Siirry sisältöön
Opiskelu
Arvojen rooli opinnoissa ja uravalinnoissa

Uravalinnat ovat monimutkainen yhdistelmä erilaisia vaikutteita ja opiskelu on yksi tärkeä vaihe omien arvojen löytämiseen.

Kirjoittajat:

Anu Seppänen

lehtori, markkinointi ja viestintä
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 20.10.2023

Deloitten (2023) vuosittaisen maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan Z-sukupolven ja millenniaalien uravalintoja ohjaa voimakkaasti heidän arvomaailmansa. Tutkimuksen mukaan nuoret kiinnittävät erityistä huomiota yritysten vastuullisuuteen ja odottavat niiltä konkreettisia toimenpiteitä esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai työntekijöiden kouluttamiseen liittyen. Lisäksi yritysten on investoitava työntekijöidensä hyvinvointiin sekä henkisellä että fyysisellä tasolla pärjätäkseen tiukassa kilpailussa huippuosaajista.

Suomalaisille millenniaaleille ja Z-sukupolven edustajille (Deloitte 29.6.2023) on lisäksi aiempaa tärkeämpää, että heidän arvomaailmansa kohtaa työnantajayrityksen arvomaailman. Melkein puolet (45 %) Z-sukupolven edustajista kertoo hylänneensä työtarjouksen perustuen omiin arvoihinsa.

Uravalinnat ovat monimutkainen yhdistelmä erilaisia vaikutteita ja opiskelu on yksi tärkeä vaihe omien arvojen löytämiseen. Nuoria ohjaavina ammattilaisina, me opettajat pyrimme tarjoamaan heille mahdollisuuksia tutkia erilaisia vaihtoehtoja ja siten löytää polku, joka vastaa heidän omia arvojaan ja tavoitteitaan.

Arvot valintojen pohjana

Arvot ovat perustavanlaatuisia uskomuksia ja periaatteita, jotka ohjaavat yksilön käyttäytymistä ja päätöksentekoa. Ne ovat käsityksiä siitä, mikä on tärkeää, oikein ja arvokasta elämässä. Arvot vaikuttavat siihen, mitä pidämme tavoittelemisen arvoisena ja millaisia valintoja teemme eri tilanteissa. Arvot voivat olla hyvin monenlaisia ja vaihdella yksilöittäin.

Arvot näyttelevät merkittävää roolia nuorten uravalinnoissa. Ne vaikuttavat siihen, millaisia ammatteja nuoret pitävät houkuttelevina ja millaisia työympäristöjä he etsivät.

Nuoret saattavat välttää aloja tai yrityksiä, jotka ovat heidän mielestään eettisesti kyseenalaisia. He valitsevat esimerkiksi ammatteja, joissa he voivat auttaa muita ihmisiä, edistää yhteisön hyvinvointia tai ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia. Taloudellisten arvojen pohjalta he saattavat asettaa korkean tulotason tai taloudellisen turvallisuuden etusijalle.

Lisäksi henkilökohtaiset intohimot ja kiinnostuksen kohteet sekä perheen, ystävien, kulttuurin ja ympäristön tärkeinä pitämät arvot voivat vaikuttaa urasuunnitelmiin.

Opetuksessa kannustetaan nuoria omien arvojen löytämiseen

Opiskeluaika kannustaa nuoria omien arvojen ja uran löytämiseen monella tavalla. Opiskellessa heille tarjoutuu mahdollisuuksia tutustua erilaisiin aiheisiin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Tämä auttaa nuoria laajentamaan kuvaa maailmasta ja hahmottamaan, mitä asioita he pitävät tärkeinä. Erilaisissa oppimistehtävissä ja -kokemuksissa tarjoutuu mahdollisuus itsetutkiskeluun ja itsetuntemuksen kehittämiseen sekä omien kiinnostuksen kohteiden, vahvuuksien ja heikkouksien ymmärtämiseen.

Opintojensa aikana nuoret saavat ohjausta paitsi opettajilta, myös yritysten edustajilta, mentoreilta ja muilta ammattilaisilta. Käytännön projektit, työharjoittelut ja keskustelut alan toimijoiden kanssa mahdollistavat oppimisen aidoissa työympäristöissä. Tämä auttaa nuoria ymmärtämään, mitä eri urapolut pitävät sisällään ja miten ne sopivat heidän arvoihinsa. Erilaisiin tutkimushankkeisiin osallistuminen auttaa syventämään tietämystä tietyistä aiheista, löytämään uusia mielenkiinnon kohteita ja sitoutumaan niihin arvojen kautta.

Opiskelun keskeinen elementti on myös vuorovaikutus muiden nuorten kanssa. Opiskelu tarjoaa tilaisuuksia keskustella muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa erilaisista aiheista. Erilaisissa opiskeluun liittyvissä yhteisössä (esimerkiksi opiskelijajärjestöissä) toimiminen ja verkostoituminen haastavat nuorten ajatuksia ja auttavat heitä hahmottamaan omaa vakaumusta ja siihen liittyviä arvoja. Yhteisöllisyydessä nuorille tarjoutuu samanhenkisten ihmisten tuki.

Arvot kantavat tulevaisuuteen

On ratkaisevan tärkeää, että opintojen aikana opettajat ja työuran alussa työnantajat ymmärtävät nuorten arvoja. Vain näin luomme oppimis- ja työmahdollisuuksia, jotka vastaavat heidän odotuksiaan ja tarpeitaan.

Kun opettajina edistämme nuorten sitoutumista opintoihin ja autamme yrityksiä houkuttelemaan motivoituneita työntekijöitä, rakennamme tulevaisuuden menestyksekästä yhteiskuntaa yhteistyön ja luottamuksen pohjalta.