Siirry sisältöön
Liikunta
Liikunta-alan aikuisopiskelija ja osaamisen ulottuvuudet – työelämä kiittää ja kehittyy

Monelle aikuisopiskelijalle opinnot muodostavat oivallisen paikan omien taitojen ja osaamisten reflektointiin.

Kirjoittajat:

Lauri Karhu

opettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Maiju Kokkonen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Maria Ruutiainen

lehtori, urheilu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 20.04.2023

Helsingissä käynnistettiin kaksi vuotta sitten ensimmäinen liikunnanohjaaja AMK-monimuotoryhmä, joka oli kohdennettu pääasiallisesti jo liikunta-alaa opiskelleille, työssäkäyville aikuisille. Tämän ryhmän opiskelijat toteuttivat useita työelämälähtöisiä kehittämisprosesseja opintojen aikana. Prosessit liittyivät muun muassa osaamisen ja työyhteisön kehittämiseen, johtamiseen sekä urheiluvalmennukseen.

Nyt tämän ensimmäisen vuosikurssin lähiopetusjaksot ovat takanapäin. Viimeisellä tapaamiskerralla opiskelijoiden kanssa pysähdyttiin reflektoimaan mennyttä prosessia. Opiskelijat saivat pohtia omaa oppimistaan sekä sitä, millaisia ammatillisia oivalluksia ja osaamisia näiden kahden vuoden aikana oli syntynyt.

Osaamisen kehittymisessä painottuvat metataidot

Osaaminen on moninainen kokonaisuus, joka koostuu hiljaisesta ja näkyvästä tiedosta, taidoista, kokemuksista, asenteista ja verkostoista. Kertoessaan osaamisestaan opiskelijoiden oppiminen linkittyi vahvasti itsetuntemukseen ja minäpystyvyyteen. He ilmaisivat olevansa ylpeitä omasta nykyisestä osaamisestaan. Monet olivat kasvattaneet ammatillista itsevarmuuttaan sekä rohkeuttaan toimia.

Toisaalta opiskeluprosessi oli joko käynnistänyt pohdinnan oman urapolun suunnasta tai vastaavasti vahvistanut tunnetta siitä, että on valinnut oikean alan.

Matkan varrella opiskelijoiden kanssa on keskusteltu paljon voimavaroista. Olikin ilo huomata, kuinka opiskelijat kertoivat kehittyneensä omien töiden ja aikataulujen priorisoinnissa sekä armollisuudessa itseään kohtaan. Monet tunnistivat voimavarojen hallinnan parantuneen.

Lisäksi osaamisessa korostuivat muilta oppiminen ja yhteistyö opiskelijoiden kesken. Ainoana niin sanottuna kovana taitona näissä pohdinnoissa nousi esille laadun ja prosessien tarkastelu kehitysympäristöissä.

Opiskelijoiden esityksistä pystyi tunnistamaan paljon erilaisia taitoja, kuten prosessien hallintaa, hiljaisen tiedon jakamista, tiedonhankintataitoja, kriittisen ajattelun taitoja, kehittävää työotetta ja rohkeutta haastaa itseään ja toimintaympäristöään.

Tuntuu, että olemme kasvattamassa inhimillisyyttä, vuorovaikutusta, osallisuutta ja jatkuvaa oppimista vaalivia alan ammattilaisia, jotka uskovat, että ryppyotsainen puristaminen ei tuo parasta tulosta. Tekemisessä saa ja pitää olla iloa sekä kannustavaa, positiivista otetta mukana.

Opettajan rooli mahdollistajana

Myös meidän opettajien on hyvä miettiä, mikä on tärkeintä aikuisopiskelijalle ja miten sitä voisimme parhaiten prosesseissamme tukea. Usein monimuoto-opiskelija tulee lähijaksoille hektisen arjen keskeltä. Monelle nämä lähipäivät ovat paikka koota voimavaroja, oppia muilta sekä motivoitua omista ja toisten oivalluksista ja kokemuksista.

Koska useilla aikuisopiskelijoilla on jo pitkä työkokemus takanaan, heillä on paljon näkökulmia jaettavaksi. Meidän tehtävämme opettajina onkin saattaa heidät teemojen ympärille ja tuoda teoreettisia viitekehyksiä työelämäkokemuksen kautta peilattavaksi.

Ehkä pisimmälle kantava teko, jonka voimme opettajina tehdä, on auttaa opiskelijoita verkostoitumaan. Voimme mahdollistaa tiiviin, oppivan yhteisön syntymisen sekä juurruttaa sitkeän, kasvun asenteella varustetun toiminta-ajatuksen opiskelijoihin. Näin olemme kaikki yhdessä luomassa vastuullista työ- ja toimintakulttuuria liikunnan ja urheilun maailmaan.