Siirry sisältöön
Opiskelu
Jokainen opettaja voi tukea opiskelijan minäpystyvyyttä

Kirjoittajat:

Marketta Keisu

lehtori, ruotsin kieli
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 22.02.2024

Sain sähköpostiini viestin opiskelijalta, joka lopulta sai pinnisteltyä itselleen hyväksytyn arvosanan opintojaksolta. Opiskelija kertoi viestissään olevansa ylpeä suorituksestaan. Hän kirjoitti myös opintojakson suorittamisen antaneen hänelle lisää sisua. Viestissään hän kiitti minua opettajaa antamastani tuesta. Sillä hetkellä mietin, kuinka merkityksellinen opettajan pienikin lisätuki voi olla opiskelijan itseluottamuksen näkökulmasta.

Korkeakouluopiskelijan minäpystyvyys

Minäpystyvyydellä eli itseluottamuksella tarkoitetaan yksilön uskomuksia omista kyvyistään.

Monille opiskelijoille ammattikorkeakoulun aloittaminen on positiivinen ja minäpystyvyyttä vahvistava kokemus. Toiset opiskelijat taas saattavat opinnot aloittaessaan kokea epävarmuutta suoriutumisestaan ja tulevien opiskelujen tasosta. Heille ammattikorkeakouluun siirtyminen voi aiheuttaa heikon minäpystyvyyden tunteita. (García & Nokelainen 2022.) Tunne on voinut kulkea mukana jo peruskoulusta lähtien.

Opiskelijoiden minäpystyvyyden ongelmat ovat melko yleisiä tämän päivän korkeakouluissa. Erityisesti oppimisvaikeuksia omaavan opiskelijan minäpystyvyys on usein heikko, mutta se voi olla heikko ilman oppimisvaikeuttakin. Minäpystyvyyden ongelmat vaikuttavat oppimisasenteisiin ja haluun ponnistella oppimisen eteen.

Opettaja opiskelijan minäpystyvyyden tukijana

Jokainen opettaja voi antaa rohkaisevaa kannustusta ja konkreettisia neuvoja heikon minäpystyvyyden kanssa painivalle opiskelijalle. Parasta olisi, että opintojaksojen materiaali olisi jo lähtökohdiltaan suunniteltu kaikenlaisille opiskelijoille sopivaksi. Minäpystyvyyden vahvistuminen edellyttää omakohtaisia kokemuksia onnistumisesta sopivan haastavissa tehtävissä. Opettaja osaa ehdottaa opiskelijalle realistisia oppimistavoitteita, jotka saavuttaessaan opiskelija saa hyväksytyn suoritusmerkinnän opintojaksolta ja samalla lisää luottamusta itseensä.

Opintojaksoilla kannustavana tekijänä voi toimia myös opiskelukavereiden onnistuminen. Minäpystyvyyden rakentumisen kannalta on tärkeää nähdä samantasoisen opiskelijan onnistuminen haastavassa tehtävässä (García &Nokelainen 2022). Myös vertaispalaute luo kannustavaa ilmapiiriä. Suosituilla virtuaalitoteutuksilla oppijayhteisön sosiaalinen tuki on vähäisempää, minkä vuoksi ne eivät liene paras vaihtoehto heikon minäpystyvyyden kanssa painivalle opiskelijalle.

Opettajan – ja parhaassa tapauksessa myös opiskelutovereiden – antama tuki voi olla opetuksellista, mutta tuki voi olla myös asenteisiin ja kokemuksiin vaikuttamista. Asenteisiin vaikuttamisella onkin iso merkitys oppimisen tukemisessa. Opiskelijan käsitys omasta pystyvyydestä voi ohjata häntä jopa enemmän kuin todelliset taidot (García & Nokelainen 2022).

Tunne minäpystyvyydestä johtaa parhaimmillaan myönteiseen taitojen oppimiseen kehään. Onnistuneet kokemukset ammattikorkeakouluopinnoissa voivat myötävaikuttaa siihen, että opiskelija luottaa työelämässä helpommin omiin kykyihinsä ja uskaltaa tarttua haasteisiin. Hyvä minäpystyvyys voi edistää luovaa työotetta sekä mielekkyyden tunnetta omassa työssään.

Lähteet

García, T., Nokelainen, P. 2022. Merkitykselliset aiemmat kokemukset työssäkäyvän ammattikorkeakouluopiskelijan minäpystyvyyden kerronnassa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 24 (3), 12-31.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Haaga-Helia