Siirry sisältöön
Opiskelu
Lähijohdon moninaiset roolit muutosprosesseissa

Kirjoittajat:

Olli-Jaakko Kupiainen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 05.06.2024

Muutokset ovat keskeinen osa kehittyviä organisaatioita ja niiden tarkoituksena on muuttaa organisaatiota toisenlaiseksi. Muutokset ovat monisyisiä ja niissä yhdistyy erilaisia toimintoja tuottaen muutosta (Baker & Taylor 2007). Lähijohdolla on keskeinen rooli muutoksen toteuttajana ylimmän johdon ja henkilöstön välissä (Buick, Blackman & Johnson 2018).

Lähijohdon rooli on koulumaailman muutoksissa merkittävä

Muutokset näkyvät myös koulumaailmassa ja eräs yleistävän koulutuksen trendeistä on viime vuosina ollut koulujen rakentaminen moderneiksi oppimisympäristöiksi ilman luokkahuoneita ja käytäviä. Uudisrakennusprojektit ovat tärkeitä, koska ne uudistavat koko koulua organisaationa ja ne vaativat uudenlaisia ratkaisuja sen toimintaan.

Toiminnan organisoimisessa keskeinen vastuu on koulun lähijohdolla, joka on tänä päivänä usein rehtoreita laajempi käsite jaetun johtamisen mallien yleistyessä kouluilla. Johtamista on siis jalkautettu kouluun laajasti varsinaisten johtamisen virka-asemien ulkopuolelle. Lähijohto toteuttaa muutosta kouluilla, vaikka projektin vastuu on yleensä kouluvirastotasolla. Tämä on tyypillinen keskijohdon tehtävänkuva organisaatiossa, joten lähijohdon rooli on koulumuutoksissa merkittävä.

Lähijohdon toiminta koulumuutoksessa

Lähijohdon toimintaa koulumuutoksessa voi kuvailla erilaisten roolien kautta, joissa muutosta toteutetaan.

Muutoksen toteuttajana lähijohdolla on vastuu kaikesta käytännön toteutuksesta kouluilla, joka on kaksoisrooli varsinaisen koulun johtamisen ohella. Tässä roolissa lähijohto vaikuttaa yhdessä henkilöstön kanssa rakennuksen suunnitteluun sen tulevana käyttäjäkuntana. Henkilöstön osallistaminen tekee projektia heille merkitykselliseksi ja korostaa yhteistä päämäärää eli valmista koulurakennusta.

Arjen ylläpitäjän roolissa lähijohto luo käytännön toimintakulttuuria uudessa rakennuksessa. Rooliin liittyy ennakointi ja prosessinomaisuus, koska uusi arki vaatii jatkuvaa uusien ratkaisujen keksimistä. Roolin merkittävyys korostuu, jos kouluorganisaatio kasvaa uudisrakennuksen myötä. Kasvanut organisaatiokoko vaatii toiminnan sanoittamista kaikille koulun jäsenille näkyväksi uusilla tavoilla.

Henkilöstön äänen roolissa lähijohto vie eteenpäin viestejä henkilöstön, rakennuttajan ja opetuksen järjestäjän välillä. Henkilöstön edustaminen liittyy vahvasti ensimmäiseen rooliin muutoksen toteuttajana ja liittyy vaikuttamiseen. Lähijohto vaikuttaa koko projektin kulkuun tekemällä jatkuvaa yhteistyötä eri projektin tahojen kanssa. Kasvaneessa organisaatiossa uudisrakennus yhdistää henkilöstöä, koska se on kaikille uusi. Näin lähijohto voi ottaa paremmin huomioon henkilöstön kokonaisuutena.

Pedagogisen ratkaisijan rooli liittyy koulun ydintoimintaan eli opetukseen. Tämä rooli on saanut paljon mediahuomiota, koska sellaiset ratkaisut kuten seinättömät opetustilat tai käytävättömyys ja niiden sopivuus kouluun ovat herättäneet monenlaisia mielipiteitä. Pedagogisena ratkaisijana lähijohto kehittää pedagogiikkaa rakennukseen sopivaksi ja tekee kaikki tähän liittyvät päätökset. Välillä lähijohto joutuu tekemään päätökset tilojen ehdoilla lähtemällä siitä, millainen toiminta niissä on mahdollista eikä siitä, mikä ratkaisu olisi pedagogisesti sopivin.

Koulumaailma vaatii muutososaamista

Organisaatiomuutoksissa tärkeää on se, että lähijohto pystyy tuomaan ratkaisuja, jotka liittyvät muutosprosesseihin. Heidän keskeinen tehtävänsä on toteuttaa muutosta osallistamalla henkilöstöä tekemällä muutoksesta merkityksellisen henkilöstölle. Oleellista onkin, että henkilöstö pääsee vaikuttamaan muutokseen kokonaisuutena lähijohdon avustuksella. Toisaalta he ennakoivat asioita ja luovat käytänteitä uuteen organisaation arkeen. Lisäksi lähijohto voi auttaa ymmärtämään sitä, mikä on työn ydin ja mikä ei muutu.

Lähijohdon rooli on keskeinen organisaatiomuutoksien edistämisessä. Koulumaailmassa on ollut paljon muutoksia viimeisen 10 vuoden aikana ja koulujen täytyy olla yhä muutoskykyisempiä. Kun koulut joutuvat muuttamaan toimintaansa, rehtorien ja lähijohdon työ muuttuu yhä vaativammaksi.

Kirjoitus perustuu Oona Halmen Haaga-Heliassa vuonna 2024 tekemään opinnäytetyöhön Lähijohdon roolit muutosprosessissa – tapaus Vuosaaren lukion uudistamisprojekti.

Lähteet

Baker, D., & Taylor, K. 2017. Strategic change management in public sector organisations. Chandos Publishing. Oxford.

Buick, F., Blackman, D., Johnson, S. 2018. Enabling middle managers as change agents: Why organizational support needs to change. Australian Journal of Public Administration, 77, s. 222–235.

Kuva: Shutterstock