Siirry sisältöön
Kiertotalous ja vihreä siirtymä
Digitaalinen tuotepassi on kiertotalouspassi

EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma ja Green Deal ovat ottaneet tänä vuonna taas askeleita eteenpäin. Maaliskuun 2022 lopussa Euroopan komissio julkaisi uuden ehdotuksen EcoDesign direktiivin päivittämiseksi.

Kirjoittajat:

Sami Nykter

projektipäällikkö, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 28.11.2022

Päivittyvällä direktiivillä tavoitteena on synnyttää markkinat kestäville tuotteille ja vahvistaa Euroopan raaka-aineriippumattomuutta. Tavoitteessa keskeinen asema annetaan kiertotaloudelle ja uudet säännöt tulevat koskemaan lähes kaikkia fyysisiä tuotteita.

Uusien säännösten mukaisten tuotteiden tulee olla ympäristöystävällisempiä, kestävämpiä, uudelleen käytettäviä, korjattavia, kierrätettäviä, resurssi- ja energiatehokkaita koko elinkaarensa ajan. Lisäksi tuotteista ja pakkauksista tulee antaa kuluttajille enemmän tietoa, jotta kuluttajat voivat tehdä informoituja päätöksiä kulutukseensa liittyen.

Uudet tuotekriteerit eivät enää kiinnitä huomiota ainoastaan energiatehokkuuteen vaan edellyttävät ympäristövaikutusten kokonaisvaikutusten pienentämistä ja materiaalikiertojen tehostamista.

Tuotesuunnittelussa päätetään käytännössä 80 % tuotteen elinkaaren päästöistä. Tuotesuunnittelussa mm. päätetään, kuinka helppoa tuotteen huoltaminen on. Jotkin nykyisistä tuotteista on tehty suorastaan mahdottomiksi huoltaa esimerkiksi liimaamalla laitteen kotelo kiinni, siten ettei laitteen avaaminen huoltoa varten ole mahdollista rikkomatta laitetta.

Tulevaisuudessa tuotteet tuleekin suunnitella siten, että tuotteisiin liittyvä kiertotalous on huomioitu jo suunnittelussa ja tuottajat ovat suunnitelleet koko tuotteen elinkaaren alusta loppuun.

Tuotepassin ehdotettu sisältö palvelee monia eri tahoja

EcoDesign direktiiviehdotus linjaa, että lähes kaikkien markkinoille tulevien fyysisten tuotteiden tiedot tullaan jatkossa tallentamaan digitaaliseen tuotepassiin. Tuotepassin tarkoituksena ei ole ainoastaan tarjota kuluttajille parempaa tietoa tuotteista vaan sen on tarkoitus synnyttää uusia mahdollisuuksia yritysten välisessä dataan perustuvassa arvonluonnissa.

Digitaalinen tuotepassi on vasta konseptiasteella, joskin siitä on olemassa jo joitain ensimmäisen kehitysasteen kokeiluja. Kokonaisuutena digitaalinen tuotepassi on laaja ja se on käytännössä toteutettava vaiheittain.

Tuotepassi on tuotekohtainen tietokokonaisuus, jonka kohdistuu yksilöllisen tuotetunnuksen tasolle. Tämän saavuttamiseen vaaditaan yhteistyötä eri organisaatioiden ja toimijoiden välillä. GS1 on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on tunnettu erityisesti tuotteista löytyvien viivakooditunnisteiden standardoinnista. GS1 on omalta osaltaan julkaissut arkkitehtuurihahmotelman digitaalisen tuotepassin yksilöintitunnuksesta.

Tuotepassin ehdotettu sisältö olisi monia eri tahoja palveleva, jolloin siitä hyötyisivät mm. korjaamot, kierrättäjät ja kansalliset viranomaiset. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tietosisältöä tullaan rajoittamaan tarpeiden mukaan ja eri tahot näkevät erilaisen tietosisällön. Tuotepassin tietojen muuttaminen on käyttöoikeuksiin perustuva ja toimijan poistuminen markkinoilta ei poista tuotepassin tietoja, vaan nämä seuraavat tuotteen mukana koko elinkaaren ajan.

Lohkoketjuteknologia (block chain technology) on valikoitumassa tekniseksi ratkaisuksi tuotepassin tietojen varastoinnissa. Teknologia on saavuttanut suuren yleisön mielenkiinnon kryptovaluuttamarkkinoiden mahdollistajana, mutta sen lisäksi lohkoketjut tarjoavat teknologisen ratkaisun luotettavan ja hajautetun tietovaraston ylläpitämiseen.

Lohkoketju poikkeaa perinteisestä tietokantapohjaisesta tiedon käsittelystä siten, että CRUD (Create, Read, Update, Delete) operaatioita ei ole. Ainoa toiminnallisuus on lisätä ketjuun uusia transaktioita ja näiden kohteena on tilikirja (ledger), joka on tunnettu liiketoiminnallinen kokonaisuus. Tilikirjaan tallennetaan digitaalisen tuotepassin tapauksessa tuotteen elinkaari erilaisina transaktioina, jotka kootaan linkitetyiksi lohkoiksi.

Kaikki tuotetieto ei käytännössä olisi tallennettuna lohkoketjun lohkoihin, vaan osa tuotetiedoista voi olla esimerkiksi saatavilla tuotteen valmistajan ylläpitämältä sivulta ja näin digitaalisen tuotepassin lohkossa tuotteen mukana seuraa vain linkki esimerkiksi käyttöoppaaseen.

Tuotepassilla tuotteen elinkaaren läpinäkyvyys paranee

Digitaalisen tuotepassin nähdään hyödyttävän arvoketjun kaikkia toimijoita kun synnytetään standardoituja tapoja jakaa tietoa eri toimijoiden välillä. Lisäksi tuotepassiin talletettava elinkaaren aikaisen käyttödatan kerääminen mahdollistaa elinkaaripäästöjen tilastoimisen, sekä tekee uusiokäytön hyödyt näkyväksi.

Lohkoketjuteknologian myötä tuotteen elinkaaren läpinäkyvyys paranee, koska digitaaliseen tuotepassiin on tallennettu koko elinkaari ja käyttöhistoria, ja tallennettujen tietojen katkeamaton ketju seuraa tuotetta koko elinkaaren ajan. Tämän datan tullessa näkyväksi myös tuottajakohtaiset erot tulevat näkyväksi mahdollistaen tarkemmat päästölaskelmat ja oikeudenmukaiset päästöihin kohdistuvat maksut.

Tuotekohtainen elinkaaren seuranta tehostaa myös elinkaarensa pään saavuttaneiden tuotteiden sisältämien materiaalien palautumista kierrätyslaitosten kautta uuteen tuotantosykliin, sekä pienentää tuotteiden valmistukseen käytettyjen materiaalien kuljetuksia EU:n ulkopuolelle.

Digitaaliseen tuotepassiin on siis sisäänrakennettu tuotteiden kiertotalous, mikä tarkoittaa myös käytännössä sitä, että tulevaisuudessa kaikki tuotteet, joita EU markkinoille valmistetaan tai tuodaan, ovat kiertotalouteen sopivia. Digitaalisen tuotepassien pakollisuus tulee toteutumaan asteittain sen mukaan, miten EU parlamentissa muutoksen arvioidaan vaikuttavan EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Tuotepassi lisää avoimuutta markkinoilla

Lisäksi direktiiviehdotus listaa joukon uusia raportointivelvollisuuksia yrityksille, joiden tarkoitus on lisätä avoimuutta markkinoilla. Kuluttajatuotteiden myyjät velvoitetaan raportoimaan myymättä jäämien tuotteiden käsittelystä. Raportoitavien asioiden piiriin on mm. tulossa paljonko tuotteita kunnostetaan uusiokäyttöön, kierrätetään, poltetaan energiaksi tai viedään kaatopaikalle. Komissiolle direktiivissä ollaan antamassa valtuudet kieltää tiettyjen sellaisten tuotekategorioiden tuhoaminen, joilla on merkittäviä ilmastovaikutuksia.

Digitaalisille verkkomarkkinapaikoille direktiiviehdotus langettaa myös velvollisuuden tehdä yhteistyötä valvovien viranomaisten kanssa. Verkkomarkkinapaikkojen on myös poistettava valikoimistaan sellaiset tuotteet, jotka eivät ole uuden EcoDesign direktiivin mukaisia, jos valvovat viranomaiset sitä vaativat.

Kokonaisuutena digitaalinen tuotepassi on viemässä EU:ta voimakkaasti kohti kiertotaloutta. Voisikin sanoa, että tuotepassi tulee olemaan tuotteiden kiertotalouspassi, joka seuraa tuotetta digitaalisesti läpi koko elinkaaren ajan. Lopuksi tuotepassi jää bittiavaruuteen tietueeksi, joka vahvistaa, että tuotteen matka on päättynyt asianmukaisesti ja tuotteen sisältämät raaka-aineet ovat jatkaneet seuraavalle kierrokselle asianmukaisesti käsiteltynä.

Kuva: www.shutterstock.com