Siirry sisältöön
Opiskelu
Haluaisin tulla juttelemaan elämästä – ja muita lähestymisiä

Kirjoittajat:

Julkaistu : 11.12.2019

”Mielestäni sain heti avattua oloani ja melkein heti tunsin oloni turvalliseksi”

”Matalalla kynnyksellä pääsy, olen kokenut erittäin hyödylliseksi”

Yksi syy siihen, miksi aloin kirjoittamaan blogeja, on työni vaitiolovelvollisuus. Kun huoneeni ovi sulkeutuu opiskelijan tullessa sisään, kaikki puhutut asiat kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin. Haluan blogien kautta avata yleisellä tasolla työni sisältöä lisätäkseni ymmärrystä opiskelijoiden elämästä ja hälventääkseni osaltani mielenterveyden häiriöihin liittyvää stigmaa.

”Juttelu on avartanut ymmärrystäni ja näkemystäni asioista, se on ollut myös helpottavaa”

”Odotan monesti näitä tapaamisia paljon. Hänen kanssa on helppo puhua vaikeista asioista”

”Pidin interaktiivisuudesta”

”Avuntarpeeni on ymmärretty hyvin”

Opiskelijat hakeutuvat avun piiriin jonkin kysymyksen tai vaikeaksi kokemansa asian kanssa. Opiskelijan persoonallisuudenpiirteillä, kiintymyssuhdemallilla ja aiemmilla kokemuksilla siitä, miten olla ihmissuhteessa, on merkitystä siihen, miten he asettuvat autettuna olemisen asemaan keskustelukontaktissa. Opiskelijan elämän vaikeuksien määrä ja vaikeusaste sekä ajallinen kesto korreloivat siihen, missä ajassa toipuminen on mahdollista. Mitä vaikeampi tilanne on, sitä varmemmin opiskelija tarvitsee hoitotahokseen paikan, jossa on moniammatillinen tiimi.

”Elämäntilanteeni on kohentunut, olen tosi tyytyväinen”

”Ilman tätä apua kouluni olisi jäänyt kesken”

Myös sillä on väliä, millä tavalla itse psykiatrisena sairaanhoitajana ja psykoterapeuttina asetun auttajan asemaan ja yhteistyösuhteeseen. Uskon työssäni dialogisuuteen, kuuntelemisen taitoon, opiskelijan kunnioittamiseen ja myötätuntoiseen suhtautumiseen – kaikkien ammatillisten ja menetelmäkoulutusten lisäksi.

Mikäli yhteistyösuhteessa ilmenee katkos, on keskeistä yrittää ymmärtää, mistä katkos johtuu. Olenko ymmärtänyt jotakin väärin ja osaanko pahoitella sitä? Vai onko kyse siitä, miten opiskelija tuokin aiemman suhdekokemuksensa yhteistyösuhteeseemme; opiskelija ei tunnu uskaltavan puhua asioistaan, hän on varautunut ja epäileväisen oloinen. Keskusteluiden myötä käy ilmi, miten epäluottamus on ollut vallitseva kokemus hänen aiemmissa tärkeissä ihmissuhteissaan. Hän ikään kuin asemoi itsensä tuttuun asemaan ja koettaa pakottaa minut tiedostamattaan ”epäluotettavan” asemaan. Parhaimmillaan tällaisesta ilmiöstä avoimesti keskustelu auttaa opiskelijaa oivaltamaan paljon omista vaikeuksistaan ihmissuhteissa.

”Sirpa is a great professional and she actually cares about her patients and does everything she can to help”

“I feel more relaxed. The whole experience is nice and she`s patient and good listener. Also can give some suggestions”

”Arvostan, Sirpa on opettanut minulle itsestäni niin paljon”

 “Hän kirjaimellisesti pelasti minun elämäni, olen ikuisesti kiitollinen hänelle”

Kysyn jokaisen vastaanoton lopussa, miltä keskustellut aiheet ovat tuntuneet, millä mielellä opiskelija poistuu työhuoneestani tai mistä aiheesta ehkä voimme ensi kerralla jatkaa työstämistä.

Aika-ajoin pyydän palautetta myös muilla tavoin. Opiskeilljat ovat saaneet arvioida anonyymisti palveluni laatua arvoasteikolla 1-5 sekä antaa avoimia kommentteja. Viisitoista opiskelijaa arvioi marraskuisen viikon sisällä palveluni laadun erinomaiseksi (5)  ja kolme arvioi laadun erittäin hyväksi (4).

Avoimissa kommenteissa oli arvioitu nimenomaan yhteistyösuhteemme laatua ja omaa koettua hyötyä sen toimivuuden kautta. Tämä korreloi tutkimustiedon kanssa sitä, miten terapiasuhteen laatu koetaan yhdeksi merkityksellisimmäksi asiaksi autetuksi tulemisen kokemuksen kannalta.

Tunnen kiitollisuutta kyetessäni auttamaan jokaista yksittäistä opiskelijaa jollakin tavalla. Toisen ihmisen onnelliseksi tekeminen lisää myös auttajan onnellisuudentunnetta. Positiivinen palaute tuntuu hyvältä, mutta siihen ei voi jäädä liian pitkäksi aikaa lepäämään. Uusi kohtaaminen on aloitettava taas nöyränä uudestaan tietämättömyyden alkupisteestä. On katsottava taas tarkkaan mihin astuu ja miten etenee, ettei tallaa jo valmiiksi herkkää ja haavoittunutta.

Know all the theories,
master all the techniques,
but as you touch a human soul
be just another human soul.

C.G. Jung

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/varhainen-avoin-yhteistoiminta/dialogisuus_ammattilaisen_ja_perheen_valilla

Terapiasuhteessa olemisen taito; Päivi Turpeinen, Riikka Nurmento (toim.)