Siirry sisältöön
Liikunta
Liikunnanohjaajakoulutuksesta kunto- ja terveysliikunnan osaajaksi

Kolmannen vuoden opiskelijat työskentelevät jo hyvin itsenäisesti ja saavat vastuun terveyden edistämisen projektista.

Kirjoittajat:

Paula Harmokivi-Saloranta

yliopettaja, liikunta ja hyvinvointi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 28.05.2020

Liikunnanohjaajakoulutuksessa opiskelijat voivat suuntautua opintojensa aikana kilpa- ja huippu-urheiluun, liikuntapalveluihin tai kunto- ja terveysliikuntaan.

Kunto- ja terveysliikunnan suuntautumisopinnoissa syvennytään terveyden edistämiseen ja elintapaohjaukseen, eri sairauksien huomiointiin elintapaohjauksessa, kouluttajana toimimiseen sekä liikuntapalvelujen kehittämiseen ja markkinointiin. Kolmantena opiskeluvuotena opinnot sisältävät 40 opintopisteen suuntautumisopinnot, joihin kuuluu työharjoittelua ja opinnäytetyön tekemistä. Työskentely on kolmantena vuonna hyvin itsenäistä: vastuuta on suuristakin kokonaisuuksista ja suunnitelmallisuutta on harjoiteltu aikaisemmissa opinnoissa.

Kunto- ja terveysliikunnan suuntautumisopinnot on sidottu vahvasti työelämään. Yhtenä laajana projektina opiskelijat toteuttavat terveyden edistämisen projektin, jossa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan kokonainen terveyden edistämisen palveluketju valitulle kohderyhmälle. Projektien toimeksiantajina toimivat muun muassa Haaga-Helian omat projektit sekä Päijät-Hämeen kunnat.

Työelämäprojektien myötä opiskelijoiden näkemys laajemmasta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä avartuu:

”Mielestäni on ollut hienoa, kuinka meitä on ohjattu käsittelemään hyvinvointia ja sen edistämistä ihmismielen kautta ymmärtämällä ihmisiä ja heidän arvoja sekä erilaisia syitä oman hyvinvoinnin toteuttamisen taustalla. Yksilötason vaikuttamisesta olemme siirtyneet liikunta-alan ammattilaisina yhteiskunnallisen vaikuttamisen ymmärtämiseen ja koko kansan terveyden edistämiseen.”

Terveyden edistämisen projektin lisäksi opiskelijat pääsevät itse toteuttamaan koulutuskokonaisuuden todelliselle kohderyhmälle. Oman ymmärryksen kasvaminen oppimisen taustalla vaikuttavista tekijöistä on auttanut opiskelijoita rakentamaan onnistuneen koulutuskokonaisuuden.

Opintojen aikana opiskelijat pääsevät syventymään moniin muihin tärkeisiin teemoihin, kuten liikuntapalvelujen kehittämiseen ja tuotteistamiseen. Tässä kokonaisuudessa opiskelijat kehittävät olemassa olevia palveluja hyödyntäen palvelumuotoilun keinoja. Myös markkinointi on tärkeä osa liikunnanohjaajakoulutusta, ja opintojen aikana markkinoinnissa on painottunut erityisesti sosiaalinen markkinointi. Sosiaalisen markkinoinnin käsitteleminen osana opintoja on hyvä jatkumo sille, että opintojen aikana tarkastellaan paljon ihmisen käyttäytymiseen ja käyttäytymisen muutokseen vaikuttavia tekijöitä.

Suuntautumisopinnot antavat opiskelijalle paljon enemmän kuin ”pakolliset koulutehtävät”. Niissä näkyy niin opiskelijoiden kuin opettajien sitoutuneisuus ja halu kehittää alaa. Ne opettavat yleisiä elämäntaitoja, kuten vastuun ottamista, aikataulujen suunnittelua, arjen hallintaa, asioiden priorisointia ja itsensä kehittämistä. Lisäksi opintojen aikana opitaan verkostoitumaan, johtamaan, tunnistamaan omia elämäntapoja sekä käyttäytymistä, hallitsemaan isompia projekteja ja paljon muuta.

Tämän vuoden jälkeen on hyvä siirtyä kohti työelämää.

Anniina Lallukka, 3. vuoden liikunnanohjaajaopiskelija, joka on suuntaunut kunto- ja terveysliikuntaan

Elli Hämäläinen, 3. vuoden liikunnanohjaajaopiskelija, joka on suuntautunut kunto- ja terveysliikuntaan

Paula Harmokivi-Saloranta, terveysliikunnan lehtori