Siirry sisältöön
Opiskelu
Oppimisvaikeudet voitetaan yhdessä – siihen tarvitaan tukea ja motivaatiota

Opiskelija tarvitsee ohjausta opintoihin, oppimisen suunnitteluun, ja joskus myös oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa. Oikeanlainen ohjaus motivoi opiskelijaa, ja samalla hänen minäkuvansa oppijana vahvistuu.

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 31.10.2023

Ammattikorkeakouluopiskelijalta odotetaan tiettyjä valmiuksia, kun hän aloittaa opinnot. Näitä ovat opiskelukykyyn liittyvät valmiudet (kuten vaadittu pohjaosaaminen), kyky suunnitella opintoja ja oppimista, tietyt oppimiseen liittyvät valmiudet sekä opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen vaadittava motivaatio.

Joskus opintojen aloittamiseen ja oppimiseen liittyy kuitenkin preppaamisen tarvetta.

Joskus oppimiseen tarvitaan tukea

Esimerkiksi opiskelijan opiskeluvalmiudet saattavat tarvita opintojen aikana vielä sparrausta. Tähän on saatavilla korkeakoulussa tukea. Opiskelija ohjataan opiskelemaan heti opintojen alussa kursseja, joilla voi kerrata asioita ja saavuttaa vaaditun osaamistason.

Mikäli opiskelija tarvitsee ohjausta opintojen ja oppimisen suunnitteluun tai oppimisvaikeuksien suhteen, hän voi saada tukea ammattikorkeakoulun opinto-ohjaajalta, opintovalmentajalta, opintopsykologilta ja erityisopettajalta. Ohjauksessa ja tuessa kaikkein tärkeimmäksi tekijäksi nousee kuitenkin opiskelijan oma motivaatio, eli siis tahtotila suorittaa opinnot ja saavuttaa tutkinto (vrt. Salmi 2022).

Opiskeluun liittyvä motivaatio

Opiskeluun liittyvä motivaatio muovautuu vuosien saatossa. Korkeakouluopiskelijalla on takanaan pitkä opiskelutaival ja hän tuo mukanaan kaikki aiemmat kokemuksensa opiskelusta. Jos hänellä on paljon kokemuksia epäonnistumista ja minäkuva oppijana on heikko, voi myös opiskelumotivaatio olla heikko.

Vähäinen motivaatio näkyy vaikkapa siten, että opiskelija ei ole kiinnostunut eikä sitoutunut opintoihin. Tällöin tyypillistä on tehtävien välttely tai tekemättä jättäminen. Usein myöskään aikataulut eivät pidä, ja opiskelija on kiinnostunut muista asioista huomattavasti enemmän kuin opiskelusta. (Salmela-Aro 2018.) Mikäli kokemukset opiskelusta ja oppimisesta ovat myönteisiä, opiskelija uskoo omiin kykyihinsä, oppimiseen sekä oppimisyhteisöstä saatavaan tukeen.

Opiskelijan minäkuva vaikuttaa motivaatioon

Opiskelijan käsitys itsestä oppijana on opiskelumotivaation ja oppimisvaikeuksien näkökulmasta merkittävä. Myönteinen oppijaminäkuva ja sitä tukeva ohjaus auttavat motivaation ylläpitämisessä. Motivaatio puolestaan vaikuttaa tahtotilaan opiskella ja opiskelijan luottamukseen oman osaamisensa suhteen.

Kun henkilökohtaisessa ohjauksessa suunnitellaan yhdessä konkreettisia ja sopivan kokoisia tavoitteita, aikatauluja ja oppimisen tapoja, se vaikuttaa motivaatioon ja myönteiseen minäkuvaan. Näin ollen henkilökohtainen ohjaus ja palaute ovat opiskelijan oppimisen ja motivaation ylläpitämisen kannalta todella tärkeitä.

Kun opiskelija itse uskoo suoriutuvansa tehtävistä ja saavuttavansa tavoitteet, hän on motivoitunut ja sitoutunut tehtävien tekemiseen. Opettajalta saatu ohjaus ja luottamus opiskelijan osaamiseen ja tehtävän tekemiseen vaikuttavat opiskelijan motivaatioon. Myönteinen, osaamista ja oppimista vahvistava ohjaus ja palaute luovat motivaatiota. Motivaatio onkin tila, jota rakennetaan yhdessä opiskelijan kanssa – jatkuvasti.

Lähteet

Salmela-Aro, K. 2018. Motivaatio ja oppiminen kulkevat käsi kädessä. Teoksessa Salmela-Aro, K. (toim.). Motivaatio ja oppiminen. PS-kustannus. Jyväskylä.

Salmi, E. 2022. Motivaatio, oppimisvaikeudet ja ammatillisten opintojen loppuun suorittaminen. Akateeminen väitöskirja. Jyväskylän yliopisto.

Blogi on osa Sole – Soljuvat opinnot lähtevät elämänhallinnasta -hanketta, jossa tavoitellaan korkeakouluopiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä elämänhallinnan, opintokyvykkyyden ja suoritusten parantamista. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.