Siirry sisältöön
Opiskelu
Millaista on, kun kun ope on myös opo?

Kirjoittajat:

Ella Korhonen

lehtori, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 19.03.2024

Vierumäen liikunnanohjaajakoulutuksessa jokainen lehtori toimii myös opinto-ohjaajana. Opiskelijoiden opintojen ohjausvastuu on siis jaettu opettajien kesken.

Yhden vuosikurssin opintojenohjauksesta vastaa 2–4 opettajaa. Tämä käytäntö on ollut osa koulutusta jo useiden vuosien ajan, ja opettajat ovat kokeneet mallin erittäin toimivana.

Malli poikkeaa monen muun ammattikorkeakoulun käytänteestä, jossa opintojen ohjausta tekee päätoiminen opinto-ohjaaja. Mikä tekee tästä jaetusta opintojen ohjausjärjestelmästä niin arvokkaan?

Yhteistyötä opiskelijoiden menestyksen eteen

Opintojen alussa käytävissä henkilökohtaisissa keskusteluissa opettaja opinto-ohjaajana tutustuu opiskelijaan, hänen taustoihinsa ja tavoitteisiinsa. Liikunta-alan opiskelijalla on yleensä taustallaan liikunta- ja urheiluharrastus.

On hyvä, että harrastuneisuus ja lajin tuomat verkostot ovat opettajatiimin tiedossa jo opintojen alkuvaiheessa. Näin opiskelijan verkostoja voidaan hyödyntää erilaisissa opiskeluprojekteissa, ja opiskelijan uraohjausta voidaan tehdä tehokkaammin opiskelijan tavoitteiden suuntaan läpi opintojen.

Erilaiset työelämän kehittämistehtävät, työharjoittelut sekä opinnäytetyö työ voidaan suunnitella tarkemmin niin, että opiskelija pääsee kasvamaan opintojen aikana lajinsa asiantuntijaksi ja työllistyy lajin pariin.

Kun opettaja työskentelee opiskelijoiden kanssa opinto-ohjaajana, opettajan ja opiskelijan välinen luottamus kasvaa. Henkilökohtaiset keskustelut voivat lisätä opiskelijan luottamusta myös koko koulutusohjelmaa kohtaan.

Luottamusta ja ryhmähenkeä vaalitaan

Luottamuksen merkitystä oppimisessa on tutkittu pitkään. Tschannen-Moran ja Hoy (1998) tutkivat luottamuksen merkitystä opettajan ja oppilaiden välisessä suhteessa. Heidän mukaansa luottamus luo oppilaille turvallisen ympäristön, jossa he voivat keskittyä oppimiseen tehokkaammin.

Mitchellin ja muiden (2016) tutkimukset taas osoittavat, että oppilaat, jotka luottavat opettajiinsa, ovat taipuvaisempia työskentelemään yhdessä saavuttaakseen yhteiset tavoitteet ja motivoituneempia koulunkäyntiin. Luottamuksen ilmapiirissä opiskelevat ovat myös alttiimpia osallistumaan koulun turvallisuuden ylläpitämiseen.

Luottamuksen lisäksi hyvä ryhmähenki edistää opiskelijan valmistumista suunnitellussa aikataulussa. Yhteen pelaavassa ryhmässä vallitsee hyvä vuorovaikutus, keskinäinen luottamus ja viihtyvyys (MLL 2024).

Jokaisen vuosikurssin opinto-ohjaajat vastaavat myös vuosikurssin ryhmäyttämisestä. Ryhmäytymisprosessissa edistetään toisten tuntemista niin, että jokainen ryhmän jäsen tuntee itsensä osalliseksi ja tärkeäksi. Yhtenäisen ryhmän opettaminen on yleensä opettajallekin mielekkäämpää.

Opinto-ohjaajan rooli on sekä opiskelijan että opettajan etu

Opinto-ohjaajan roolin integroiminen liikunnanohjaajakoulutukseen tarjoaa monia etuja sekä opiskelijoille että opettajille.

Opettajat saavat mahdollisuuden syventyä paremmin opiskelijoiden tarpeisiin, vahvuuksiin ja opetuksen kehittämisen kohtiin. Kun opettajan ymmärrys opiskelijoiden elämästä ja hyvinvoinnista syvenee, opettajat voivat entistä paremmin sovittaa opetuksensa opiskelijoiden tarpeiden ja taustojen mukaiseksi.

Opinto-ohjaajana toimiminen antaa opettajalle myös tilaisuuden kehittää omia uraohjaus-, mentorointi- ja ryhmäyttämistaitojaan. Samalla opettajat voivat vaikuttaa positiivisesti opiskelijoiden urakehitykseen. Opiskelijoiden taustat tietäen opettaja osaa kohdentaa työelämäprojektit ja opinnäytetyöideat oikeille opiskelijoille. Tämä edistää opiskelijoiden menestystä ja sitoutumista, samalla kun se mahdollistaa opettajille mahdollisuuden tutustua opiskelijoihin paremmin.

Opiskelijoihin tutustuminen ja yksilöllisten urapolkujen mahdollistaminen sekä opettajien yhteistyö opiskelijoiden menestyksen eteen on keskeinen osa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun liikunnan koulutusohjelmaa.

Lähteet

MLL 2024. Mannerheimin lastensuojeluliitto. Ryhmäyttäminen peruskoulussa.  Luettu:12.3.2024.

Mitchell, R. M., Kensler, L. & Tschannen-Moran, M. 2016. Student trust in teachers and student perceptions of safety: positive predictors of student identification with school. International Journal of Leadership in Education, 21, 2, s. 135–154.

Tschannen‐Moran, M.& Hoy, W. 1998. Trust in schools: A conceptual and empirical analysis. Journal of Educational administration, 36, s. 334–352.