Siirry sisältöön
Opiskelu
Opinnäytetyön kirjoittaminen osana opintopolkua – käsi kädessä opintojen kanssa

Ilman opintoja katsoisin tulevaisuutta hyvin erilaisin silmin ja olen onnellinen siitä, että lähdin mukaan, kirjoittaa Jonna Ahola.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 26.11.2020

Aloitin restonomi YAMK-opinnot syksyllä 2019 suuntautumisvaihtoehtona Elämystalous ja palveluiden kehittäminen. Työskentelen S-ryhmän myyntipalvelussa, joten päivittäinen työni liittyy vahvasti elämyksien ja palveluiden myyntiin. Tutkinnon avulla halusin päivittää osaamistani, päästä kehittämistehtäviin sekä saada konkreettisia työkaluja elämysten ja palveluiden kehittämiseen.

Suuntautumisvaihtoehdon yhteisissä tapaamisissa suositeltiin vahvasti, että opinnäytetyön aihe valitaan varhaisessa vaiheessa. Aihesuunnitelmaa lähdettiin työstämään jo loka-marraskuussa, jotta opinnäytetyössä olisi mahdollisuus hyödyntää tulevia opintojaksoja. Hakuvaiheen esitehtävässä kehitin suunnitelman hotelliketjun maskotin elävöittämiseksi. Ideaa työstettiin yhdessä hotellin edustajan kanssa, ja päätin lähteä tutkimaan, millaisista asioista lapsiperheen onnellistava hotellikokemus syntyy. Kahden pienen lapsen äitinä sekä hotellialan ammattilaisena henkilökohtainen kiinnostus aiheeseen motivoi lukemaan ja tutkimaan aihetta. Myös selkeä tavoitteen asettaminen työn valmistumiselle ohjasi tekemistäni ja päätin, että työn tulisi olla valmis vuoden sisällä.

Opinnäytetyön aiheen linkittyminen omaan työhön ja kiinnostuksen kohteisiin ohjasi paljon kurssien valintaa. Samalla kun opiskelin brändikokemusta, asiakaskokemusta, elämystaloutta ja palvelumuotoilua, luin ja kirjoitin myös opinnäytetyöni teoriaosuutta. Mielenkiintoiset artikkelit tallensin omaan kansioon myöhempää käyttöä varten, mutta pyrin kirjoittamaan jo opintojaksojen aikana niin sanottua valmista tekstiä opinnäytetyöhön. Ainakin itselleni toimi hyvin se, että kirjoittaminen ja opinnäytetyö etenivät varhaisessa vaiheessa, sillä teorian kirjoittamiseen olisi kohdistunut muuten suuria paineita. Tällä tavalla myös artikkelien keskusteleminen keskenään helpottui, ja minun oli helpompi löytää myös kriittisempiä ja vaihtoehtoisia näkemyksiä.

Erityisen hyödylliseksi koin palvelumuotoiluopintojakson keväällä 2020. Käytännön asiakasprojektissa sain konkreettisia työkaluja ja ideoita, joita pystyin hyödyntämään opinnäytetyöni tutkimusmenetelmissä sekä aineiston analyysissä. Palvelumuotoiluopintojakso toimi näin harjoitusjaksona itsenäiselle opinnäytetyölle. Myös coaching ja fasilitointi -kurssin käytännön harjoitukset tukivat suuresti laadullisia haastatteluja, joihin olin saanut kurssilla jo harjoitusta.

Loppujen lopuksi opinnäytetyön kirjoittaminen vaati kuitenkin sitkeyttä, selkeää aikataulua ja istumalihaksia. Kesälomalla tein haastatteluja, elokuussa analysoin ja kirjoitin ne auki, ja syyskuussa tein johtopäätökset ja linkitin tulokset teoriaan. Vaikka koronapandemia toi omat haasteensa prosessiin, olin päättänyt, että työ tulee valmiiksi aikataulussa. Prosessissa auttoi myös visuaalinen käsitekartta keittiön seinällä, johon kirjasin teorian kirjoittamis- sekä tutkimusvaiheessa ideoita ja ajatuksia. Analyysivaiheessa liimasin seinään isot käsitekartat, jotka muistuttivat olemassaolostaan päivittäin. Näin kokosin palapelin irtonaisia paloja pikkuhiljaa. Lopulta ne muodostivat kokonaisen, tavoitteen mukaisen kuvan.

Opinnäytetyön kirjoittamisessa yhdessä opintojen kanssa on toki huonojakin puolia. Asiat pyörivät mielessä tarpeettoman kauan, pakka saattaa hajota ja aihe alkaa jossain vaiheessa kyllästyttää. Kuitenkin lopputuloksen kannalta se oli hedelmällistä ja opettavaista, ja pystyin hyödyntämään lukemista ja kirjoittamista sekä opintojaksojen tehtävissä että opinnäytetyössä. Näin säästin myös aikaa siinä, ettei aiheesta tarvinnut lukea moneen kertaan.

Miten opinnot ja opinnäytetyön kirjoittaminen ovat tukeneet työtä ja työelämää? Asiakaskokemukseen ja elämyksellisyyteen syventyminen on lisännyt ymmärrystä siitä, miten ne liittyvät omaan työhön. Palvelumuotoiluajattelussa asiakasymmärrys on hyvin oleellinen, ja se on myös hyvin tärkeää myynti- ja asiakaspalvelutyössä. Olen vakuuttunut siitä, että asiakkaalta kysyminen ja tiedon soveltaminen alan tieteelliseen tietoon ovat keinoja kehittää palveluita asiakaslähtöisesti. Toisaalta opinnot ovat myös avanneet sitä, kuinka haasteellista palveluiden kehittäminen lopulta on. Asiakkaat ovat erilaisia ja heidän tarpeensa saattavat vaihdella päivästä ja tilanteesta toiseen. Miten kehittää palveluita niin, että ne vastaisivat sekä organisaation että asiakkaiden näkemyksiä ja pystyisivät uudistumaan nopeasti tilanteen niin vaatiessa?

Olen yllättynyt opintojen vaativuudesta ja ajankäytön haasteista. Osa-aikainen työ, perhe sekä opinnot ovat olleet aikamoinen combo, mutta loppusuora häämöttää. Ilman opintoja katsoisin tulevaisuutta hyvin erilaisin silmin ja olen onnellinen siitä, että lähdin mukaan. YAMK-opinnot antavat paljon johtoasemassa oleville, jotka pystyvät opintojen ohella kehittämään ja hyödyntämään oppejaan heti käytännössä. Ne antavat paljon myös niille, jotka haluavat olla tulevaisuuden kehittäjiä ja johtajia.