Siirry sisältöön
Opiskelu
Erityisen tuen tarpeet opinnäytetyöprosessissa 

Haaga-Helian koulutusuudistuksen jälkimainingeissa opinnäytetyöprosessia on yhtenäistetty. Osana tätä työtä olemme laatineet kuvauksen yksilöllisistä ohjaus- ja opetusjärjestelyistä opinnäytetyöprosessissa.

Kirjoittajat:

Salme Jarvansalo

lehtori, ura- ja opinto-ohjaus
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.02.2023

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 opintopistettä ja usein merkittävin itsenäinen kirjallinen tehtävä opintojen aikana. Se voi olla työläs ponnistus ilman erityishaasteitakin – puhumattakaan, jos niitä on. Valitettavan usean opiskelijan korkeakoulutaival onkin ensin viivästynyt ja lopulta kokonaan keskeytynyt opinnäytetyövaiheessa.

Haaga-Heliasta on tähän asti puuttunut yhtenäinen käytäntö erityisen tuen tarpeiden huomioimiseen opinnäytetyövaiheessa. Mittavan koulutusuudistuksen jälkimainingeissa opinnäytetyöprosessia on nyt yhtenäistetty. Osana tätä työtä on laadittu kuvaus yksilöllisistä ohjaus- ja opetusjärjestelyistä opinnäytetyöprosessissa. Nostan tässä esiin muutamia mallin keskeisiä näkökohtia.

Tehostettua tiedottamista opintojen alussa

Koskaan ei voi liikaa korostaa varhaisen tuen merkitystä. Usein oppimisvaikeuksia ym. onkin tunnistettu jo ennen kuin opiskelija aloittaa korkeakouluopinnot. Aina niin ei kuitenkaan ole. Ja vaikka diagnoosi olisikin, opiskelija saattaa korkeakouluopintojen alussa ajatella pärjäävänsä ilman yksilöllisiä järjestelyjä.

Yritämme tehostaa tiedottamista aloittaville opiskelijoille erilaisista tukimahdollisuuksista ja kannustaa heitä ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä jo opintojen alussa. Prosessin käynnistäjänä opiskelija on itse keskeisessä roolissa.

Erityisen tuen mahdollisuudet osaksi opinnäytetyöprosessia

Alkuvaiheen lisäksi on tarkoitus nostaa erityinen tuki yhdeksi teemaksi opinnäytetyön johdanto-opintojaksolla (Tutkimus- ja kehittämisosaaminen). Opintojakson alkuvaiheessa käsitellään erityistarpeita opinnäytetyöprosessin näkökulmasta, kerrotaan vaihtoehtoisesta toteutustavasta ja teknisistä apuvälineistä (esimerkiksi Wordin kuuntelu- ja sanelutoiminnot).

Erityisohjausta tarvitsevia ohjataan ottamaan yhteyttä erityisopettajaan. On tarkoitus, että jokainen opiskelija tekee opinnäytetyön aihe-ehdotuksen opintojakson aikana. Lomakkeessa kysytään myös opiskelun haasteista.

Yksilöllinen tuki resursoidaan alkuvaiheessa

Kun tieto haasteista välittyy opiskelijan opinnäytetyöohjaajille, sopivaa opinnäytetyön muotoa ja tarvittavaa tukea päästään suunnittelemaan ja resursoimaan jo työn alkuvaiheessa. Opinnäytetyön vaihtoehtoinen toteutustapa voi painottua kirjoitetun tekstin sijaan enemmän video-, animaatio- tai podcast-sisältöihin.

Ohjaaja on tavallista vahvemmin tukena opinnäytetyösuunnitelman tekemisessä. Opiskelija puolestaan osallistuu aktiivisesti oman ohjaajansa järjestämään pienryhmäohjaukseen tai luokkamuotoiseen ohjaukseen ja tarvittaessa erilaisiin tukipajoihin. Etenemistä voi tukea myös opintovalmentaja tai erityisopettaja omassa roolissaan.

Ohjaajien koulutus ja tukeminen

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opinnäytetyöohjaajiksi on tärkeä saada opettajat, jotka ovat tehtävästä aidosti kiinnostuneita. Näin varmistetaan ohjauksen sujuvuus, tuloksellisuus ja mielekkyyden kokemus kummallekin osapuolelle.

Tehtävään hakeutuville opettajille järjestetään alkuvaiheessa koulutusta prosessiin. Heille tarjotaan tietopaketti oppimisvaikeuksista ja tyypillisimmistä neuropsykiatrisista pulmista sekä keinoista tukea niissä. Ohjaajille järjestetään lukukausittain työnohjauksellisia tapaamisia, joissa heidän on mahdollista saada lisätietoa ja tukea toisiaan jakamalla ohjauskokemuksiaan ja hyviä käytäntöjään.

Vaikka erityinen tuki halutaan nostaa näkyväksi osaksi Haaga-Helian opinnäytetyöprosessia, sen ei ole tarkoitus näyttäytyä ohjaavalle opettajalle rasitteena. Pitkälle pääsee jo positiivisella asenteella ja perustiedolla oppimisvaikeuksista. On kuitenkin tärkeää, että emme ole vain asettamassa vaatimuksia opettajille ohjaajina ja jätä heitä yksin, vaan tarjoamme koulutusta ja jatkuvaa tukea niin onnistumisten kuin ikävienkin kokemusten käsittelyyn.

Vaikeuksien kautta voittoon

Eräälle opinnäytetyötä tekevälle opiskelijalle lukivaikeus asetti haasteita tekstin tuottamiselle ja rakenteen hahmottamiselle. Kartoitimme yhteistyössä hänen haasteitaan tarkemmin ja kävimme läpi erilaisia apuvälineitä ja tekniikoita kirjoittamisen tueksi. Opiskelija sai työstään parhaan mahdollisen arvosanan (5) ja palkittiin myöhemmin ansioituneesta opinnäytetyöstä.

Oppimisvaikeuksia omaavan opiskelijan menestyminen on mahdollista oikeilla ja oikea-aikaisilla tukitoimilla sekä toimivalla yhteistyöllä. Tarvitaan hyväksyvä ja kannustava ohjaus sekä käytännön tietoa apuvälineistä. Ratkaisevaa on löytää ne opiskelijan vahvuudet, joiden varaan opinnäytetyön rakentaminen perustetaan.

Kuva: www.shutterstock.com