Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Rohkeutta ja avoimuutta — arvot näkyvät opintokokonaisuuden suunnittelussa

Organisaation arvot eivät ole vain juhlapuheita varten, vaan parhaimmillaan ne näkyvät jokapäiväisessä työskentelyssä.

Julkaistu : 26.05.2021

Haaga-Helian arvot rohkeus, vastuullisuus, yhdessä tekeminen, avoimuus ja arvostus ohjasivat vahvasti yhteistyötämme Porvoon kampuksen englanninkielisen Avaimet opiskeluun ja työelämään -opintokokonaisuuspilotin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Rohkeus on yhteydessä vahvaan kokeilukulttuuriin. Ilman rohkeutta emme olisi saaneet kaadettua raja-aitoja ja hyödynnettyä osaamista yli tehtävärajojen. Opetusharjoittelijan sopivaan aikaan tullut yhteydenotto toi tiimiin yhden rohkean jäsenen lisää, vaikka “tuntemattomaan hyppääminen” aluksi pelottikin tekijäänsä.

Vastuullisuus strategiassamme viittaa muun muassa ilmastositoumukseemme ja sijoituspolitiikkaamme, mutta myös haluumme välittää opiskelijoistamme ja sidosryhmistämme ja kehittää heidän osaamistaan. Ristikankaan ja Grünbaumin kirjan pohjalta tehty ansiokas tiivistelmä itseohjautuvan tiimin toiminnasta (Hellemäki & Hippeläinen, 2019, 13) kuvaa hyvin meidän työskentelymme pilotissa:

”Menestyvä tiimi muodostuu pienestä joukosta ihmisiä, jotka ovat sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin ja päämääriin. Sen jäsenet ovat yhdessä luoneet toimintatavat, joilla päämääriä tavoitellaan. Tiimin jäsenillä on toisiaan täydentävää osaamista ja toimintoja, ja he kantavat vastuun koko tiimin toiminnasta yhdessä. Tällaisessa tiimissä toteutuvat onnistuneen tiimityön peruselementit: yhteiset toimintamallit, osaamisen täydentävyys, halukkuus jatkuvaan itsensä kehittämiseen, tavoitteisiin sitoutuminen ja yhteinen vastuu toiminnan tuloksista.”

Omassa tiimissämme menestys ja vastuullisuus syntyivät:

  • puhtaasta sattumasta
  • kollegan kunnioittamisesta
  • tiimiin oli helppo tulla ja siellä oli helppo olla
  • avoimesta ja rakentavasta keskusteluilmapiiristä, jolle rakentui yhteinen ymmärrys ja vastuu tavoitteista ja toimintatavoista
  • huolellisesta opintojakson etukäteissuunnittelusta yhdessä ja erikseen
  • yhteen hiileen puhaltamisesta
  • nöyryydestä ja halusta oppia toisilta sekä jakaa heille osaamistaan sekä
  • pätemisen tarpeen ja piiloagendan puuttumisesta.

Yhdessä tekeminen kertoo, että yhdessä olemme paljon enemmän kuin yksittäisinä toimijoina – joukkue voittaa aina yksilön. Kaikkien opintokokonaisuuden osien toteutus noudatti tätä yhdessä tekemisen periaatetta, jossa itseohjautuvat yksilöt muodostivat itseohjautuvan tiimin ja kutsuivat myös uusia tiimiläisiä mukaan opintojaksojen toteutukseen. Näin lopputuloksena syntyi kokonaisuus, joka ketterästi yhdisti eri ammattilaisten keskeisintä osaamista.

Huomionarvoista on myös se, että kokonaisuuden osia eivät toteuttaneet vain haagahelialaiset, vaan mukaan tuotiin myös Haaga-Helian alumnit. Heidän innostuksensa ja asiantuntemuksensa sekä halu auttaa kansainvälisiä opiskelijoita verkostoitumaan, pohtimaan uravalintojaan sekä kehittyä tunnistamaan omat vahvuutensa oli erittäin arvokasta.

Avoimuus haastaa meitä jakamaan osaamistamme ja tietojamme. Kaatamalla ja poistamalla mahdolliset siilot ja raja-aidat saimme hyödynnettyä osaamista yli tehtävärajojen. Avoimuudella saimme luotua vertaisoppimista ja ilmapiiriä, jossa luotiin yhdessä jotakin uutta ja arvokasta. Aikuisopiskelijoilla on tietoa hallussaan valtava määrä ja myös paljon erilaista elämänkokemusta. Tässä pilotissa juuri tämän tiedon kerääminen eri ihmisiltä ja kokemusten jakaminen sytytti oppimisen liekin niin opiskelijoissa kuin meissä opettajissakin.

Haaga-Helian strategian arvoihin sisältyvä arvostus näkyy arjen työssä toisten kunnioittamisena ja nöyryytenä myös omien tekemisten suhteen. Moniammatillinen yhteistyö toi niin opintojaksojen sisältöihin kuin itse työskentelyyn rikkautta ja auttoi myös opetusharjoittelijaa kasvamaan opettajana.

Haaga-Helian koulutusuudistukseen kytkeytyneen Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen työpajoissa suunniteltiin syksyllä 2020 erilaisissa kokoonpanoissa Avaimet opiskeluun ja työelämään -opintokokonaisuutta ja siihen sisältyviä opintojaksoja.
Porvoon kampuksen International Business Adminstration -koulutusohjelmalle rakennettiin englanninkielinen viiden opintopisteen opintokokonaisuus. Työryhmä koostui opetushenkilöstöstä, hallintohenkilöstöstä, opetusharjoittelijasta ja opintopsykologista. Kevään 2021 aikana pidettiin 17 opetuskertaa itsenäisine tehtävineen ja mentorointiohjelmineen – opiskelija keskiössä ja ulkoisia sidosryhmiä sitouttaen.

Lähteet: