Siirry sisältöön
Kansainvälisyys
Globaaliosaaminen on monimuotoisuuden hallintaa

Koulutusorganisaatioilla on suuri vastuu globaaliosaamisen ja monimuotoisuuden hallinnan edistämisessä niin omassa organisaatiossaan, koulutuksen kentällä kuin yhteiskuntasuhteissa.

Julkaistu : 16.12.2021

Haaga-Helialla koulutusorganisaationa on suuri vastuu globaaliosaamisen ja monimuotoisuuden hallinnan edistämisessä sekä omassa organisaatiossaan, että koulutuksen kentällä ja yhteiskuntasuhteissa.

Globaaliosaaminen osana koulutusta

Globaaliosaaminen voidaan määritellä monikielisissä ja monikulttuurisissa yhteisöissä toimimisen taitojen lisäksi siten, että yksilö kykenee toimimaan yhteisen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistämiseksi sekä ymmärtää globaalia keskinäisriippuvuutta. Globaalin osaamisen tavoitteet liittyvät siis esim. YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, globaalien megatrendien ymmärtämiseen, vastuulliseen liiketoimintaan ja kulttuurisensitiivisyyteen.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun strategia määrittelee, että jokaisella tutkinto-opiskelijalla on oltava opinnoissaan osioita, jotka luovat kansainvälisyys- eli globaalia osaamista. Nämä osaamistavoitteet on huomioitu kaikkien tutkintojen yhteisissä avainosaamisissa. Lisäksi osaamisessa painottuu viestintäosaaminen vähintään kahdella opiskelijalle vieraalla kielellä.

Haaga-Helian yhteisten avainosaamisten opintojaksoissa korostuu erityisesti asioiden ja ilmiöiden kulttuurisidonnaisuus ja keskinäisriippuvuus tärkeänä osana globaaliosaamista. Ajan hengessä globaaliajattelu on osittain määritelty uudelleen lähinnä opintojaksotasolla, mutta teemaa voi ja kannattaa tarkastella myös laajemmin. Globaaliosaaminen onkin pikemmin monimuotoisuuden hallintaa kuin kansainvälisyysosaamista.

Monimuotoisuuden toteutuminen

Monimuotoisuuden hallinnan osaaminen voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen tai kompetenssiin:

  • ajattelutapaan (mindset),
  • verkostoitumiseen ja
  • viestintään.

Nämä osa-alueet ohjaavat toimintaamme ja ajatteluamme aina yhteiskunnan tasolta yksilötasolle.

Ympäröivä yhteiskunta ohjaa mm. lainsäädännön, rakenteiden ja odotusten perusteella yleistä asenneilmastoa ja monimuotoisuuden toteutumista yhteiskunnan muilla tasoilla. Tämä ohjaus näkyy myös ammattikorkeakoulun toiminnassa strategiatyön kautta henkilökunnalle ja opiskelijoille.

Korkeakoulut monimuotoisuuden edistäjinä

Haaga-Helian henkilökuntaa voidaan pitää monimuotoisuuden hallinnan mahdollistajana ja välittäjänä. Yksittäisen opettajan merkitys korostuu siinä, miten opintojaksokuvauksissa määriteltyjen monimuotoisuuden hallintaan liittyvät sisällöt ja tavoitteet tuodaan esille ja miten ne saavutetaan. Myös opettajan omat tiedot, taidot ja asenteet vaikuttavat oppimiseen ja osaamistavoitteiden saavuttamiseen sekä niiden merkityksen ymmärtämiseen.

Opiskelijatasolla monimuotoisuuden hallinta liittyy osaamiseen ja osaamistarpeisiin, jotka nousevat yritysten ja organisaatioiden tarpeista sekä opiskelijan henkilökohtaisista intresseistä ja asenteista. Opiskelijan henkilökohtaiset intressit voivat liittyä mm. monikulttuuriseen opiskelijaryhmään, perhe- ja ystävyyssuhteisiin tai kansainväliseen liikkuvuuteen. Opiskelijan asenteet, jotka ovat suhteellisen pysyviä, syvävaikuttavat oppimismotivaatioon ja monimuotoisuuden hallinnan omaksumiseen.

Monikulttuurisuuden ja -muotoisuuden mahdollistuminen vaatii sen näkymistä ammattikorkeakoulun missiossa ja visiossa. Lisäksi strategiassa on määriteltävä, miten monimuotoisuuteen liittyvät tavoitteet saavutetaan. Kaikki edellä mainitut asiat rakentavat osaltaan asenneilmastoa, joka puolestaan heijastuu monimuotoisuuden ymmärtämiseen ja toteuttamiseen ammattikorkeakoulussa.

Kuva: www.shutterstock.com