektorsråd Arene ett program för hållbar utveckling och ansvar. Det här programmet betonar att varje utexaminerad från en yrkeshögskola ska ha en förmåga att främja en hållbar utveckling och motverka klimatförändringen.

Inom Haaga-Helia har diskussionen om hållbar utveckling intensifierats under året. Flera grupper inom organisationen jobbar parallellt med frågor anknutna till ansvarsfullhet och cirkulär ekonomi. I början av hösten gav vi studeranden på tredje termin på det tvåspråkiga (finsk-svensk) programmet i visuell marknadsföring i uppdrag att utveckla koncept för ett mera hållbart Borgå campus.

Studerandena mer än villiga att lära sig mera om hållbarhetsfrågor

Gruppen som bestod av ca 20 studerande började med att göra en nulägesanalys. En enkät skickades ut till studerande på Borgå campus och intervjuer gjordes med lärare och annan personal. Enligt undersökningen som fick omkring 100 svar så är studerandena mer än villiga att lära sig mera om hållbarhetsfrågor.

Samtidigt så uppger de att de inte erbjudits tillräckligt med möjligheter för att fördjupa sig i de här frågorna. Ansvarsfullhet och hållbarutveckling syns dåligt både i studierna och i undervisningen. Inte heller lyfts ansvarsfullhet fram i de projekt som studerande gör på uppdrag av olika företag och organisationer.

Det positiva som lyftes fram är att Borgå campus har solpaneler på taket. Det finns också möjlighet till att i viss mån sortera avfall på campus även om platsinsamling saknas. Ett par gånger i veckan är det också möjligt att köpa hem mat från cafeterian som bidrar till att minska matsvinnet.

Förslag för mera hållbar verksamhet

På basen av enkätundersökningen identifierades flera konkreta förslag som kunde bidra till att göra verksamheten mera hållbar.

Eftersom många studeranden bor i huvudstadsregionen borde en applikation för samåkning utvecklas. Sopsorteringen borde göras ännu mera omfattande och Borgå campus kunde ha sitt egna virtuella lopptorg. I resultaten betonades också att projekt anknutna till studierna, som projekt med externa uppdragsgivare och studieresor alltid borde ha en hållbarhetsaspekt. När det gäller social hållbarhet förslogs ett enkelt system för att kunna boka tid hos studiehandledare och andra stödtjänster.

Förbättrad kommunikation och information betonades i utvecklingsförslagen som en nyckel till att öka insikten om hållbarhetstänk. Studerande och annan personal vid Borgå campus kunde utföra konkreta åtgärder som stöder en hållbar framtid. Här har sociala medier en central roll och speciellt framgångsrika projekt och aktioner kunde lyftas fram för att inspirera till att göra Borgå campus mer ansvarsfullt.

Allmänna reflektioner

Hållbar utveckling är i alla sammanhang ett relativt vagt begrepp med många dimensioner. För studerandena var det klart lättare att identifiera frågor kring de mera påtagliga och vardagliga hållbarhetsfrågorna som t.ex. samåkning från Helsingfors till Borgå. Frågeställningar som t.ex. i vilken mån Haaga-Helia borde kompensera personalens och studerandenas flygresor diskuterades knappt.

Aspekter som studerandena hade svårt att greppa var relaterade till social hållbarhet, t.ex. finns det tillräckligt med stödtjänster för studerande i kris eller med olika typer av inlärningsutmaningar. En annan fråga som kunde diskuteras gällande den sociala aspekten är om det behövs åtgärder för att öka interaktionen mellan de internationella och de finska studerandena och de internationella studerandenas integration i det finska samhället överlag.

Det kan konstateras att uppdraget var utmanande för deltagarna. I början hade studerandena begränsade kunskaper i ämnet, vilket krävde påläsning för att förstå vad det handlar om. Studerandena ansåg att det var svårt att få ett grepp om hållbarhetskonceptet och att komma med konkreta åtgärder, speciellt gällande den ekonomiska och sociala dimensionen.

Slutligen kan konstateras att då resultatet diskuterades tyckte studerandena att hållbar utveckling är viktigt för dem och att de efter utfört arbete har en bättre insikt i vad som förknippas med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.