Siirry sisältöön
Liikunta
Urheilutapahtumat oppimisympäristönä

Liikuntatapahtumien maailmaan orientoiduttaessa aidot esimerkit ja omakohtaiset kokemukset eri rooleista valaisevat tulevan tapahtumaprosessin moninaisia osa-alueita.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 16.01.2023

Urheilutapahtuma on kuin räätälöity liikuntapalveluista kiinnostuneiden opiskelijoiden oppimistavoitteiden täyttämiseen. Tämän vuoksi liikunta- ja urheilutapahtumat ovat kiinteä osa Haaga-Helian Vierumäen yksikön liikunnanohjaaja AMK opiskelijoiden opintoja. Oppimisympäristön lisäksi tapahtumat tarjoavat mahdollisuuden korkeakoululle tehdä yritysyhteistyötä ja aikaansaada aluevaikuttavuutta.

Tapahtumat osana opetussuunnitelmaa

Liikunnanohjaajien ensimmäisen vuosikurssin opintoihin sisältyy tapahtumajärjestämisen 5 op opintojakso, joka lukeutuu koulutusalan avainosaamisiin. Tällä kurssilla järjestetään ison opiskelijaryhmän kanssa vuosittain uusien opiskelijoiden tutustumis- ja virkistäytymisiltapäivä nimeltään Kickstart.

Kolmannen vuoden opiskelijat ovat puolestaan osallistuneet isomman kansainvälisen urheilutapahtuman järjestämiseen osana kilpailuorganisaatiota. Myös täydentävän asiantuntijaosaamisen tarjonnassa on monia erilaisia tapahtumia, joiden puitteissa opiskelija liittyy osaksi tapahtumaorganisaatiota ja reflektoi osaamisen kehittymistä. Parhaimmillaan nämä tapahtumaopinnot mahdollistavat tapahtumien liiketoiminnallisen merkityksen ymmärtämisen ja mahdollistavat opitun soveltamisen työelämässä.

Pedagogiset ratkaisut tapahtumissa

Tapahtuma-alan ammattilaiset sanovat, että tapahtumia oppii vain tekemällä niitä. Kirjallisuus ja tutkimus antavat vain vähän oppia tapahtumien tuotantoprosessiin. Toki perusta on aina sama. Tapahtumassa vastataan strategisiin ja operatiivisiin kysymyksiin, ja tapahtumaa tehdään aktiivisesti ennen, aikana ja jälkeen tapahtuman. (Vallo & Häyrinen 2012) Se, mitä tapahtuma osallistujat ja yleisö näkevät, on vain tapahtumatuotannon H-hetki.

Tapahtumatyöskentely on siten kokemuksellista oppimista. Kokemuksellisessa oppimisessa korostuu käytännön toiminta, jota reflektoidaan merkitysten muodostamiseksi. Reflektiossa opiskelija tutkii ja arvioi tietojaan ja kokemuksiaan saavuttaakseen uuden tietämyksen tason, näkökulmia ja toimintatapoja. (Kolb 1984.)

Tapahtumien maailmaan orientoiduttaessa aidot esimerkit ja omakohtaiset kokemukset eri rooleista valaisevat tulevan tapahtumaprosessin moninaisia osa-alueita. Mikäli opiskelijoiden tapahtumatyöskentelystä vastaa toimeksiantajaorganisaatio, on hyvä varmistaa, että opiskelijat saavat vahvaa ohjausta tekemällä oppimiseen. Monipuoliset, tapahtuman kaarta mukailevat oppimistehtävät sekä niiden formatiivinen arviointi tukevat oppimisprosessia.

Oma kokemukseni kuitenkin on, että opettajan tapahtuman tekemiseen mukaan heittäytyminen samalla opiskelijoita tukien ja kysymyksillä haastaen saa aikaan parhaat oppimistulokset.

Case: Ruka Nordic – pohjoismaisten hiihtolajien maailmancup

Osallistuimme 15 kolmannen vuoden liikunnanohjaajaopiskelijan kanssa Ruka Nordic 2022 -tapahtumaan sen viimeisen valmisteluviikon ajan, jolloin olimme mukana eri osa-alueiden viimeistelyssä ja tukitoimintojen pyörittämisessä. Tapahtuma-aikana olimme varmistamassa hyvää urheilija- ja yleisökokemusta, ja lopuksi avustimme tapahtuma-alueen purkutoimissa.

Meille suunnitellut tehtävät poikkesivat jonkin verran sovituista, ja jäivät vaatimattomammiksi vaatimustasoltaan kuin olimme opintojaksoa suunnitellessa ennakoineet. Kuitenkin tapahtumassa toimimisen kaari toteutui.

Aluksi korostui oman tehtävän haltuun ottaminen ja sen ymmärtäminen osana kokonaisuutta. Vapaaehtoisorganisaation leppoisan työtahdin myötä nousi tarve työtehtävien kierrättämiselle opiskelijaryhmän kesken. Tällä mahdollistimme monipuolisen tehtäväkokonaisuuden ja ehkäisimme turhautumista. Uteliaisuutta tapahtumakokonaisuutta kohtaan herätimme kysymyksillä ja kannustamalla tapahtuma-alueen tutkimiseen.

Tapahtuman kokonaisuuden hahmottaminen onnistuu vain aktiivisella toimijuudella ja sulautumisella organisaatioon, jolloin uteliaisuus muuttuu syvemmäksi kiinnostukseksi tapahtumakoneiston toiminnasta. Tekemisen vaihe antaa usein eniten, kun tehtävät vaihtuvat lennossa ja päästään aidosti ja näkyvästi auttamaan.

Opiskelijoilta vinkit tapahtuman kehittämiseen

Opintojaksoon liittyvän tapahtuman arviointitehtävän tulokset toimitetaan Kuusamon Eräveikoille. Tärkeimpiä kehitettäviä asioita ovat vapaaehtoisten johtaminen, sisäinen viestintä sekä yleisöalueiden parantaminen. Kaikkiin tapahtuman osa-alueisiin tapahtumaorganisaatio saa opiskelijoiltamme konkreettisia vinkkejä.

Tapahtumatyöskentelyn reflektointitehtävän perusteella tapahtuma oli innostava ja opettavainen. Se tarjosi mahdollisuuden oppia tapahtuman rakentumiseen, toteuttamiseen ja purkuun liittyviä toimia eri tasoilla.

Lähteet

Kolb, D. 1984. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Vallo, H. & Häyrinen, E. 2012. Tapahtuma on tilaisuus. Helsinki. Tietosanoma Oy.

Kuva: www.shutterstock.com