Siirry sisältöön
Opiskelu
Opintoihin kiinnittyminen tukee opiskelijan valmistumista

Kirjoittajat:

Sanna Siirilä

lehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, KM
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 19.03.2024

Opiskelijoiden valmistuminen ajallaan ei ole vain korkeakoulujen tavoite: opiskelijat haluavat luonnollisesti itsekin saada paperit käteensä – sitä vartenhan suurin osa korkeakouluopintoihin hakeutuu. Koko yhteiskunnan tavoitteena tulee kuitenkin olla opiskelijoiden valmistuminen ja siirtyminen työelämään hyvinvoivina ja osaavina, ei vain ripeästi.

Korkeakouluissa pohditaan, miten opiskelijoiden valmistumista voitaisiin tukea ja mitkä tekijät tähän vaikuttavat. Olemme osittain arvailujen varassa sen suhteen, millaiset panostukset todella ovat kriittisiä valmistumisaikojen osalta. Millaisiin työtehtäviin asiantuntijoiden aikaa kannattaisi korkeakouluissa kiinnittää, jotta saisimme maksimaalisen hyödyn opiskelijoille ja sitä kautta myös korkeakouluille?

Motivaatiosta opiskelutaitoihin – opintojen etenemiseen vaikuttaa moni seikka

Sujuvaan opintojen etenemiseen ovat yhteydessä etenkin opiskelijan oma motivaatio ja kiinnostus. Myös opiskelutaidot sekä kyky opiskella syväsuuntautuneesti tukevat valmistumista tavoiteajassa. Puutteelliset taidot valintojen tekemisessä taas voivat hidastaa valmistumista usealla eri tavalla. (Carver 23.2.2024.)

Yksi hyvin keskeinen tekijä opiskelijan valmistumisen kannalta on opintoihin kiinnittyminen, ja siinä ensimmäinen opiskeluvuosi on merkittävä. Kiinnittyminen opintoihin ja niiden hyvä alku ennustavat jouhevaa etenemistä myöhemminkin. (Carver 23.2.2024.)

Opintoihin kiinnittymistä voidaan tukea monin tavoin

Kiinnittyminen alkaa itse asiassa jo ennen ensimmäistä opiskelupäivää: onko opiskelija motivoitunut kyseisestä alasta, onko hän saanut toivomansa opiskelupaikan ja millaisin kirjallisin tervetulotoivotuksin hänet otetaan vastaan ennen orientaatioviikon alkua?

Opintoihin kiinnittymisen taustalla on tunnistettu erityisesti kolme tekijää: ohjaus, laadukas opetus sekä vertaisten tuki. Kiinnittymistä lisää myös mahdollisuus dialogiin oman alan työelämän asiantuntijoiden kanssa. Kiinnittymistä on siis mahdollista tukea kannustavalla ja motivoivalla ohjauksella sekä pedagogisin menetelmin. (Yli-Rämi ym. 2020.)

Ryhmäytyminen luo tilaa onnistuneelle vertaistuelle ja vertaistuella on tärkeä merkitys opintojen etenemiseen (Niskanen ym. 2023). Orientaatioviikko tarjoaa ryhmäytymiselle hyvät lähtökohdat, muttei ole yksinään riittävää. Ryhmäytymistä tulisikin tukea orientaatioviikkoja pitemmälle ja kuulla aktiivisesti opiskelijoiden omia näkemyksiä siitä, miten ryhmäytymistä ja vertaistukea voitaisiin lisätä. Ryhmäytymistä tapahtuu esimerkiksi ainejärjestötoiminnassa, opintojaksoilla ja pienryhmissä.

Opiskelijoiden kiinnittymisen tukeminen on korkeakouluyhteisön yhteistyötä, joka alkaa jo ennen opintojen alkua ja jatkuu läpi opiskeluvuosien. Kaikki palaset ja toimijat niiden takana aina markkinointimielikuvista ja opiskelijaviestinnästä orientaatioviikkoon, ohjauskohtaamisista ainejärjestötoimintaan ja tutorointiin tai mentorointiin sekä urasuunnittelusta kohtaamisiin opintojaksoilla ovat merkityksellisiä.

Seuraavissa tavoiteaikaista valmistumista käsittelevissä blogiteksteissäni tarkastelen opiskelutaitojen merkitystä valmistumiselle sekä kannustavaa ohjausta.

Lähteet

Carver, E. 23.2.2024. Miten tukea opiskelijoiden opintojen etenemistä ja valmistumista? Tarja Tuononen. Opiskelijoiden ohjaus yliopistossa -podcast. Kuunneltu: 1.3.2024.

Niskanen, U., Saarinen, S., Tiainen, A.-M. & Äijänen, A. 2023. Varhaisen tuen tunnistaminen ja tuki korkeakouluopiskelijan ohjauksessa. Teoksessa Naamanka, L., Ritola, M. & Kallio, V. (toim.), Hyvinvointia korkeakouluopiskelijoille: ratkaisuja opiskelijahyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi (s. 29-33). Diakonia-ammattikorkeakoulu. Helsinki.

Yli-Rämi, H., Rantanen, O. & Isosuo, T. 2020. Tiivis ja aktiivinen ohjaus opintojen alkuvaiheessa tukee insinööriopintoihin ja alaan kiinnittymistä. TAMKjournal, 20.5.2020.