Siirry sisältöön
Korkeakoulutus
Korkeakouluopiskelijat tarvitsevat ohjausta ja tukea erityisesti opintojen alkaessa

Avaimet opiskeluun ja työelämään opintokokonaisuudella pyritään helpottamaan opiskelijan opintoja ja niiden etenemistä korkeakoulussa kohti työelämää.

Kirjoittajat:

Birgitta Nelimarkka

lehtori, opinto-ohjaus
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sari Sinisalmi-Airila

opinto-ohjaaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 02.02.2024

Osallistuimme marraskuussa 2023 Matkailun Verkostopäiville, jossa pohdittiin moninaisuutta ja monimuotoisuutta niin työelämässä kuin opinnoissakin. Näiden päivien aikana saimme paljon arvokasta tietoa ja entistä konkreettisempia työkaluja moninaisuudesta omaan työhömme opinto-ohjaajina. Pohdinnat saivat meidät katsomaan moninaisuutta opinto-ohjaajan sekä erityisesti opiskelijan näkökulmasta.

Kaikki moninaisuus ei ole näkyvää

Moninaisuudella ja monimuotoisuudella tarkoitetaan ihmisten keskinäistä erilaisuutta, joka johtuu esimerkiksi iästä, sukupuolesta, ihonväristä, vakaumuksesta, terveydentilasta, kielestä, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta (Työterveyslaitos). Moninaisuus opiskeluympäristössä yhdistetään usein erilaisiin oppijoihin ja erilaisiin tapoihin oppia asioita. Moninaisuus opiskelijaryhmässä haastaa niin meitä ohjaajia kuin opettajia huomioimaan erilaisuutta.

Yleisesti ajatellaan lukihäiriötä tai matemaattisten haasteiden kaltaisia näkyviä moninaisuuksia, opinnoissa. Todellisuudessa kirjo on suurempi ja usein haasteet esiintyvät piilevinä neurokirjon ominaisuuksina. Nämä ominaisuudet ovat haastavia siitä syystä, että ne eivät näy päällepäin. (Mäkinen 2023).

Neurokirjon ominaisuudet voivat ilmetä erilaisissa tilanteissa. Yksi tällainen ilmiö on sosiaalisten tilanteiden pelko, joka ilmenee usein poissaoloina lähiopetuksesta. Myös kuormittuneisuus lisää poissaoloja. (Mäkinen 2023.) Näemme tätä työssämme päivittäin ja olemme huomioineet, että opiskelijoilla on haasteita yhdistää eri elämänalueita toisiinsa. Haaga-Heliassa tähän haasteeseen on reagoitu ja opiskelijoiden hyvinvointipalveluiden tarjontaa on lisätty. Olemme saaneet tueksemme opintovalmentajia, jotka auttavat opiskelijoita arjen ja opintojen haasteissa.

Muita nykyajan ilmiöitä on oppimisvaje, joka johtuu usein koulussa käymättömyydestä. Kun opiskelijalla on oppimisvajetta, hänen on vaikea motivoida itseään opiskeluun. Opiskelu tuntuu vieraalta kaiken ollessa uutta ja erilaista. (Mäkinen 2023.) Mielestämme oppimisvaje on asia, johon tulee kiinnittää jatkossa erityistä huomiota, sillä jos opiskelija ei osaa kohdentaa uusia opintojaan aikaisemmin oppimaansa hän turhautuu ja pahimmassa tapauksessa keskeyttää opinnot.

Maskaamiseksi kutsuttu ilmiö, eli perusominaisuuksien peittäminen lisää myös opiskelijoiden kuormitusta ja pitkään jatkuessaan vie voimavaroja opiskelusta. Tämäkin näkyy poissaoloina lähiopetuksesta. (Mäkinen 2023.) Tällaisten opiskelijoiden kannalta on tärkeää, että opettajat ja opinto-ohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä. Kun opettajamme pitävät meidät opinto-ohjaajat tietoisina opiskelijoista, joiden poissaolojen määrä on suuri, ehdimme reagoimaan ja auttamaan opiskelijoita jo heti varhaisessa vaiheessa.

Toimenpiteitä moninaisten opiskelijoiden ohjaukseen

Opiskelijoiden olisi hyvä saada opintojen alusta asti mahdollisimman paljon tietoa siitä, mikä tukee heidän oppimistaan parhaiten.

  • Omaan opiskeluryhmään kiinnittyminen ja opiskelijalle suunnitellun aikataulutetun opinto-ohjelman noudattaminen ensimmäisenä opiskeluvuotena olisi tärkeää. Tämä edesauttaa opiskelijoiden siirtymistä aikaisemmista opinnoista tai työelämästä korkeakouluopintoihin.
  • Esitettävien asioiden selkeys ja opintojen pilkkominen osiin tukee opiskelijan oppimista sekä kokonaisuuksien hahmottamista. Tehtävien asettaminen tiettyyn järjestykseen selkeyttää kokonaisuutta opiskelijalle. Tämä auttaa myös opettajaa selkiyttämään tehtävänannot tarpeeksi konkreettiselle tasolle.
  • Viikko- tai kuukausiohjelman rakentaminen helpottaa opiskelijaa hahmottamaan omaa etenemistään.

Opettajien olisi opintojaksoja suunnitellessaan hyvä hahmottaa opiskelijan muut meneillään olevat opinnot, jotta vältyttäisiin kuormittamasta opiskelijoita liikaa. Yhdessä tekeminen ja opettajien keskinäisellä viestinnällä on tässä tärkeä rooli, jotta opiskelijoiden työkuorma saadaan optimaaliseksi oppimisen kannalta.

Avaimet opiskeluun ja työelämään

Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa on otettu käyttöön opintokokonaisuus Avaimet opiskeluun ja työelämään. Opintokokonaisuudessa on vaihtoehtoisia opintojaksoja, joista opiskelija valitsee hänelle sopivimmat ja eniten omia opintoja tukevat vaihtoehdot opinto-ohjaajan johdolla. Avaimet opiskeluun ja työelämään opintokokonaisuudessa olevilla opintojaksoilla pyritään nimenomaan helpottamaan opiskelijan opintoja ja niiden etenemistä korkeakoulussa kohti työelämää.

Pakollisena opintojaksona tässä kokonaisuudessa on Johdanto opiskeluun -opintojakso. Tällä opintojaksolla opiskelija saa tietoa opiskelemastaan alasta, opintojen suunnittelusta, opiskelijoille tarjottavista palveluista sekä opintoihin liittyvistä mahdollisuuksista. Opintojaksolla on myös tärkeä merkitys luottamuksellisen ohjaussuhteen rakentumisella opinto-ohjaajan ja opiskelijan välille. Opintojakson opettajana toimii aina ryhmän oma opinto-ohjaaja. Opintojaksolla pyritään varmistamaan opintojen sujuva eteneminen ja siihen liittyy opinto-ohjaajan pitämät henkilökohtaiset ohjaustapaamiset opintojen alkaessa.

Moninaisuus ja monimuotoisuus ohjauksessa vaatii uutta ajattelua ja ajankohtaista tietoa moninaisuuden kirjosta. Olemme huomanneet, että tämän päivän korkeakouluopiskelijat tarvitsevat enemmän ohjausta ja tukea erityisesti opintojen alkaessa. Parhaimmillaan tämä tuki auttaa opiskelijaa tekemään oikeita valintoja opinnoissaan ja selkeyttää hänen tulevaisuuden kuvaansa. Selkeä ja strukturoitu opintosuunnitelma motivoi jokaista opiskelijaa suorittamaan opintonsa loppuun tavoitteidensa mukaisesti.

Lähteet

Mäkinen, M. 2023. Erityinen opiskelija ja pedagoginen tuki. Matkailun verkostopäivät 2023.

Työterveyslaitos. Monimuotoinen työelämä.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Haaga-Helia