Siirry sisältöön
Liikunta
Yrittäjät koronakriisin lamaantumisesta kohti uutta

Ponnahdus rohkeuteen -hanke edesauttaa urheilu-, liikunta- ja matkailualan yrittäjien nopeampaa siirtymistä kriisin aiheuttamasta lamaantumisen tilasta kohti oman liiketoiminnan kriittistä tarkastelua.

Kirjoittajat:

Anna Lahtinen

vanhempi tutkija, Senior Researcher
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Haaga-Helia University of Applied Sciences

Nina Niemi

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 06.02.2023

Pienten ja keskisuurten yritysten selviytyminen ja yrittäjien hyvinvointi ovat herättäneet paljon keskustelua korona-aikana. Itsensä ja muiden johtaminen on edellyttänyt yrittäjiltä kykyä tunnistaa mahdollisuuksia epävarmuudessa ja keskeneräisyydessä. Läsnäolo, tietoisuus ja nykytilan hyväksyminen esimerkiksi mindfulness-menetelmien avulla ovat korostuneet. Erityisen tärkeitä nämä piirteet ovat olleet koronaviruksen aiheuttaman ennakoimattoman tilanteen vuoksi.

Koronan aiheuttama disruptio

Haaga-Helian toteuttaman haastattelututkimuksen mukaan (Brandt ym. 2021) yrittäjien reaktio koronakriisissä on noudattanut muutospolkua, joka kehittyi lamaantumisesta ja muutoksen vastustamisesta kohti uuteen sitoutumista ja mahdollisuuksien tunnistamista. Kriisin alkuvaiheessa toiminta ja siihen liittyvät oppimisprosessit olivat reaktiivisia ja keskittyivät tulipalojen sammutteluun. Myöhemmissä vaiheissa yrittäjät alkoivat aktiivisesti ja uteliaasti tarkastelemaan uuden tilanteen luomaa liiketoimintaympäristöä, jolloin toiminta ja ajattelu muuttuivat strategisemmaksi.

Koronan aiheuttama disruptio oli kaikille haastatelluille yrittäjille tärkeä, joskaan ei toivottu oppimisen paikka. Kriisi mahdollisti pysähtymisen ja yrityksen liiketoiminnan reflektoinnin, joka oli aikaisemmin jäänyt arjen kiireen jalkoihin. Parhaimmillaan yrittäjät kokivat, että kriisi auttoi tai suorastaan pakotti yritykset kehittämään liiketoimintaa ja samalla tuli luotua pohja kriisistä selviytymiselle.

Nykytilanteen hyväksymistä ja ympärillä olevien mahdollisuuksien havannointia

Edellä mainittu haastattelututkimus valmistui keväällä 2021. Noin vuosi siitä eteenpäin, Haaga-Helian Ponnahduslauta rohkeuteen – mikroyritysten re-start -hanke oli täydessä vauhdissa. Hankkeen tavoitteena on edesauttaa urheilu-, liikunta- ja matkailualan mikroyritysten perustajien ja heidän työntekijöidensä nopeampaa ja strategisempaa siirtymistä kriisin aiheuttamasta lamaantumisen tilasta kohti oman liiketoiminnan kriittistä tarkastelua.

Kriisi mahdollisuutena -asenne vaatii merkittävää yrittäjien ja työntekijöiden arkeen keskittyvää työtä. Tällöin toiminnassa korostuvat pehmeät johtamistaidot, kuten viestintä ja vuorovaikutus. Osaaminen ja työkalut, joilla johtajat tarjoavat työntekijöilleen kontekstin ja emotionaalisen tuen kriisissä ovat ratkaisevia liiketoimintatuloksille (Petriglieri 2020). Henkilökohtaisella tasolla keskiöön nousevat stressin- ja ajanhallinnan taidot sekä priorisointi.

Ponnahduslauta rohkeuteen -hankkeessa noudatetaan mindfulness-menetelmiä, joiden avualla yrittäjä hyväksyy nykytilanteen ja oppii havainnoimaan ympärillä olevat mahdollisuudet. Läsnäolo on yhä enenevässä määrin johtamisen ja työhyvinvoinnin ytimessä. Tutkimukset (Ahlvik 2019) ) osoittavat, että mindfulness -menetelmällä ja sen harjoittamisella on vaikutus päätöksentekoon ja proaktiivisuuteen työpaikalla. Näiden lisäksi harjoittamisella on vaikutus innovatiivisuuteen, resilienssiin ja jaksamiseen. Tämä on tärkeää, sekä oman työn että yrityksen uudistumisen kannalta.

Sparrauksella puhtia hyvinvointiin ja motivaation

Osana Ponnahduslauta rohkeuteen -hanketta toteutettiin kysely, johon vastasi viisitoista hankkeeseen osallistunutta mikro-, toiminimi- ja pienyrittäjää. Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että koronan negatiivisimmat vaikutukset näkyvät yrittäjien omissa työverkostoissa. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista koki, että koronakriisi on vaikuttanut omaan päivittäiseen työhön, työtehtäviin, priorisointiin ja ajankäyttöön. 40 % vastaajista näki joitakin negatiivisia vaikutuksia.

Yllättävin tulos oli se, että yli puolet vastaajista koki koronakriisin vaikuttaneen omaan hyvinvointiin ja motivaatioon positiivisesti. Vastaavasti lähes puolet vastaajista koki, että koronakriisi olisi vaikuttanut omaan hyvinvointiin ja motivaatioon negatiivisesti.

Kyselyn tulokset vahvistivat Ponnahduslauta rohkeuteen -ohjelman sisällön. Yrityksille ja yrittäjille tarjotaan oikeanlaista tukea ja työkaluja kriisistä selviytymiseen ja toiminnan kehittämiseen. Näin Ponnahduslauta rohkeuteen -ohjelmaan osallistunut Hanna Kallioniemi, yrittäjä, NLUX Northern Luxury Consulting, kommentoi kokemustaan:

Ponnahduslauta rohkeuteen -ohjelma antoi yllättäviä eväitä arjessa jaksamiseen ja oman mielen ymmärtämiseen. Etenkin mindfulness-osion pariharjoitukset olivat erinomaisia, samoin henkilökohtaiset sparraukset. Jokaisen yksinyrittäjän pitäisi vähintään kerran vuodessa käyttää ulkopuolista sparrausapua, jotta oma tekeminen saa uutta puhtia ja omille näkemyksille löytyy uutta katsantakulmaa.

Lue lisää Ponnahduslauta rohkeuteen -valmennusohjelmasta ja ilmoittaudu mukaan. Hanke on ESR (REACT-EU) rahoitteinen osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lähteet

Brandt, T., Harmaala, M., Nikina-Ruohonen, A., Vahtera, H. 2021. Covid-19 Support Funding for Enterprises: The Impact on Workplace Wellbeing, Development and Innovation, and Leadership Practices. Research, Haaga-Helia University of Applied Sciences, Helsinki, Finland.

Petriglieri, G. 2020. The Psychology Behind Effective Crisis Leadership. Harvard Business Review: Crisis Management, published: April 22, 2020.

Kuva: www.shutterstock.com