Siirry sisältöön
Kiertotalous ja vihreä siirtymä
Vihreä siirtymä ja digitalisaatio määrittävät tulevaisuuden osaamistarpeita

3AMK:n VIHTA – Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön -hankkeessa olemme järjestäneet syksyn 2022 aikana monipuolisesti erilaisia koulutuksia ja webinaareja. Webinaareissa olemme käsitelleet esimerkiksi sitä, miten yritykset vauhdittavat vihreää siirtymää.

Kirjoittajat:

Jani Siirilä

yliopettaja, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
principal lecturer, engaging vocational pedagogy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 14.12.2022

Vihreää siirtymää voidaan tarkastella megatrendien kautta, joista erityisesti ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen trendin tiedetään voimistavan vihreää siirtymää entisestään. Yritykset voivat liiketoimintansa kautta tuoda uusia ratkaisuja haasteeseen.

Webinaareissamme olemme käsitelleet digitalisaation mahdollisuuksia kestävässä liiketoiminnassa. Lisäksi olemme tarkastelleet digitalisaation myönteisiä ja kielteisiä ympäristövaikutuksia. VIHTA-hanke on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi seuraavien yritysten kanssa: Mystash, Lassila & Tikanoja, Suomen Aurinkotekniikka, Vaatepuu Oy, GoMore, Verne Global ja Skipperi.

Tässä kirjoituksessa keskitymme tarkastelemaan, hankkeen tapahtumissa tunnistettuja osaamistarpeita tulevaisuuden työelämässä, erityisesti vihreän ja digitaalisen työn osalta.

Koulutusta vaativaa käytännön osaamisesta sekä pehmeämpiä ja yleisempiä taitoja

Jokaisella toimialalla on tarve spesifiin, alakohtaiseen asiantuntijaosaamiseen. Teknologiateollisuudessa tarvitaan luonnollisesti hyvin tarkkaan määriteltyä teknistä osaamista. Sen lisäksi tunnistetaan myös kaikkia aloja koskeva yleinen kestävän kehityksen työelämäosaaminen, johon liittyy muun muassa systeemiajattelun kompetenssi. Tämä tarkoittaa kykyä havainnoida ja ymmärtää kokonaisuuksia ja erilaisten syy-seuraussuhteiden tunnistamista eri näkökulmista (esimerkiksi ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys) sekä eri mittakaavassa (maailmanlaajuinen tai paikallinen). Strateginen kompetenssi on puolestaan taitoa kehittää ja ottaa käyttöön vastuullisuutta edistäviä toimenpiteitä esimerkiksi omassa yrityksessä.

Yhtenä yritysten haasteena on, että osaamistarpeet muuttuvat nopeasti eikä ammattitaitoista henkilökuntaa valmistu samassa tahdissa. Useilla aloilla tutkintoon johtava koulutus kestää useamman vuoden, jolloin kestää aikansa ennen kuin valmistuneet työntekijät pääsevät vastaamaan työelämän kasvaneeseen kysyntään. Sen lisäksi osalla vihreän siirtymän parissa työskentelevillä yrityksillä työntekijöiltä vaaditaan myös hyvää fyysistä kuntoa. Tämän ymmärtää hyvin, kun kuvittelee itsensä asentamassa raskaita aurinkopaneeleita haastavissa sääoloissa jyrkällä ja korkealla katolla.

Vastapainona kovalle ammattiosaamiselle korostuvat ihmistaidot, joita digitalisaatio ja tekoäly eivät voi korvata. Yhteistyön kompetenssi on kykyä oppia muilta ja ymmärtää toisten tarpeita, näkökulmia ja tekoja; taitoa ohjata yhteisöllistä ja osallistavaa ongelmanratkaisua. Yhteisöllisyyden toteutuminen vaatii ennen kaikkea vuorovaikutusosaamista, koska se ei tapahdu itsestään kasvotusten työpaikalla tai virtuaalisesti Teamsin tai Zoomin välityksellä. Yhteisöllisyyttä tulee tietoisesti rakentaa.

Myös organisointitaidot, käyttäjäkokemuksen huomioiminen, asiakaslähtöinen suunnittelu ja tarpeisiin vastaaminen on olennainen osa palvelukeskeisessä liiketoimintaympäristössä.

Jatkuvaa oppimista, valmiutta kohdata muutosta ja vastuullisuuden näkökulmaa

Digitaalisuudessa ei voi syntyä syvempää osaamista ilman vankkaa perusosaamista. Kukaan ei ole diginatiivi syntyessään, eikä myöskään digitaitojen kohdalla oppimiselle ole olemassa oikotietä. Tämä tarkoittaa erityisesti asiantuntijatyössä toimivan työntekijän kohdalla jatkuvaa oppimista, jotta osaaminen vastaa kulloinkin riittävän hyvin ajankohtaisia osaamistarpeita.

Ylipäätänsä kyky oppia uutta, mukautua muutoksiin ja uskallus kokeilla ovat taitoja, joita työelämässä tarvitaan jo nyt, mutta entistä enemmän tulevaisuudessa. Uusien asioiden kokeilussa tarvitaan myös sietokykyä hyväksyä ajoittaiset epäonnistumiset ja nähdä niiden kuuluvan osaksi oppimisen prosessia.

Keskeisimpänä tarpeena osaamiselle ja asenteille tulevaisuuden kannalta, on kyky ja ennen kaikkea motivaatio tarkastella kaikkea vastuullisuuden näkökulmasta ja kyseenalaistaa lineaarinen ostamisen, kuluttamisen ja poisheittämisen -toimintamalli. Kestävä kehitys ei koske vain tiettyjä työtehtäviä tai toimialoja vaan sitä tullaan tarvitsemaan joka alalla, minkä vuoksi sen omaksuminen on tärkeää. Vain ymmärtämällä kestävän kehityksen tarve ja vaatimukset läpileikkaavasti, voidaan rakentaa tulevaisuuden liiketoimintaa, joka on kestävällä pohjalla.

VIHTA – Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön – hankkeen tavoitteena on Helsingin kaupungin työllisyys- ja yrittäjyysasiantuntijoiden sekä korkeakoulujen yrittäjyyden henkilöstön osaamisen vahvistaminen vihreään ja digitaaliseen työhön. Hanke on ESR-rahoitteinen.