Siirry sisältöön
Liikunta
Soveltavaan liikuntaan liittyvä osaaminen osaksi jokaisen liikunta-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen ammattitaitoa

Haasteenamme ei ole valmiiksi liikkuvat ja toimintakyvyltään hyvässä kunnossa olevat henkilöt, vaan henkilöt, jotka tarvitsevat tukea ja opastusta.

Kirjoittajat:

Tiina Sihvola

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Milla Reponen

lehtori, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 08.12.2023

Soveltava liikunta käsitetään usein spesifinä osaamisena, joka liittyy vammaisten henkilöiden liikkumiseen. Tämän aihealueen osaaminen sysätään helposti liikunta-alan ammattilaisille ja fysioterapeuteille. Kyseessä on kuitenkin laajaa ryhmää koskettava asia. 15 % suomalaisista kuuluu soveltavan liikunnan piiriin ja määrä kasvaa tulevaisuudessa (Liikuntatieteellinen Seura).

Soveltava liikunta käsitteenä koskettaa kaikkia ikäryhmiä ja henkilöitä, joilla on millä tahansa toimintakyvyn osa-alueella haasteita, jotka vaikeuttavat osallistumista kaikille yhteiseen liikuntaan. Tällaisia haasteita voivat olla esimerkiksi liikkumisen vaikeudet, ymmärtämisen haasteet, mielenterveyden ongelmat tai sosiaalisten tilanteiden haasteet.

Soveltavan liikunnan osaaminen on tärkeää

Suomalaisten kunto ja sitä kautta toimintakyky on heikentynyt (UKK-instituutti 2023). Väestön terveyden heikkenemisen myötä yhteiskunnan kustannukset lisääntyvät ja yksilöiden elämänlaatu heikkenee. Liikunta-, sosiaali- ja terveysalan (sote-alan) ammattilaisilla keskeinen osa työtä tulisi olla liikkumisen tukeminen kannustaen, kuunnellen ja ohjaten.

Nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU -tutkimuksen (Kwok ym. 2023) mukaan toimintarajoitteiset lapset ja nuoret liikkuvat selkeästi vähemmän kuin samanikäiset lapset ja nuoret. Samankaltainen näkymä on myös muissa ikäryhmissä. Liikunta- ja sote-alan asiakkaista suurin osa kuuluu väestöön, joka tarvitsee tuekseen liikunnan soveltamista. Soveltavan liikunnan osaaminen on siis olennainen osa kaikkien liikunta- ja sote-ammattilaisten osaamista.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ratkaisu osaamisen kehittymiseen

Soveltavan liikunnan koulutus ja osallistuminen soveltavan liikunnan opetukseen on vähentynyt niin kouluttajien, kuin opiskelijoidenkin keskuudessa. Yhteiskunnan ja työelämän jatkuvan muutoksen vuoksi opetussuunnitelmat kehittyvät ja opiskelijoiden kiinnostuksen kohteet muuttuvat.

Haaga-Heliassa soveltavan liikunnan perusteet kuuluvat pakollisina opintoina liikunnanohjaajatutkinnon asiantuntijaosaamisiin, vaikkakin yleisesti soveltavan liikunnan opetus ja opiskelijoiden kiinnostus sitä kohtaan on vähentynyt. Sama trendi näkyy ympäri Eurooppaa. Vähentynyt kiinnostus ja tarjonta ovat kuitenkin ristiriidassa työelämän tarpeiden kanssa. Soveltavan liikunnan osaamista tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän.

Soveltavan liikunnan opetus on ollut usein käytännönläheistä ja alakohtaista spesifiä osaamista, mikä ehkä osaltaan on vähentänyt osallistumisinnokkuutta nykyisin suosittujen omaan tahtiin, itse valitsemassaan paikassa suoritettavien opintojen rinnalla. Ratkaisuna kiinnostuksen lisäämiseksi soveltavan liikunnan opintoihin Haaga-Heliassa on kehitetty kaikille liikunta- ja sotealan opiskelijoille sekä ammattilaisille avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan soveltavan liikunnan syventäviä opintoja. Opinnot on rakennettu kohtamaan eri ammattiryhmien tarpeet ja jokainen osallistuja pystyy soveltamaan opintoja omaan ammattiosaamiseensa peilaten.

Opettajina toiveenamme on, että jokainen liikunta- ja sote-alan ammattilainen ymmärtää soveltavan liikunnan periaatteet ja pystyy tukemaan asiakkaitaan heidän voimavarojaan kasvattavassa liikkumisessa. Tulevaisuuden haasteenamme ei ole valmiiksi liikkuvat ja toimintakyvyltään hyvässä kunnossa olevat henkilöt, vaan henkilöt, jotka tarvitsevat tukea ja opastusta toteuttaakseen itselleen sopivaa ja omannäköistä liikkumista.

Lähteet

Kwok N., Pikkupeura V., Lindeman A. & Asunta, P. 2023. Toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen. Teoksessa Kokko M. & Martin L. (toim.). Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2022. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2023:1.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Haaga-Helia